<_Bind_pageid />

Egenkapitalopgørelse


Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer

MSEK Aktie–kapital1) Indskudt kapital Omregnings- reserve Overført resultat I alt Minoritets- intresse I alt, egenkapital
Primo egenkapital, 1 jan 2010 2.000 9.898 -343 1.712 13.267 91 13.358
Periodens resultat


1.030 1.030 1 1.031
Periodens øvrige samlede resultat3)

-1.169
-1.169 -5 -1.174
Tilbagekøb af aktier i Post Danmark A/S
56

56 -75 -19
Udbytte2)


-1.440 -1.440 -3 -1.443
Ultimo egenkapital, 31 dec 2010 2.000 9.954 -1.512 1.302 11.744 9 11.753
Primo egenkapital, 1 jan 2011 2.000 9.954 -1.512 1.302 11.744 9 11.753
Udbytte2)


-1.000 -1.000 -4 -1.004
Periodens resultat


1.223 1.223 2 1.225
Periodens øvrige samlede resultat3)

-40
-40 -4 -44
Ultimo egenkapital, 31 dec 2011 2.000 9.954 -1.552 1.525 11.927 3 11.930

1) Antal aktier: 2.000.000.001, heraf stamaktier: 1.524.905.971 og B-aktier: 475.094.030.

2) Der er udloddet udbytte fra moderselskabet til ejerne på SEK 1.000 mio. (1.440 mio.) svarende til SEK 0,50 (0,72) pr. aktie og fra Svensk Adressändring AB og Adresspoint AB til minoritetsaktionærer på SEK 4 mio. (3 mio.).

3) Vedrører omregningsdifferencer i koncernens egenkapital.