<_Bind_pageid />

Note 14 Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler

Operationelle leasingaftaler

Der er i året betalt leasingafgifter for koncernen for SEK 1.468 mio. Pr. balancedagen udgør de resterende leasingafgifter med det på det tidspunkt gældende kurs- og renteniveau for koncernen SEK 7.260 mio.

Minimumsleasingudgifter for den operationelle leasing forfalder til betaling med følgende fordeling:


Maskiner og inventar
Lokaler
SEK mio. 2011 2010
2011 2010
Inden for 1 år 232 235
1.253 1.307
Mellem 1 og 5 år 509 283
3.898 3.035
Over 5 år
1
1.368 1.758
I alt 741 519
6.519 6.100

Størstedelen af maskiner og inventar, der disponeres over gennem leasingaftaler, er placeret hos Meddelande Sverige og består af maskiner til produktion af elektroniske brevtjenester.

Finansielle leasingaftaler

Leasingafgifterne for de indgående finansielle leasingaftaler forfalder til betaling med følgende fordeling.

SEK mio. Minimum leasingafgifter
Rente
Nutidsværdi

2011 2010
2011 2010
2011 2010
Inden for 1 år 59 61
9 4
50 56
Mellem 1 og 5 år 118 177
21 25
97 151
I alt 177 238
30 29
147 207
Finansielle leasingaktiver

De finansielle leasingaktiver, der indregnes som materielle anlægsaktiver, har følgende fordeling:

SEK mio. 2011 2010
Kostpriser

Maskiner og inventar
8
Lokaler 533 592
Ultimobalance
533 600
Akkumulerede afskrivninger

Maskiner og inventar
-17
Lokaler -473 -414
Ultimobalance
-473 -431
Bogført værdi 60 169

Leasingafgifterne for finansiel leasing har i året udgjort SEK 73 mio.

I noten Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter angives forfaldstiden for de langfristede forpligtelser, som kan henføres til finansiel leasing.

De finansielle leasingaftaler består af en terminalbygning Sverige. Se desuden note 26, Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.