<_Bind_pageid />

Note 33 Definitioner

Adresseløse forsendelser:

Reklame, som udsendes uden personlig adresse – eksempelvis på vegne af virksomheder, som ikke råder over eget kunderegister eller ønsker at komme i kontakt med en ny målgruppe. Med adresseløse forsendelser kan kunden vælge mellem at nå bredt ud til at alle husstande eller virksomheder i landet eller rette udsendelser mod specifikt udvalgte målgrupper.

A-post:

Post, som behandles i en produktionsstrøm med henblik på omdeling første hverdag efter indlevering.

B-post:

Post, som behandles i en produktionsstrøm med henblik på omdeling senest tre hverdage efter indlevering.

Corporate Image:

Er baseret på en måling, hvor privatpersoner i Danmark og Sverige besvarer spørgsmål om, hvordan de opfatter henholdsvis Post Danmark og Posten. Resultatet indregnes i et indeks, som omfatter tre centrale dimensioner: Generelt renomme, emotionel attraktivitet og rationel attraktivitet.

C-post:

Post i Danmark med særlige indleveringsvilkår, som håndteres i produktionsstrøm med henblik på uddeling på 2.-4. hverdag efter indlevering.

Direct mail:

Reklame, som er personligt adresseret til enkeltpersoner. Direct mail fremsendes med personlig hilsen og benyttes, når virksomheder ønsker at etablere relationer med eksisterende kunder og finde nye kunder.

Egenkapitalforretning:

Periodens resultat løbende over 12 måneder i forhold til den gennemsnitlige egenkapital løbende over 12 måneder.

Gennemsnitligt antal ansatte:

Beregnes ved, at det samlede antal betalte timer divideres med normtiden for en fuldtidsmedarbejder.

Kundeværdindeks:

Er baseret på PostNords måleværktøj til at følge løbende op på kundetilfredshed og kundernes opfattelse af virksomheden.

Lederindeks (LIX):

Indgår i koncernens medarbejderspørgeskema. Resultatet viser medarbejdernes holdning til lederskabet hos den nærmest overordnede chef.

Medarbejderindeks (MIX):

Indgår i koncernens medarbejderspørgeskema. Resultatet viser medarbejdernes engagement.

Net debt/EBITDA:

Rentebærende forpligtelser, inkl. hensættelser til pensioner, fratrukket likvide midler, i forhold til EBITDA, løbende over 12 måneder.

Overskudsgrad:

Driftsresultat i procent af indtægter fra driften (nettoomsætning og andre driftsindtægter). Ved beregning af overskudsgrad pr. forretningsområde inkluderes salg til andre forreningsområder og moderselskabsfunktioner.

Resultat pr. aktie:

Andel af resultat efter skat, som kan henføres til moderselskabets aktionærer, i forhold det gennemsnitlige antal udestående aktier.

Soliditetsgrad:

Egenkapital (inkl. minoritetsandelen) ved periodens afslutning i forhold til balancesummen ved periodens afslutning.

Substitution:

Det forhold, at kunderne udskifter det fysiske brev med et elektronisk alternativ.

Sygefravær:

Medarbejdernes anmeldte sygefravær i forhold til ordinær, aftalt arbejdstid.