<_Bind_pageid />

Note 17 Udskudt skat


2011
2010
SEK mio. Primo-balance Indregnet i resultat-
opgørelsen
Overtagelse/
afhændelse
af virksom-
heder samt
omregnings-
differencer
Ultimo-balance
Primo-balance Indregnet i resultat-
opgørelsen
Overtagelse/
afhændelse
af virksom-
heder samt
omregnings-
differencer
Ultimo-balance
Udskudt skatteaktiv
Andre hensættelser 658 -129
529
520 -74 212 658
Uudnyttede skattemæssige underskud 140 126
266
297 -138 -19 140
Finansiel leasing 10 8
18
24 -14
10
Modregning af forpligtelser -672
4 -668
-673
1 -672
I alt 136 5 4 145
168 -226 194 136
heraf udland
136

128
157

136
Udskudt skatteforpligtelse
Immaterielle aktiver -380 83 -23 -320
-529 116 33 -380
Materielle aktiver -381 -102 2 -481
-433 36 16 -381
Kortfristede aktiver 16 -25
-9
23 -7
16
Hensættelser til pensioner -724 -293 1 -1 016
-476 -36 -212 -724
Modregning af tilgodehavender 672
-4 668
673
-1 672
I alt -797 -337 -24 -1 158
-742 109 -164 -797
heraf udland -338

-223
-441

-338

Tilgodehavender og forpligtelser i Sverige er nettoindregnet med SEK 715 mio. (632 mio.), mens andre tilgodehavender og forpligtelser er indregnet med bruttobeløb. Tilgodehavender i udlandet er indregnet med SEK 128 mio. (136 mio.) og forpligtelser med SEK 223 mio. (338 mio. ).

Ikke-indregnede tilgodehavender i forbindelse med udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud udgør hovedsagelig SEK 80 mio. (85 mio.), hvoraf SEK 71 mio. (53 mio.) vedrører Frankrig, SEK 5 mio. (7 mio.) vedrører Danmark, og SEK 2 mil. (25 mio.) vedrører Tyskland. Ingen af disse tilgodehavender har forfaldstid.