<_Bind_pageid />

Note 21 Likvide midler

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Kasse- og bankbeholdninger 1.385 1.431
Kortfristede investeringsaktiver, som kan sidestilles

med likvide midler 722 2.209
Ultimobalance 2.107 3.640

Kortfristede investeringsaktiver er klassificeret som likvide midler, hvis de let kan konverteres til kassebeholdninger, har en løbetid på højst 3 måneder fra anskaffelsestidspunktet og indebærer en kun ubetydelig risiko for værdiudsving.