<_Bind_pageid />

Note 13 Materielle aktiver


Grunde og bygninger
Maskiner og inventar
Anlæg under udførelse og acontobetalinger
I alt
SEK mio 2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
Kostpris, primo 5.836 6.956
14.323 15.243
228 276
20.387 22.475
Køb af koncernvirksomheder 139

33 1
-3

169 1
Andre anskaffelser 68 73
1.159 808
443 169
1.670 1.050
Afgang/skrotning -136 -518
-1.373 -927
-19

-1.528 -1.445
Reklassifikationer -131 -6
105 96
-129 -192
-1551) -102
Omregningsforskelle -15 -669
-19 -874
-1 -25
-35 -1.568
Akkumulerede kostpriser, ultimo året
5.761 5.836
14.228 14.347
519 228
20.508 20.411
Afskrivninger, primo -2.278 -2.869
-10.196 -10.399-12.474 -13.268
Årets afskrivninger -155 -185
-1.176 -1.249-1.331 -1.434
Køb af koncernvirksomheder 1

-14
-13
Afgang/skrotning 69 511
1.135 8491.204 1.360
Reklassifikationer 51 37
3 -13541) 24
Omregningsforskelle 6 228
15 59321 821
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året
-2.306 -2.278
-10.233 -10.219
0 0
-12.539 -12.497
Nedskrivninger, primo -6 -6
-40 -29-46 -35
Årets nedskrivninger-10
-10
Afgang/skrotning


1 -11 -1
Reklassifikationer-1
-1
Omregningsforskelle1
1
Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året
-6 -6
-39 -40
0 0
-45 -46
Ultimobalance 3.449 3.552
3.956 4.088
519 228
7.924 7.868
1) Omklassificering til Aktiver, der besiddes med henblik på salg, udgør SEK 102 mio.


Koncernen besidder bygninger og maskiner gennem finansiel leasing.

For information om finansiel og operationel leasing, se note 14, Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler.