<_Bind_pageid />

Note 23 Pensioner

Note 1: Regnskabspraksis, indeholder en beskrivelse af PostNord-koncernens pensionsordninger. Der er både ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsordninger. Der findes desuden et par personalegrupper, som har ret til alderspension ved en lavere alder med henvisning til særskilt aftale i forbindelse med omdannelsen af Posten. Postens Pensionsstiftelse sikrer pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Se afsnittet Aktiver vedrørende pensionsordninger og note 30: Transaktioner med nærtstående parter, for mellemværender mellem koncernen og Postens Pensionsstiftelse.


31 dec 2011
31 dec 2010
Pensionsforpligtelser og aktiver vedrørende pensionsordninger, SEK mio. Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser 15.843 1.589 808 18.240
14.533 1.450 795 16.778
Dagsværdi af ordningens aktiver -15.967

-15.967
-15.808

-15.808
Nettoforpligtelse -124 1.589 808 2.273
-1.275 1.450 795 970
Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster (+) og tab (-) -3.149 -2 -1 -3.152
-1.230 -13 53 -1.190
Nettogæld i balancen -3.273 1.587 807 -879
-2.505 1.437 848 -220
Henvisning
Note 24 Andre hensættelser

807 807


848 848
Balance,
Hensættelser til pensioner
0 1.587
1.587
21 1.437
1.458
Note 16 Langfristede tilgodehavender -3.273

-3.273
-2.526

-2.526

Nettobeløbet fordeler sig på ordninger i følgende lande, SEK mio.

Sverige


-887-248
Frankrig


67
Norge


221
I alt


-879-220

2011
2010
Specifikation af Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser, SEK mio. Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Primobalance 14.533 1.450 795 16.778
15.128 1.699 810 17.637
Omkostninger til beskæftigelse i indeværende år 343 7 28 378
455 8 27 490
Omkostninger til beskæftigelse i foregående år 0 11 0 11
Renteomkostning 619 63 36 718
600 66 33 699
Aftalepensioner 0 284 0 284
319 0 0 319
Udbetaling af ydelser -928 -205 0 -1.133
-922 -234 0 -1.156
Reduktioner og reguleringer -57 0 0 -57
-6 0 0 -6
Overførsler 94 -12 -94 -12
156 -44 -112 0
Aktuarmæssige gevinster (-) og tab (+) 1.239 -9 43 1.273
-1.193 -44 37 -1.200
Valutakursdifferencer på udenlandske ordninger 0 0 0 0
-4 -1 0 -5
Ultimobalance 15.843 1.589 808 18.240
14.533 1.450 795 16.778
Specifikation af dagsværdien af ordningens dagsværdi, SEK mio. 2011 2010
Primobalance 15.808 14.781
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 844 724
Indskudte midler fra arbejdsgiveren 465 994
Godtgørelse -365 -871
Udbetaling af ydelser -70 -97
Reduktioner og reguleringer -50 0
Aktuarmæssige gevinster (+) og tab (-) -665 280
Heraf
Faktisk afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger
179 1.004
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 844 724
Valutakursdifferencer på udenlandske ordninger 0 -3
Ultimobalance 15.967 15.808
Nettoforpligtelse, SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser 18.240 16.778
Dagsværdi af ordningens aktiver -15.967 -15.808
Overskud (-)/underskud (+) 2.273 970
Erfaringsmæssige justeringer, SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Erfaringsmæssige justeringer af forpligtelser 4 -323
Erfaringsmæssige justeringer af aktiver vedrørende pensionsordninger 665 -280
Overskud (-)/underskud (+) 669 -603

Koncernen forventer at foretage udbetalinger i 2012 i forbindelse med ydelsesbaserede ordninger på SEK 1.502 mio. (1.060 mio.).

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

PostNord-koncernen er ansvarlig for svenske selskabers usikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Det er en forudsætning, at den ansatte er fyldt 28 år senest 1. januar 1992 og har haft samme stilling i hele perioden. Denne forpligtelse efter svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) udgør pr. 31. december 2011 SEK 2.771 mio. (2.892 mio.) for pensioner i henhold til overgangsbestemmelserne. Erfaringsmæssigt udnyttes overgangsbestemmelserne gennemsnitligt af 25%, og hensættelsen fastsættes som denne andel i forhold til den samlede forpligtelse. Der er taget hensyn til særskilt lønskat. Denne forpligtelse, udgør SEK 861 mio. (898 mio.), inkl. særskilt lønskat. For indregning efter IAS 19, se Uafdækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt Usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser.

Hensættelse til sidstehåndsansvar

PostNord-koncernen ifalder en forpligtelse, et såkaldt sidstehåndsansvar (sistahandsansvar), som Posten AB overtog i forbindelse med omdannelsen til selskab. Denne forpligtelse er tidligere indregnet som ansvarsforpligtelse. I forbindelse med overgangen til IAS 19 blev der foretaget en hensættelse til dækning af denne forpligtelse. Baseret på tilgængelig information er forpligtelsen pr. 31. december 2011 ansat til SEK 107 mio. (103 mio.). Hertil kommer midler, som er hensat til dækning af særskilt lønskat. Denne forpligtelse indgår i saldoen i Uafdækkede pensionsordninger, usikrede pensioner i tabeller i denne note samt Usikrede pensionsforpligtelser i note 24: Andre hensættelser.

Værdisikringsgaranti

I 2000 indløstes der pensionsforpligtelser, som tidligere havde været sikret af Postens Pensionsstiftelse, idet der blev tegnet forsikringer. Kapitalværdien af disse forpligtelser udgjorde pr. 31. december 2011 SEK 65 mio. (77 mio.). PostNord-koncernen ifalder stadig et såkaldt værdisikrings- og bruttosamordningsansvar for disse pensionsforpligtelser.


2011
2010
Omkostninger til og indtægter fra ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsordninger, SEK mio. Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Afdækkede pensions-ordninger Uafdækkede pensions-ordninger, sikrede pensioner Uafdækkede pensions-ordninger, usikrede pensioner I alt
Omkostninger til beskæftigelse i indeværende år 343 7 28 378
455 8 27 490
Omkostninger til beskæftigelse i foregående år 0 11 0 11
Renteomkostning 619 63 36 718
600 66 33 699
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger -844 0 0 -844
-724

-724
Aktuarmæssige gevinster (-) og tab (+) -4 -1 -11 -16
137 8 -11 134
Aftalepensioner 0 284 0 284
319

319
Reduktioner og reguleringer -19 0 0 -19
-7

-7
I alt, ydelsesbaserede pensionsordninger
95 364 53 512
780 82 49 911
Bidragsbaserede pensionsordninger


1.0701.165
Fratrækkes som finansielle poster, netto


12625
Opløsning af hensættelse til omstruktureringstiltag i forbindelse med omkostninger til aftalepensioner


-107-139
Andre ydelsesbaserede pensionsomkostninger


4070
I alt, pensionsomkostninger


1.6412.032
Forsikringstekniske beregningsskøn

Den forsikringstekniske vurdering af PostNord-koncernens ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og pensionsomkostninger er baseret på de skøn, som følger nedenfor. Skønnene er angivet som samvejede gennemsnitsværdier for de enkelte pensionsordninger. En ændring i et af disse grundlæggende skøn kan i betydeligt omfang påvirke de beregnede pensionsforpligtelser, finansieringsbehov og årlige pensionsomkostninger.

Aktuarmæssige skøn, % 31 dec 2011 31 dec 2010 31 dec 2009
Diskonteringsrente 3,90 4,50 4,10
Forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger 4,90 5,50 5,10
Fremtidige årlige lønstigninger 2,60 2,80 2,80
Forventet ændring i indkomstgrundbeløb 3,00 3,00 3,00
Inflation 2,00 2,00 2,00
Skønnet levetid FFFS 2007:31 FFFS 2007:31 FFFS 2007:31
Personaleomsætning 4,50 5,00 5,00
Gennemsnitlig tilbageværende beskæftigelsesperiode 10 10 10

Omkostningerne for 2011 er baseret på de aktuarmæssige skøn, som blev fastsat primo 2011. Ultimo 2011 har PostNord ansat skøn, som opdateres ved beregning af resultatet pr. 31. december 2011. Disse aktuarmæssige skøn indgår ligeledes i prognosen for omkostningerne i 2012. Der er i denne forbindelse taget højde for, at samtlige skøn, som indgår i bedømmelsen, på lang sigt skal være gensidigt forenelige.

Diskonteringsrenten fastsættes i henhold til IAS 19 med henvisning til førsteklasses virksomhedsobligationer, som omsættes på et velfungerende marked iflg. IFRS – i form af det svenske marked for boligobligationer. Ledelsen vurderer på denne baggrund, at den anvendte diskonteringsrente afspejler penges tidsværdi og giver en rimelig nutidsværdi af koncernens pensionsforpligtelser. Det forventede afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger svarer til det foventede gennemsnitlige afkast på eksisterende (eller fremtidige) investeringer i Postens Pensionsstiftelse, efter fradrag af samtlige omkostninger, inkl. skat. Aktivernes forventede afkast er baseret på risikofrie markedsrenter, hvad angår rentebærende aktiver, og skøn over risikopræmie ud over den risikofri rente, hvad angår de øvrige aktiver. Risikopræmierne baseres på langsigtede historiske risikopræmier, idet der tages højde for aktivernes relative risiko og samvariation. Risikopræmierne varierer mellem 2-5% (2-6%), alt efter aktivtype. Fremtidige årlige lønstigninger afspejler forventningerne til fremtidige procentuelle lønstigninger som en kombineret effekt af inflation, anciennitet og forfremmelse. Det indkomstmæssige grundbeløb (inkomstbasbeloppet) fastsættes en gang årligt af den svenske regering og benyttes bl.a. til at definere loftet for den løn, der ligger til grund for beregning af pensionen i det almene pensionssystem. Hvad angår inflationsskønnet har koncernen valgt at følge den svenske Riksbankens inflationsmål som udgangspunkt. Personaleomsætningen er udtryk for den samlede forventning til den fremtidige forretningsudvikling, stigningen i reallønnen og den nødvendige produktivitetsudvikling for at opretholde lønsomheden og endelig hensynet til den registrerede personaleudvikling i de seneste år. Faktoren gennemsnitlig tilbageværende tjenestetid ansættes ud fra medarbejdernes aktuelle aldersfordeling. Skønnet for livslængde er baseret på Finansinspektionens anvisninger, FFFS 2007:31 (FFFS 2007:31).

Alecta

Forpligtelser til alderspension og familiepension for tjenestemænd i Sverige kan sikres gennem forsikring i Alecta. Kun få selskaber i PostNord-koncernen benytter forsikring til at sikre pensionsforpligtelserne. Iflg. en erklæring fra det svenske råd for finansiel rapportering (Rådet för finansiell rapportering), URF 3, anses ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, der sikres gennem forsikring i Alecta, som en pensionsplan, der omfatter flere arbejdsgivere. Selskabet har for regnskabsåret 2011 ikke haft adgang til information, som gør det muligt at indregne denne ordning som en ydelsesbaseret ordning. Pensionsordningen fra ITP, som er sikret gennem en forsikring i Alecta, indregnes derfor som en bidragsbaseret ordning. Udgifter til pensionsforsikringer, som er tegnet i Alecta, udgør SEK 4,4 mio. (4,6 mio.). De forventede afgifter for 2012 udgør SEK 4,1 mio. (4,8 mio.). Alectas overskud kan fordeles mellem forsikringstagerne og/eller de forsikrede. Pr. december 2011 var Alectas overskud i form af det kollektive konsolideringsniveau 113% (146%). Det kollektive konsolideringsniveau består af markedsværdien af Alectas aktiver i procent af de forsikringsmæssige forpligtelser, beregnet på basis af Alectas forsikringstekniske beregningsskøn, som ikke er i overensstemmelse med IAS 19.

Aktiver vedrørende pensionsordninger

Den største del af koncernens aktiver i pensionsordninger er placeret i Postens Pensionsstiftelse. Andre aktiver vedrørende pensionsordninger består af aktiver i Postens Försäkringsförening, pensionsforsikring i Skandia samt aktiver vedrørende norske pensionsordninger. De samlede aktiver vedrørende pensionsordninger udgør SEK 15.967 mio. (15.808 mio.).


2011
2010
Postens Pensionsstiftelses aktivtyper til markedsværdi, SEK mio. 31 dec % Sum %
31 dec % Sum %
Likviditet/korte rentebærende værdipapirer 1.760 12

1.040 7
Nominelle obligationer 1.455 10 22
1.154 8 15
Realkreditobligationer 2.275 16 16
2.437 17 17
Hedgefonde 3.227 23 23
2.859 20 20
Infrastruktur 764 5

726 5
Fast ejendom 1.480 10

1.091 8
Andre alternative aktiver 1.092 8 23
1.168 8 21
Svenske aktier 285 2

936 7
Udenlandske aktier 1.523 11

2.286 16
Private Equity 481 3 16
456 3 26
I alt, aktiver vedrørende pensionsordninger i Postens Pensionsstiftelse 14.342 100

14.153 100
Andre aktiver vedrørende pensionsordninger til markedsværdi, SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Postens Försäkringsförening 1.548 1.509
Norske pensionsordninger 0 50
Pensionsforsikring hos Skandia 79 96
I alt 1.627 1.655

Aktivfordelingen i Postens Pensionsstiftelse pr. 31. december 2011 fremgår af ovenstående opstilling. Det er Stiftelsens overordnede mål at være kapitalforvalter i forhold til de pensionsforpligtelser, PostNord-koncernen har indgået, og for hvilke Stiftelsen har modtaget tilsvarende midler. Aktivernes sammensætning og afkast skal på betryggende vis sikre, at koncernen kan opfylde de krav om pensionsudbetalinger, som Stiftelsen står som garant for.

Følsomhedsanalyse

Ved udgangen af 2011 har PostNord-koncernen afdækkede pensionsforpligtelser på SEK 15.843 mio. (14.533 mio.) og

aktiver vedrørende pensionsordninger på SEK 15.967 mio. (15.808 mio.). Ud over afdækkede forpligtelser er pensionsgælden indregnet i balancen, fordelt mellem sikrede pensionsforpligtelser på SEK 1.587 mio. (1.437 mio.) og usikrede pensionsforpligtelser på SEK 807 mio. (848 mio.). Koncernens pensionsforpligtelser er ansat på basis af de ovenfor angivne aktuarmæssige skøn, ligesom aktiverne tilknyttet pensionsordninger er ansat til dagsværdi.

Aktuarmæssige skøn

Ændringer af pensionsforpligtelser, som skyldes ændrede aktuarmæssige skøn, behandles som aktuarmæssig gevinst eller tab. Disse gevinster og tab får først effekt på resultatopgørelsen og balancen, når nettoværdien overskrider grænseværdien for den såkaldte korridor. Korridorens grænseværdi er 10% af det højeste af enten værdien af pensionsforpligtelsen eller dagsværdien af aktiverne tilknyttet pensionsordninger. I den udstrækning, sådanne ændringer giver effekter, som overstiger korridorens grænseværdi, bliver den overskydende værdi indregnet som omkostning eller indtægt. Denne påvirkning af resultatopgørelsen sker dog først ved postering af de prognosticerede omkostninger/indtægter efter IAS 19 i det følgende år. Se tabellen for at aflæse resultateffekten af ændrede aktuarmæssige skøn.

Udnyttelse af ret til overgangsbestemmelserne

Hvad angår de såkaldte overgangsbestemmelser, hensættes 25% af de samlede forpligtelser i henhold til disse bestemmelser, idet procentsatsen repræsenterer den erfaringsmæssigt skønnede udnyttelsesgrad. Der tages desuden hensyn til særskilt lønskat. En eventuel ændring af forpligtelserne efter overgangsbestemmelserne i forbindelse med ændret udnyttelsesgrad bliver indregnet som indtægt eller omkostning. Se tabellen for at aflæse resultateffekten af en ændret udnyttelsesgrad i forbindelse med overgangsbestemmelserne.

Følsomhedsanalyse, SEK mio. Ændring Resultateffekt
Aktuarmæssige skøn

Ændringer af rentemarginalen på pensionsforpligtelserne¹) +0,1%-point 16

-0,1%- point -16
Ændring af diskonteringsrente samt forventet afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger +0,5%- point 166

-0,5%- point -188
Ændring af løn +0,5%- point -62

-0,5%- point 49
Ændring af indkomstbasisbeløb +0,5%- point 14

-0,5%- point -18
Ændring af inflation +0,5%- point -159

-0,5%- point 138
Udnyttelsesgrad af OB-ret

Ændring af udnyttelsesgrad af OB-ret +5,0%- point -23

-5,0%- point 15

¹) Skøn for diskonteringsrente på pensionsforpligtelser og skøn for afkast på aktiver vedrørende pensionsordninger bestemmer effekten i finansielle poster, netto for det kommende år. Udsving i rentemarginal mellem disse medfører en resultateffekt i finansielle poster, netto. Rentemarginalen på pensionsforpligtelsen er forskellen mellem skønnet for diskonteringsrente på pensionsforpligtelsen og skønnet for afkast på aktiver i pensionsordninger, udtrykt i procentpoint.