<_Bind_pageid />

Note 25 Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte frimærker 405 355
Skyldige lønomkostninger 514 585
Forpligtelser til ferieløn 1.550 1.679
Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 9 6
Bidrag til social sikring 559 648
Terminalafgifter 439 418
Finansiel leasing 9 18
Valutaterminskontrakter 23 23
Andre poster 571 556
Ultimobalance 4.079 4.288