Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.
PostNords koncernstyrelse består av:

Arbetstagarrepresentanter är:

Suppleanter

  • Daniel Hansen
  • Ulrika Nilsson
  • Ulf Sjödin
Senast uppdaterad: 2017-10-23 14:23