<_Bind_pageid />

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i PostNord AB (publ), reg.nr. 556771-2640
Rapportering om årsregnskabet og koncernregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for PostNord AB (publ) for regnskabsåret 1. januar 2011-31. december 2011. Årsregnskabet og koncernregnskabet indgår i den trykte version af dette dokument på siderne 2-5 og 8-107.

Bestyrelsens og den administrerende direktørs ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet

Bestyrelsen og den administrerende direktør har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov, og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EUR og den svenske årsregnskabslov, samt for den interne kontrol, der efter bestyrelsens og den administrerende direktørs vurdering er nødvendig for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, som ikke indeholder væsentlig fejlinformation, hvad enten disse skyldes uregelmæssigheder eller fejl.

Revisorens ansvar

Vores ansvar er at udtrykke vores konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med International Standards on Auditing samt svenske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi følger fagligt etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, med en rimelig sikkerhed, at forsikre os om, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision indebærer, gennem forskellige handlinger, indhentelse af revisionsbevis om beløb og anden information i årsregnskabet og koncernregnskabet. Revisoren udvælger, hvilke handlinger der skal gennemføres, bl.a. ved at vurdere risiciene for væsentlige fejlagtigheder i årsregnskabet og koncernregnskabet, hvad enten disse skyldes uregelmæssigheder eller fejl. Ved denne risikovurdering bedømmer revisoren de dele af den interne kontrol, som har betydning for, hvordan selskabet uarbejder og aflægger årsregnskabet og koncernregnskabet, så det giver et retvisende billede, med det formål at udforme reviewhandlinger, som er egnede efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtale en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter ligeledes en vurdering af egnetheden af den anvendte regnskabspraksis og af de skøn, som bestyrelsen og den administrerende direktør har benyttet i årsregnskabet, samt en vurdering af den generelle præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores konklusion, at årsregnskabet er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov og i al væsentlighed giver et retvisende billede af moderselskabets finansielle situation pr. 31. december 2011 samt af dets finansielle resultat og pengestrøm for året i overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov og at koncernregnskabet er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov og i al væsentlighed giver et retvisende billede af koncernens finansielle situation pr. 31. december 2011 og af dets finansielle resultat og pengestrøm i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og den svenske årsregnskabslov. Der er aflagt rapport om god selskabsledelse. Den lovpligtige ledelsesberetning og rapporten om god selskabsledelse er i overensstemmelse med de øvrige dele af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Vi anbefaler derfor, at generalforsamlingen vedtager resultatopgørelsen og balancen for moderselskabet samt resultatopgørelsen og rapporten om koncernens finansielle situation.

Rapportering om andre krav i henhold til love og andre bestemmelser

Ud over vores revision af årsregnskabet og koncernregnskabet har vi revideret indstillingen om fordeling af overskud og tab i selskabet samt bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse af PostNord AB (publ) for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011

Bestyrelsens og den administrerende direktørs ansvar

Bestyrelsen har ansvar for indstillingen om fordeling af overskud eller tab i selskabet, og bestyrelsen og den administrerende direktør har ansvar for ledelsen i henhold til den svenske aktieselskabslov.

Revisorens ansvar

Vores ansvar er, med rimelig sikkerhed, at udtrykke vores konklusion om indstillingen om fordeling af overskud og tab i selskabet samt om ledelsen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med svenske revisionsstandarder.

Som grundlag for vores konklusion om bestyrelsens indstilling om fordeling af overskud i selskabet har vi gennemgået bestyrelsens begrundede udtalelse samt et udvalg af bilag hertil med henblik på at vurdere, om indstillingen er i overensstemmelse med den svenske aktieselskabslov.

Som grundlag for vores konklusion vedrørende ansvarsfrihed har vi, ud over vores revision af årsregnskabet og koncernregnskabet, gennemgået væsentlige beslutninger, handlinger og øvrige forhold for selskabet med henblik på at vurdere, om bestyrelsesmedlemmer eller den administrerende direktør har erstatningsansvar over for selskabet. Vi har ligeledes undersøgt, om bestyrelsesmedlemmer eller den administrerende direktør på anden måde har handlet i strid med den svenske aktieselskabslov, den svenske årsregnskabslov eller vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Vi anbefaler, at generalforsamlingen disponerer overskuddet i overensstemmelse med ledelsesberetningen og bevilliger decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør for regnskabsåret.

Stockholm, den 22. februar 2012

Ernst & Young AB

Lars Träff

Statsautoriseret revisor