<_Bind_pageid />

PostNord Årsrapport 2011

 

 • Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden.
 • Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed.
 • Blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden.
 • Den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden.
 • Førende aktør inden for logistiktjenester til, fra og inden for Norden.

PostNord – med dig hele vejen

 • +
  x

  +Sverige

  Nettoomsætning 2011:22.217 MSEK

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011:24.541

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Danmark

  Nettoomsætning 2011:11.973 MSEK

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011:15.138

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Danmark Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Norge

  Nettoomsætning 2011:3.581 MSEK

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011:1.120

  Logotyp PostNord Logotyp Tollpost Globe Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Finland

  Nettoomsætning 2011:601 MSEK

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011:264

  Logotyp PostNord Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Øvrige verden

  Nettoomsætning 2011:1.368 MSEK

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011:651

  Logotyp PostNord Logotyp DPD Logotyp Direct Link Logotyp Strålfors

PostNord i få ord

 • PostNord AB, tidligere Posten Norden AB, blev stiftet i 2009 ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB.
 • Vi tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden.
 • PostNord havde i 2011 en omsætning på godt SEK 39 mia. og mere end 40.000 medarbejdere.
 • Moderselskabet PostNord AB, som er ejer af Post Danmark A/S og Posten AB, er et svensk aktieselskab (publikt bolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere.
 • Den operative virksomhed er inddelt i forretnings-område Breve Danmark, forretningsområde Meddelande Sverige, forretningsområde Logistik og Strålfors.
Markedstilstedeværelse
 • Nettoomsætning 2011

  Nettoomsætning 2011
 • Gennemsnitligt antal ansatte 2011

  Gennemsnitligt antal ansatte 2011
PostNord er
 • Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden.
 • Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed.
 • Blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden.
 • Den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden.
 • Førende aktør inden for logistiktjenester til, fra og inden for Norden.

PostNords udvikling 2011

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.466 mio. (41.669 mio.).
 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 1.571 mio. (1.375 mio.).
 • Årets resultat udgjorde SEK 1.225 mio. (1.031 mio.).
 • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 4,0 (3,3)%.
 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på SEK 368 mio. (1.000 mio.).

Nettoomsætning og driftsresultat

Nettoomsætning og driftsresultat

Overskudsgrad

Overskudsgrad
Finansiel oversigt
SEK mio., hvis ikke andet er angivet Jan-dec
2011
Jan-dec
2010
Ændring
ResultatopgørelseNettoomsætning 39.466 41.669 -2.203 -5%
Andre driftsindtægter 274 289 -15 -5%
I alt, driftsindtægter 39.740 41.958 -2.218 -5%
Driftsomkostninger, ekskl. afskrivninger og nedskrivninger -36.501 -38.672 2.171 -6%
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures -2 6 -8 >100%
Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA 3.237 3.292 -55 -2%
Afskrivninger og nedskrivninger -1.666 -1.917 251 -13%
Driftsresultat, EBIT 1.571 1.375 196 14%
Finansielle poster, netto 100 -27 127 >100%
Resultat før skat 1.671 1.348 323 24%
Skat -446 -317 -129 41%
Periodens resultat 1.225 1.031 194 19%

Finansiel stilling
Likvide midler, ultimo perioden 2.107 3.640 -1.533 -42%
Egenkapital, ultimo perioden 11.930 11.753 177 2%
Nettogæld 578 -728 1.306 >100%

Nøgletal
EBITDA-margin, % 8,1 7,8

EBITDA-margin, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 8,4 8,6

EBIT-margin/overskudsgrad, % 4,0 3,3

EBIT-margin/overskudsgrad, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 4,2 4,2

Resultat pr. aktie, SEK 0,61 0,51 0,10
Nettogæld/EBITDA 0,18 -0,22 0,40
Soliditetsgrad, ultimo perioden, % 47 46 1
Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 10 8

Gennemsnitligt antal ansatte 41.714 44.060 -2.346 -5%

PostNord Årsrapport 2011

Nettoomsætning og resultat

Nettoomsætning for 2011 som helhed faldt med 5% til SEK 39.466 mio. (41.669 mio.). Faldet kan primært henføres til konkurrencen fra digitale alternativer samt en svag dansk økonomi. Driftsindtægterne udgjorde SEK 39.740 mio. (41.958 mio.).

Driftsomkostninger, inkl. afskrivninger og nedskrivninger, faldt med 6% til SEK 38.167 mio. (40.589 mio.). Ændringen skal primært ses i sammenhæng med omkostnings¬mæssige tilpasninger til faldende brevmængder og bestod især af faldende personaleomkostninger som følge af, at det gennemsnitlige antal ansatte er reduceret med 5%, samt strukturforandringer. Disse strukturforandringer bestod af omstruktureringsomkostninger på SEK 88 mio. (407 mio.).

Driftsresultatet blev forbedret til SEK 1.571 mio. (1.375 mio.), og overskudsgraden nåede op på 4,0 (3,3)%. Effekten af erh-vervelser og afhændelser af virksomheder udgjorde SEK 94 mio., heraf kapitalgevinst på SEK 81 mio.

Finansielle poster, netto, udgjorde SEK 100 mio. ( 27 mio.). Denne ændring skal primært ses i lyset af et øget afkast på investeringer. Skat udgjorde SEK 446 mio. (317 mio.).

Periodens resultat udgjorde SEK 1.225 mio. (1.031 mio.) Resultatet pr. aktie udgjorde SEK 0,61 (0,51).

Den administrerende direktør og koncernchef har ordet

Lars Idermark, Administrerende direktør og koncernchef
Den nye koncernstrategi fører til en ompositionering af PostNord, så virksom-heden bliver i stand til at opfylde efter-spørgslen på kommunikationsmarkedet og opnå vækst på logistikmarkedet i Norden.
Den administrerende direktør og koncernchef har ordet

Forretningsvirksomheder

Forretningsområdet
Breve Danmark

Breve Danmark leverer distributionsløsninger til det danske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Forretningsområdet
Meddelande Sverige

Meddelande Sverige leverer distributionsløsninger til det svenske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med breve, direct mail og aviser/blade, ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet og andre distributionstjenester.

Forretningsområdet
Logistik

PostNord er gennem forretningsområdet Logistik en førende aktør på det nordiske logistikmarked og tilbyder et komplet nordisk distributionsnetværk. Forretningsområdet har aktiviteter inden for pakker, paller og stykgods og desuden i forbindelse med bud- og kurertjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af varepartier.


Strålfors

Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenesteydelser og produkter til effektiv erhvervskommunikation. Strålfors er en førende aktør på sit område i Norden. .Virksomheden har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande.

Ekstern nettoomsætning

Ekstern nettoomsætning

Gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte