<_Bind_pageid />

Balance

SEK mio.      Note 31 dec 2011 31 dec 2010

1, 2

AKTIVER


Goodwill 12 2.830 2.806
Andre immaterielle aktiver 12 1.483 1.493
Materielle aktiver 13, 14 7.924 7.868
Andele i associerede virksomheder og joint ventures 11 88 95
Finansielle aktiver 15, 29 182 155
Langfristede tilgodehavender 16 3.990 2.996
Udskudte skatteaktiver 17 145 136
I alt, langfristede aktiver
16.642 15.549
Varebeholdning 18 218 275
Udskudte skatteaktiver
168 338
Tilgodehavender fra salg 19 4.370 4.262
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 20 1.205 1.266
Andre tilgodehavender 29 544 453
Kortfristede finansielle aktiver 15, 29 1
Likvide midler 21, 29 2.107 3.640
Aktiver med salg for øje 31 155
I alt, kortfristede aktiver
8.768 10.234
I ALT, AKTIVER

25.410 25.783
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


Egenkapital


Aktiekapital
2.000 2.000
Indskudt kapital
9.954 9.954
Reserver
-1.552 -1.512
Overført resultat
1.525 1.302
I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer
11.927 11.744
Minoritetsinteresser
3 9
I ALT, EGENKAPITAL

11.930 11.753
FORPLIGTELSER


Langfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 985 1.047
Andre langfristede forpligtelser
55 68
Hensættelser til pensioner 23 1.587 1.458
Andre hensættelser 24 1.403 1.703
Udskudt skat 17 1.158 797
I alt, langfristede forpligtelser
5.188 5.073
Kortfristede rentebærende forpligtelser 22, 29 113 407
Leverandørgæld
2.130 1.992
Skyldig skat
41 162
Andre kortfristede forpligtelser
1.578 1.593
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter 25 4.079 4.288
Andre hensættelser 24 351 515
I alt, kortfristede forpligtelser
8.292 8.957
I ALT, FORPLIGTELSER
13.480 14.030
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER
25.410 25.783

For information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser - se note 26.