<_Bind_pageid />

Note 26 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser

Pant i fast ejendom 800 804
Kapitalforsikringer til ansatte og tidligere ansatte 01) 137
Pantsatte aktiver 8 16
I alt
808 957
Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, PRI 90 91
Garantiforpligtelser, andre 40 20
I alt 130 111

1) Tidligere tal er justeret på grund af en tidligere for konservativ vurdering.

Tvister

PostNord driver omfattende nationale og internationale aktiviteter og bliver i den forbindelse involveret i tvister og retssager, som ind i mellem opstår omkring virksomheden. Ud over nedenstående forventes det ikke, at disse tvister og retssager – hverken hver for sig eller samlet – i væsentlig gad vil påvirke PostNords resultat, lønsomhed eller finansielle stilling.

Stævning indgivet af konkurrent

Post Danmark A/S er i året blevet indstævnet af en konkurrent med påstand om misbrug af dominerende stilling. Post Danmark A/S har anket sagen til Konkurrenceankenævnet, hvilket betyder, at sagen vil blive taget op til fornyet behandling i Konkurrencerådet.

Diskriminerende priser

En sag anlagt mod Post Danmark A/S om anvendelse af diskriminerende priser er afgjort af Østre Landsret med Post Danmark A/S som den tabende part. Post Danmark A/S har anket dommen til Højesteret. I tilslutning til denne sag har en konkurrent rejst krav mod Post Danmark A/S. Et krav om erstatning på DKK 90 mio. bestrides i sin helhed af Post Danmark A/S.