<_Bind_pageid />

Note 24 Andre hensættelser

2011 Jan-dec, SEK mio. Primo -balance Hensættel-
ser
Tilbage-
førsler
Opløs-
ninger
Omregnings-
effekt
Ultimo-
balance
Omstruktureringstiltag

Personaleafvikling, primært tidlige pensioner 800 2691) -1811) -4582) 5 435
Andre afviklinger 52
-11) -162)
35

Usikrede pensionsforpligtelser


Lønskat 207
-114)

196
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 848 534) -944)

807

Andet


Arbejdsskader 58 34)
-132)
48
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 39 674)
-612) 4 49
Hensættelse til jubilæumsgratialer 162 174)
-212) 13 171
Andre hensættelser 52 5 -191) -272) 2 13
I alt 2.218 414 -306 -596 24 3) 1.754
Heraf kortfristet 515351

1) Resultatpåvirkning: SEK: 68 mio. hvoraf SEK 269 mio. udgør hensættelser og SEK -201 mio. tilbageførsler primært i forbindelse med personaleafvikling. Se desuden note 6, Andre omkostninger.

2) Ændring af andre resultatposter udgør SEK -596 mio., heraf personaleomkostninger SEK -553 mio.

3 ) Vedrører diskonteringseffekt og omregningsdifference i forbindelse med valutaeffekt.

4 )Effekten af hensættelser og tilbageførsler er indregnet som personaleomkostning.

Skønnede betalinger, SEK mio. 1 år 2 år 3 år >3 år
Hensættelser til omstruktureringstiltag 355 70 31 14
Hensættelser til usikrede pensionsordninger efter IAS 191), 2) 209 70 65 521
Andre hensættelser 1) 56 24 21 194
I alt 620 164 117 729

1 ) Skønnede udbetalinger er noget højere end den tilsvarende hensættelse. Årsagen hertil er, at hensættelsen er beregnet som dagsværdien af de skønnede udbetalinger.

2 ) De skønnede betalinger til usikrede pensioner er beregnet efter IAS 19.

2010 Jan–dec, SEK mio. Primo -balance Reklassi-
fikation 6)
Hensættel-
ser
Tilbage-
førsler
Opløs-
ninger
Omregnings-
effekt
Ultimo-
balance
Omstruktureringstiltag


Personaleafvikling, primært tidlige pensioner 1.066 14 3851) -621) -5792) -24 800
Andre afviklinger 74 14

-362)
52

Usikrede pensionsforpligtelserLønskat 222


-153)
207
Usikrede pensionsforpligtelser efter IAS 19 911
495)
-1123)
848

AndetArbejdsskader 66
35)
-112)
58
Pensionsregulering i forhold til den danske stat 26 31

-122) -6 39
Hensættelse til jubilæumsgratialer 174
195)
-182) -13 162
Andre hensættelser 91


-382) -1 52
I alt 2.630 59 456 -62 -821 -44 4) 2.218
Heraf kortfristet 711 35515

1) Resultatpåvirkning: SEK: 323 mio. hvoraf SEK 385 mio. udgør hensættelser og SEK -62 mio. . tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. Se desuden note 6, Andre omkostninger.

2) Ændring af andre resultatposter udgør SEK -694 mio., heraf personaleomkostninger SEK -622 mio.

3) Ændringen er i henhold til IAS 19 ikke indregnet i resultatopgørelsen.

4) Diskonteringseffekt på SEK 15 mio. er indregnet i resultatopgørelsens finansielle poster. Omregningsdifference i forbindelse med valutaeffekt på SEK -59 mio. er indregnet i totalindkomsten. Se Totalindkomstopgørelse for koncernen.

5)Effekten af hensættelser og tilbageførsler er indregnet som personaleomkostning.

6)Omklassificering fra kortfristet og langfristet forpligtelse til andre hensættelser og tilpasning mellem personaleafvikling og andre afviklinger

Hensættelser til omstruktureringstiltag

Hensættelser til omstruktureringer omfatter de omkostninger, der beregnes at fremkomme i de kommende år som en følge af koncernens beslutning om at effektivisere produktionen og reducere personalet. Hensættelser til omstruktureringer foretages, når PostNord-koncernen har fastlagt en udførlig plan for omstruktureringen og har skabt en velbegrundet forventning hos de berørte parter.

Beløbene beregnes på basis af selskabsledelsens bedste skøn. Hensættelserne tages op til fornyet vurdering ved hver rapportperiodes afslutning og justeres med henblik på at sikre, at de afspejler det aktuelle bedste skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at der er behov for et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer for at opfylde forpligtelsen, vil hensættelsen blive tilbageført.

I 2011 har hensættelser til omstruktureringstiltag primært haft sammenhæng med førtidig pension og overgang til enheder, som håndterer overskydende personale. Tilbageførsler af hensættelser har i 2011 primært fundet sted som følge af ændret behov for tilpasning af servicenettet på forretningsområdet Meddelande Sverige.

Nye hensættelser og tilbageførsler indregnes på det forretningsområde, som træffer beslutning om afviklingen.

Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner

Posten er ansvarlig for usikrede pensionsforpligtelser i henhold til de såkaldte overgangsbestemmelser.

Overgangsbestemmelserne omfatter visse medarbejdere, som i ansættelsen har ret til at overgå til pension ved 60- eller 63-årsalderen. Der er desuden taget hensyn til særskilt lønskat.

Se Hensættelse til beregnede fremtidige, usikrede pensioner samt Hensættelse til sidstehåndsansvar, noten Pensioner for at få mere information.

Andre hensættelser

Hensættelse til arbejdsskader omfatter udbetalinger i form af livrente efter svensk lov om arbejdsskadeforsikring (lag om arbetsskadeförsikring) samt livrente på grund af arbejdsrelateret skade (yrkesskadelivränta).

Pensionsregulering i forhold til den danske stat omhandler fremtidige forpligtelser over for en specifik gruppe af tjenestemænd i Post Danmark-koncernen.

Hensættelse til jubilæumsgratialer omhandler forventede fremtidige jubilæumsgratialer i form af ekstra løn og ferie, som modtages efter henholdsvis 25 og 40 års ansættelse i Post Danmark-koncernen.

Nutidsværdi

Hensættelser, hvor betalingstiden strækker sig over flere år, diskonteres normalt til nutidsværdi. Diskonteringseffekter, som indgår i årets ændringer, præsenteres separat, når de udgør væsentlige beløb. Hensættelser af usikrede pensioner har en betalingsperiode, som strækker sig over flere år. For denne hensættelse præsenteres der ikke en separat beregning af nutidsværdi, idet der henvises til IAS 19. Se desuden note 23, Pensioner.

Forventede betalinger til hensættelser

De angivne beløb er i overensstemmelse med det beregnede resultat, som er udgangspunkt for beregning af hensættelsernes omfang. Beløbene kan dog ikke fuldt ud anses som den faktiske betalingsstrøm. Det skyldes, at visse omkostninger ikke modsvares af betalinger. Sådanne omkostninger er eksempelvis visse omkostninger til personaleafvikling.