<_Bind_pageid />

Note 29 Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter

Koncernens finansielle risici styres under iagttagelse af den finansielle politik, som er vedtaget af PostNords bestyrelse. Denne finansielle politik omfatter retningslinjer for likviditetsstyring, finansiering og finansiel risikostyring. Håndteringen af finansielle risici ligger placeret centralt hos koncernens finansielle forvaltning.

Mål og anvendte principper for koncernens finansiel risikostyring

Målene for den finansielle risikostyring er at opretholde et godt betalingsberedskab og en effektiv kapitaludnyttelse og at sikre kapitaltilførsel. Følgende grundlæggende principper for finansiel risikostyring finder anvendelse:

  • Koordinere finansiering, likviditetsstyring og betalingstrafik i en central finansiel forvaltning med det formål at sikre en god risikostyring og at udnytte samordningsgevinster.
  • Forretningsvirksomhederne og moderselskabet arbejder for en effektiv kapitaludnyttelse af både drifts- og anlægskapital, hvilket sikrer grundlaget for en stabil kapitaltilførsel og dermed giver koncernen handlefrihed.
  • Koncernens kreditgivning er baseret på forretningsmæssige bevæggrunde og risikovurdering, hvilket sikrer en afbalanceret tilgang til kreditrisikoen.

PostNords finansielle risici er opdelt i kategorierne refinansieringsrisiko, kreditrisiko og markedsrisiko.

Refinansieringsrisiko

Ved refinansieringsrisiko anses risikoen for, at der ikke er tilgængelige likvide midler, og at finansiering kun kan tilvejebringes delvist eller slet ikke - eller alternativt til en højere omkostning. PostNords refinansieringsrisiko er begrænset ved, at der opretholdes et betalingsberedskab over et fastlagt mindsteniveau, og at forfaldsstrukturen i finansieringsporteføljen er godt spredt. Den finansielle forvaltning skal til enhver tid opretholde et betalingsberedskab, som kan håndtere den løbende virksomhed og skabe forudsætningerne for, at det er muligt at styre risiko og offensive indsatser.

Betalingsberedskab defineres som summen af likvide midler, investeringer i likvide instrumenter, uudnyttede bekræftede lånefaciliteter samt prognosticerede pengestrømme reduceret med forfaldne lån. Den finansielle forvaltning skal sikre adgang til betalingsberedskaber, der som minimum udgør SEK 1.500 mio. for de kommende 360 dage.

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde de uudnyttede bekræftede lånefaciliteter SEK 2.000 mio. (0 mio.). Ultimo december 2011 udgjorde PostNords likviditet SEK 2 107 mio. (3 640 mio.) hvoraf SEK 299 mio. (898 mio.) var placeret i statsgældsbeviser, SEK 298 mio. (828 mio.) var placeret i virksomhedscertifikater, og den resterende del af likviditeten bestod af deposits og tilgodehavender i banker.

Kreditrisiko

Koncernens aktiviteter giver anledning til eksponering mod kreditrisiko i forhold til modparter. Ved kreditrisiko eller modpartsrisiko forstås risikoen for tab i tilfælde af, at modparten ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. Kreditrisiko opstår dels ved salg til kunder, ved bevilling af forskud til leverandører og ved modtagelse af sikkerhed, dels ved den finansielle forvaltnings likviditetsstyring eller ved benyttelse af derivatkontrakter.

Kreditrisiko i forbindelse med tilgodehavender fra salg

Kreditrisikoen i forbindelse med kreditsalg til kunder er begrænset ved, at risikoen er spredt ud over et stort antal kunder inden for en række forskellige brancher. Samtlige kunder underkastes kreditvurdering, idet der hentes information om deres finansielle situation hos kreditoplysningsvirksomheder. Koncernens samlede tilgodehavender fra salg udgjorde SEK 4 370 mio. (4 262 mio.). I 2011 udgjorde de konstaterede kundetab i koncernen SEK 33 mio. (21 mio.).

Aldersanalyse for tilgodehavender fra salg 31 dec 2011 31 dec 2010
Ikke-forfaldne tilgodehavender fra salg 3.890 3.746
Forfaldne, men ikke nedskrevne:

1-5 dage 204 236
6-20 dage 122 161
21-30 dage 83 26
31-60 dage 32 54
61-90 dage 29 18
>90 dage 87 109
I alt 4.447 4.350
Hensættelse til tvivlsomme tilgodehavender -77 -88
I alt 4.370 4.262
Kreditrisiko i investeringsvirksomhed

Kreditrisiko i forbindelse med finansielle transaktioner er begrænset ved, at overskudslikviditet placeres i banker eller investeres i rentebærende instrumenter med høj kreditværdighed. Alle modparter underkastes en kreditvurdering inden godkendelse som kredittager.

Markedsrisiko

Risikoen er, at ændringer i markedspriser kan påvirke dagsværdien, eller pengestrømmen, af et finansielt instrument. PostNord er eksponeret mod to former for markedsrisici - valutarisiko og renterisiko.

Valutarisiko

Koncernen er eksponeret mod både transaktionsrisiko og omregningsrisiko. Transaktionseksponering består af lån, investeringer samt leverandør- og kundebevægelser i udenlandsk valuta. For at begrænse transaktionseksponeringen anvendes derivatinstrumenter, og summen må ikke overstige merværdien af SEK 450 mio. Omregningseksponering defineres som nettoaktiver i koncernens udenlandske datterselskaber. Ved omregning af udenlandske nettoaktiver opstår der værdiudsving i koncernens egenkapital som følge af ændringer i valutakurserne. De største eksponeringer sker i DKK, NOK og EUR. Den finansielle forvaltning sikrer ikke omregningseksponeringen, som dog begrænses gennem den årlige justering af koncernselskabernes kapitalisering til et forretningsmæssigt niveau.

Omregnings-
eksponering
31 dec 2011
31 dec 20101)
Udveksling SEK mio. % +/- 1 %
SEK mio. % +/- 1 %
AUD 4 0,0 0
3 0,0 0
DKK 5.383 67,1 54
6.238 70,4 62
EUR 552 6,9 6
615 6,9 6
GBP 93 1,2 1
130 1,5 1
HKD 14 0,2 0
8 0,1 0
NOK 1.974 24,5 20
1.853 20,9 19
SGD -12 -0,1 0
-10 -0,1 0
USD 19 0,2 0
23 0,3 0
PLN -3 0,0 0
-2 0,0 0
I alt 8.024 100,0 81
8.858 100,0 88

1) Foregående års tal er ændret på baggrund af justeret definition på nettoaktiv.

Renterisiko

Ved renterisiko forstås risikoen for, at værdien af rentebærende aktiver og forpligtelser ændres i forbindelse med ændring af markedsrenten. Renterisikoen styres gennem begrænsninger af prisrisiko og varighed. Prisrisiko er risikoen for, at markedsværdien af renterelaterede finansielle instrumenter ændres i forbindelse med en ændring af det generelle renteniveau. Varigheden er en tidsmæssig måling af den effektive tilbagebetalingstid, idet der tages hensyn til både investeringens endelige forfald samt de renter og nedskrivninger, som kan blive aktuelle i den tilbageværende løbetid. Anlægsporteføljens varighed må ikke overstige 2 år.

Renterisikoen måles i finanspolitikken som værdiudsving i samtlige rentebærende aktiver og forpligtelser, hvis markedsrenten for alle relevante løbetiders vedkommende ændres med +/-1%. Renterisikoen i forbindelse med koncernens rentebærende tilgodehavender og forpligtelser udgjorde pr. 21. december 2011 SEK 3 mio. (2 mio.). Resultatrisikoen for de kommende 12 måneder ved et udsving på +/-1% i markedsrenten pr. 31. december 2011 udgør SEK 17 mio. (26 mio.). Prisrisikoen i koncernen, hvis beløbet er større end SEK 25 mio., må ikke overstige 1% af porteføljens samlede værdi (nettogæld i SEK) eller maksimalt SEK 50 mio. Mængden af renter dækker renteudgift for hele løbetiden.

Markedsrisiko i kapitalforvaltningen

Kapitalforvaltningen håndteres i de nærtstående enheder Postens Pensionsstiftelse og Postens försäkringsförening. Disse enheder forvalter aktiver, som skal sikre udbetaling af visse af koncernens forpligtelser i forbindelse med eksempelvis fremtidige pensioner, sygdomsydelse og familiepension. Kapitalforvaltningen omfatter investering af kapital i forskellige markeder og instrumenter. PostNord skal gennem bestyrelsesrepræsentation arbejde for, at allokering mellem forskellige aktivtyper i Postens Pensionsstiftelse og Postens försäkringsförening styres ansvarligt i forhold til underliggende forpligtelser og forventet afkast.


Løbetid
31 dec 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser, SEK mio., hvis ikke andet er angivet Nominelt beløb i mio.
i lokal
valuta
Nominelt
beløb
i SEK
mio.
Effektiv
rente,
%
Rente-
beløb
<3md 3md–1 år 1–5 år >5 år
InvesteringsaktiverStatsgældsbeviser, SEK 299 299 2,1-2,7% 1 299


Certifikater, SEK 298 298 1,2-2,1%
298


Andet, EUR 0,6 52 3
I alt

602
1 597
2 3
ForpligtelserBanklånKassekredit, SEK 9 9

9


Kassekredit, DKK 40 48 1,5-6,2%
48


Øvrige lånRealkredit, SEK 1 1 6,7%


0,2 0,3
Realkredit, DKK 665 800 1,5% 189


800
Finansiel leasing 108 108


56 52
Gæld i forbindelse med betalingstransaktioner
9


9

I alt
975
189 57 65 52 800

Løbetid
31 dec 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser, SEK mio., hvis ikke andet er angivet Nominelt beløb i mio. i lokal valuta Nominelt beløb i SEK mio. Effektiv rente, % Rentebeløb < 3 md 3 md –1 år 1–5 år >5 år
InvesteringsaktiverPengemarkedsplaceringer, DKK 405 489 1,15 - 1,4 % 6 483

6
Pengemarkedsplaceringer, EUR 0,1 1
1
Statsgældsbeviser, SEK 900 900 1,05 - 1,3 % 10 900


Certifikater, SEK 828 828 1,39 - 1,88 % 13 828


Andet, EUR 0,6 52 3
I alt

2.223
29 2.211
2 10
ForpligtelserBanklånEUR, variabel rente 30 270 3,72% 10
270

SEK, variabel rente 50 50 2,13% 1
50

Kassekredit, DKK 17 20 1,8 - 4,1 %

20

Øvrige lånRealkredit, SEK 0,5 0,5 4,7%


0,2 0,3
Realkredit, DKK 665 804 1,82% 230


804
Finansiel leasing 155 155

1 46 108
Gæld i forbindelse med betalingstransaktioner 19 19


19

I alt
1.319
241 1 405 108 804
Indregning og måling af dagsværdi af finansielle instrumenter

Dagsværdien af låneforpligtelser beregnes som diskonteret værdi af fremtidige pengestrømme i forbindelse med tilbagebetaling af kapitalbeløb og rente. Værdien diskonteres til aktuel lånerente.

Hvad angår kunde- og leverandørgæld med en tilbageværende kredittid på mindre end 1 år, anses den indregnede værdi at svare til dagsværdien. Kunde- og leverandørgæld med en løbetid på mere end 1 år diskonteres i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.

Nogle af koncernens finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi, og måling sker efter IFRS 7 på tre forskellige niveauer, som beskrives nedenfor.

Niveau 1

Dagsværdien af finansielle instrumenter er baseret på noterede markedskurser på balancedagen uden fradrag for transaktionsomkostninger. Niveau 1 omfatter primært statsgældsbeviser og standardiserede derivater, idet den noterede pris benyttes til målingen. PostNord-koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.

Niveau 2

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastlægges med udgangspunkt i målingsmodeller, som er baseret på andre observerbare markedsdata. Eksempler på observerbare data på niveau 2 er markedsrenter og afkastkurver. I tilfælde, hvor der ikke findes en noteret pris, anvendes direkte interpolation.

Niveau 3

Dagsværdien af finansielle instrumenter fastsættes med udgangspunkt i målingsmodeller, hvor væsentlige input er baseret på ikke-observerbare markedsdata. PostNord-koncernen har aktuelt ingen finansielle aktiver og forpligtelser, som er baseret på dette målingsniveau.


31 dec 2011
31 dec 2010
Regnskabsmæssig værdi og dagsværdi af de instrumenter, som måles til dagsværdi, SEK mio. Regnskabsmæssig værdi Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Regnskabsmæssig værdi Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Finansielle aktiver målt til dagsværdi via Resultatopgørelsen
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter 1.2051.266


Heraf: Valutaterminer 14
14

4
4
Terminalafgifter 3
3

4
4
Andre forpligtelser 544452


Heraf: Terminalafgifter 2
2

2
2
Likvide midler1) 2.1073.640


Heraf: Virksomhedscertifikater 298
298

828
828
Statsgældsbeviser 299
299

898
898

Lån og tilgodehavender fra salg

Langfristede tilgodehavender2) 3.9902.996


Tilgodehavender fra salg 4.3704.262


Likvide midler 1) 2.1073.640


Heraf: Kassebeholdninger 1.5081.431Hold til udløb-investeringer

Finansielle investeringsaktiver 182155


Heraf: Kapitalforsikring 134136


Andet 4819Finansielle aktiver disponible for salg

Likvide midler1) 2.1073.640


Heraf: Pengemarkedsplaceringer 8
8

490
490
I alt, aktiver
8.408
624

9.775
2.226
Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi via Resultatopgørelsen
Langfristede rentebærende forpligtelser 4.0794.288


Heraf: Valutaterminer 16
16

23
23
Terminalafgifter 3
3

3
3

Andre forpligtelser

Langfristede rentebærende forpligtelser 9851.047


Heraf: Finansiel leasing 52108


Gæld til kreditinstitutter 799802


Kortfristede rentebærende forpligtelser 113407


Heraf: Gæld til kreditinstitutter 7321


Finansiel leasing 5647


Andre forpligtelser
Heraf: Terminalafgifter 3
3

3
3
Leverandørgæld 2.1301.992


I alt, forpligtelser 7.307
22

7.734
29

1) Som likvide midler anses investeringsaktiver, som normalt har en løbetid på under 3 måneder

2) Specifikation af Langfristede tilgodehavender, se note 16.