<_Bind_pageid />

Note 16 Langfristede tilgodehavender

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelsesbaserede alders- og aftalepensionsordninger, ansat efter IAS 19 2.960 2.266
Regnskabsmæssig værdi relateret til afdækkede, ydelsesbaserede sygepensionsordninger, ansat efter IAS 19 313 260
Skatteaktiver relateret til løn i forbindelse med, at pensionsforpligtelserne efter IAS 19 indregnes til et lavere beløb end det beløb, de optages med i regnskabet for juridiske personer i Sverige efter UFR 4 833 601
Lønskat, sygepensionsordninger -139 -144
Deposita, lejede lokaler 23 13
I alt 3.990 2.996