<_Bind_pageid />

Note 12 Immaterielle aktiver


Goodwill
Andre immaterielle aktiver
Licenser, varemærker, kunderelationer og lignende aktiver Aktiverede udviklingsarbejder I alt, andre immaterielle aktiver
SEK mio. 2011 2010
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Kostpris, primo 2.814 3.064
1.696 1.783 2.408 2.887 4.104 4.670
Køb af koncernvirksomheder 79

96


96
Salg af koncernvirksomheder -39

-202


-202
Andre investeringer 7 2
89 38 180 184 269 222
Afgang/skrotning


-48 -13 -215 -400 -263 -413
Reklassifikationer -1 -2
1 -23 2 17 3 -6
Omregningsdifferencer -22 -250
-11 -89 -11 -280 -22 -369
Akkumulerede kostpriser, ultimo året
2.838 2.814
1.621 1.696 2.364 2.408 3.985 4.104
Afskrivninger, primo


-846 -715 -1.314 -1.519 -2.160 -2.234
Køb af koncernvirksomheder


-4


-4
Salg af koncernvirksomheder


1


1
Årets afskrivninger


-148 -177 -178 -219 -326 -396
Afgang/udrangering


137 8 218 246 355 254
Reklassifikationer-4 -1 4 -1
Omregningsdiffencer


1 42 6 174 7 216
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året-859 -846 -1.269 -1.314 -2.128 -2.160
Nedskrivninger, primo -8 -9
-85 -8 -366 -466 -451 -474
Årets nedskrivninger-77


-77
Afgang/udrangering


77

100 77 100
Omregningsdifferencer
1


Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året
-8 -8
-8 -85 -366 -366 -374 -451
Ultimobalance 2.830 2.806
754 765 729 728 1.483 1.493

Udgifter, som er omkostningsført i året i forbindelse med udviklingsarbejder, udgør SEK 0 mio. (16 mio.).

Internt frembragte, immaterielle aktiver indregnes som Aktiverede udviklingsarbejder. Aktiverede udviklingsarbejder omfattede især aktiveringer, som kan henføres til integration af fælles IT-løsninger. Andre immaterielle anlægsaktiver vedrørte primært varemærker og kunderelationer.

For oplysninger om aktiver, som er tilkommet i forbindelse med køb af koncernvirksomheder, se note 31: Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser.

Der er foretaget nedskrivning af andre immaterielle anlægsaktiver med SEK 0 mio. (-77 mio.) i forbindelse med strukturændringer af aktiviteter i Strålfors. I 2011 blev etiketteforretningen i Strålfors Identification Solution (”SIS”) afhændet.

Nedskrivningstest af immaterielle aktiver

Goodwill er det eneste immaterielle aktiv, som har en ubestemmelig brugstid, da det er svært at fastsætte restværdien af pengestrømsfrembringende enheder, som indgår i den strategiske virksomhed.

Der er foretaget test af værdiforringelse af samtlige pengestrømsfrembringende enheder med en diskonteringsfaktor på 8,5%, efter skat.

Den indregnede værdi af goodwill, SEK 2.830 mio. (2.806 mio.), fordeler sig på følgende pengestrømsfrembringende enheder: SEK 1.513 mio. (1.517 mio.) kan henføres til international pakke og palleforretning (DPD og Tollpost Globe AS), SEK 697 mio. (753 mio.) kan henføres til Strålfors, 312 mio. (313 mio.) avser Post Danmark A/S og endelig kan SEK 308 mio. (223 mio.) henføres til andre virksomheder (primært Data Scanning A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S, Eek Transport AS, Nils Hansson Logistics AB, HIT, Direct Link og Addresspoint). De enkelte pengestrømsfrembringende enheders genindvindingsværdier er baserede på enhedernes nytteværdi.

Beregningerne er udført med udgangspunkt i gennemførte forretningsplaner og prognoser, som dækker de følgende tre år og er baseret på analyser af omverdensudviklingen og planlagte markeds- og produktionsaktiviteter. Skønnene i forretningsplanerne er baseret på virksomhedsledelsens viden og erfaringer.

De pengestrømsfrembringende enheder, som repræsenterer de største goodwillbeløb, er international pakke- og palleforretning med SEK 1.513 mio. (1.517 mio.), Post Danmark A/S med SEK 312 mio. (313 mio.) og Strålfors med SEK 697 mio. (753 mio.). De forudsætninger, som påvirker nedskrivningstesten mest, er mængdestigning, overskud og brugstid. Der er foretaget beregninger med forskellige skøn for driftsresultatet og diskonteringsrenten for hermed at bedømme, hvor følsomt resultatet vil være.

Tollpost Globe AS indgår i den internationale pakke- og palleforretning og anses som en integreret del af DPD i den nedskrivningstest, som er gennemført. For den internationale pakke- og palleforretning forventes en stigning på i gennemsnit 3% pr. år i den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Testen har ikke påvist noget behov for nedskrivning.

Goodwill i Post Danmark A/S kan henføres til omdannelsen til selskab i 1995. Den pengestrømsfrembringende genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Der forventes for Post Danmark A/S’ vedkommende en gennemsnitlig vækst på 2% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Nytteværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi. Der er i testen ikke påvist noget behov for nedskrivning.

I testen af Strålfors opfattes virksomheden som helhed (som den fremstod ved overtagelsen i 2006) som en pengestrømsfrembringende enhed. Der forventes for Strålfors’ vedkommende en gennemsnitlig vækst på 2% pr. år gennem den periode, hvor forretningsplanen er gældende. Den pengestrømsfrembringende genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien. Fremregning af nytteværdien, herunder synergier med andre forretningsvirksomheder, overstiger den regnskabsmæssige værdi. Testen påviser således ikke noget behov for nedskrivning.