<_Bind_pageid />

Note 31 Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser


2011
2010
Erhvervelses- og afhændelseseffekter af
aktiver og forpligtelser, SEK mio.
Over-
tagelser
Afhæn
delser
       I alt
Over-
tagelser
Afhæn
delser
       I alt
Goodwill 79 -78 1
2
2
Kunderelationer 92 -20 72Andre immaterielle anlægsaktiver 1
1Andre anlægsaktiver 233 -79 154I alt, anlægsaktiver 405 -177 228Omsætningsaktiver 119 -269 -150I ALT, AKTIVER 524 -446 78
2
2
I ALT, FORPLIGTELSER -171 363 192NETTOAKTIVER
353 -83 270
2
2
Realisationsgevinst, afhændet aktivitet/koncernvirksomhed
-80 -80Andre pengestrømspåvirkende poster
-9 -22 -31Betalt/modtaget købspris -344 219 -125
-2
-2
Likvide midler (erhvervede/afhændede)
-34 -34Nettoeffekt på likvide midler -344      185 -159
-2             -2
Afhændelser

PostNord fortsætte med at rendyrke virksomheden på forretningsområdet Strålfors. Etiketteforretningen i Strålfors Identification Solution (”SIS”) blev afhændet med virkning fra den 1. august. Det betingede vederlag på SEK 155 mio. er målt til dagsværdi, idet der er taget hensyn til den solgte forretnings vurderede udvikling frem til 2014. Ud over det svenske selskab Strålfors Identification Solution AB består SIS af Strålfors A/S, Stralfors AG og Stralfors Schweiz AG. Som en del af handlen blev der gennemført et salg af aktiver i det norske selskab Strålfors AS den 1. november, efter at den svenske konkurrencestyrelse (Konkurrensverket) havde prøvet sagen. Effekten på koncernens resultat er SEK -2 mio. Aktiviteterne i SIS er overdraget til EsonPac Group AB, og igennem dette selskab vil Strålfors AB frem til 2014 eje 20% af aktierne til en værdi af SEK 155 mio. Besiddelsen indregnes som aktiv, der besiddes med henblik på salg.

Stralfors SAS i Frankrig solgte den 22. december ejendomsselskabet SCI du Pont St Jean Société Civile med en resultateffekt på SEK 1 mio.

Posten AB afhændede pr. 1. august Fastighets AB Kvasten 8. Effekten i koncernens resultat udgør SEK 81 mio. Der foregik ikke længere nogen postal aktivitet på ejendommen.

Erhvervelse af virksomheder

Den 1. juli erhvervede Posten AB 100% af aktierne i de norske selskaber Mereco AS og Eek Transport AS. Den samlede købspris for de to virksomheder udgjorde SEK 92 mio. Koncernens resultat indeholder en resultateffekt på SEK 3 mio. Hvis erhvervelsen var sket pr. 1. januar, havde resultatpåvirkningen udgjort SEK 8 mio.

Efter en undersøgelse af de konkurrencemæssige virkninger erhvervede Posten AB den 1. september Nils Hansson Logistics AB. Købsprisen udgjorde SEK 52 mio. Koncernens resultat har medført en effekt i driftsresultatet på SEK 5 mio. Hvis erhvervelsen var sket pr. 1. januar, havde resultatpåvirkningen udgjort SEK -9 mio.

Post Danmark A/S har siden 2007 ejet 51% af aktierne i Transportgruppen A/S. Den 1. juli erhvervedes yderligere 41% af aktierne mod et vederlag på SEK 14 mio. De resterende 8% af aktierne ejes af selskabet selv, idet selskabet har tilbagekøbt aktierne fra vognmændene. Der er ikke genereret nogen resultateffekt for året som helhed. Hvis erhvervelsen var sket pr. 1. januar, havde resultatpåvirkningen udgjort SEK -1 mio.

2011 Jan-dec,
SEK mio.
Good-
will
Andre
immate-
rielle
aktiver
Andre
langfris-

tede
aktiver
Kortfris-
tede
aktiver
Forpligt-
elser
Netto-
aktiver
Erhvervelser

Eek Transport AS/Mereco AS 51 85 27 63 -93 133
Nils Hansson logistic AB 28 8 1 48 -33 52
Andre

205 8 -45 168
I alt, erhverelser 79 93 233 119 -171 353
Afhændelser

Strålfors Identification Solutions, SIS 21 77 50 267 -333 82
Fastighets AB Kvasten 8

28 2 -30 0
SCI du Pont St Jean Société Civile

1

1
I alt, afhændelser         21 77 79 269    -363 83
Erhvervelse af ejendomsselskab

Posten AB har som et led i den nye terminalstruktur overtaget 100% af aktierne i tre selskaber i første halvår af 2011. Alle selskaber er købt kontant. Rosersberg Brevterminal AB blev erhvervet den 17. januar for tSEK 50 med henblik på anskaffelse af grunde til den nye terminal i Rosersberg. Sigtuna Rosersberg Fastighetsutveckling AB blev erhvervet den 21. juni for SEK 100 mio. Industriejendommen Fastighets AB Jönköpings Barnarps Kråkebo 1:69 blev overtaget den 8. marts med henblik på at etablere en pallehub til Posten Logistik AB. Vederlaget udgjorde SEK 3 mio.

Stiftelse af ejendomsselskab

AB Grundstenen 135576 blev stiftet den 19. maj med det formål at erhverve grunde til Hallsbergterminalen.