<_Bind_pageid />

Note 30 Transaktioner med nærtstående parter

Koncernselskaber

Ved levering af tjenesteydelser og produkter internt mellem koncernselskaber finder selvkostprincippet anvendelse med undtagelse af tjenesteydelser, som indgår i PostNords udbud af tjenesteydelser. I dette tilfælde anvendes markedsmæssige priser. Det koncerninterne salg udgjorde i perioden SEK 816 mio. (650 mio.). For at få vist en specifikation af moderselskabets og koncernens andele i koncernvirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures, se note 9 under moderselskabet.

Den svenske stat

PostNord har af staten fået til opgave at opfylde en befordringspligtig posttjeneste i henhold til den svenske postlov (postlagen). PostNord skal på linje med andre postoperatører i Sverige have koncession til at drive postvirksomhed. Den svenske Post- og telestyrelsen har som vederlag for denne koncession i perioden modtaget SEK 12 mio. (12 mio.) fra PostNord. Desuden har PostNord betalt SEK 9 mio. (8 mio.) til Post- og telestyrelsen for håndtering af ubesørgede forsendelser.

PostNord har fra Post- og telestyrelsen modtaget SEK 24 mio. (25 mio.) som kompensation i henhold til aftale om indkøb af posttjenester for handicappede.1)

Den danske stat

Post Danmark A/S har i perioden indbetalt pensionspræmier på SEK 233 mio. (241 mio.) til den danske stat for den gruppe tjenestemænd, som blev ansat før tidspunktet for omdannelse til selskab. Desuden er der indregnet en reservepost i balancen på SEK 4 mio. (18 mio.), som dækker eventuelle nye forpligtelser over for samme gruppe.

Andre organisationer i Sverige

Postens Försäkringsförening er en forening, som fungerer uafhængigt af PostNord-koncernen, og som er under tilsyn af den svenske Finansinspektionen. Foreningen forsikrer PostNords forpligtelser for ansattes syge- og familiepension i henhold til ITP-P. PostNord har i perioden indbetalt præmier til Försäkringsföreningen med SEK 0 mio. (154 mio.) i form af sygepension og SEK 17 mio. (18 mio.) i form af familiepension og har samtidig modtaget bidrag for i alt SEK 9 mio. (10 mio.). Foreningen opkrævede ingen præmier i 2011 på baggrund af sin velkonsoliderede stilling.

Postens Pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet kapitaliserer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort SEK 366 mio. (854 mio.), og der er modtaget godtgørelse for SEK 251 mio. (871 mio.). Godtgørelsen på SEK 251 mio. omhandler gennemførte pensionsudbetalinger i 2010.

Ledelsesmedlemmer

Hvad angår løn og honorarer til ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, henvises til note 5: Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer.

Samtlige medlemmer af koncernbestyrelsen og koncernledelsen er blevet anmodet om skriftligt at meddele eventuelle forretningsrelationer med PostNord og samtidig angive, om disse er baseret på et kommercielt grundlag. De eneste forretningsrelationer, som er oplyst, er følgende: I PostNords koncernledelse indgik frem til 30. september 2011 Viveca Bergstedt Sten, hvis mand er administrerende direktør i ejendomsselskabet GE Real Estate. PostNord-koncernen har i perioden lejet lokaler på rent kommercielle vilkår af GE Real Estate til en værdi af SEK 4 mio. (4 mio.).

1) Tidligere rapporterede tal er justeret..