<_Bind_pageid />

Note 4 Segmentrapportering

Koncernens inddeling i forretningsvirksomheder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå PostNord ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem forretningsvirksomhederne gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis ydelsen er tilgængelig internt. Der foretages i forhold til den operative struktur, men ikke den juridiske struktur, en omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris med fuld fordeling af omkostninger.

Breve Danmark er den førende leverandør af distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Meddelande Sverige er den førende leverandør af distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked og råder over et landsdækkende distributionsnet. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Logistik er en førende aktør på det nordiske logistikmarked og tilbyder et komplet distributionsnetværk. Forretningsområdet har aktiviteter inden for pakke, palle og stykgods og desuden inden for budtjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af varepartier.

Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenesteydelser og produkter til effektiv erhvervskommunikation. Strålfors er førende på sit område i Norden og har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande.

I Øvrigt og elimineringer indgår koncernfælles funktioner, herunder moderselskabet, Svensk Kassaservice samt koncernjusteringer. Justeringerne indeholder især interne elimineringer samt koncernens IFRS-justeringer for pensioner efter IAS 19 Personaleydelser samt finansiel leasing efter IAS 17 Leasingkontrakter. Fra Øvrigt og elimineringer foretages en omkostningsmæssig fordeling mellem forretningsområderne i forbindelse med service og ydelser til koncernfælles funktioner. I Øvrigt og elimineringer indtægtsføres denne omkostningsfordeling under Andre driftsindtægter, internt, og i forretningsområderne omkostningsføres den under Andre omkostninger.

2011 Jan-dec

SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt og elimineringer Koncernen
Nettoomsætning, eksternt 9.068 15.103 12.309 2.982 4 39.466
Nettoomsætning, internt 279 117 141 66 -603 0
I alt, nettoomsætning 9.347 15.220 12.450 3.048 -599 39.466
Andre driftsindtægter, eksternt 3 67 36 18 150 274
Andre driftsindtægter, internt 1.682 664 1.281
-3.627 0
I alt, driftsindtægter
11.032 15.951 13.767 3.066 -4.076 39.740
Personaleomkostninger -6.332 -7.831 -3.158 -1.070 -719 -19.110
Transportomkostninger -642 -2.675 -5.636 -98 1.511 -7.540
Andre omkostninger -3.303 -4.356 -4.392 -1.739 3.939 -9.851
Afskrivninger og nedskrivninger -393 -199 -312 -240 -522 -1.666
I alt, driftsomkostninger -10.670 -15.061 -13.498 -3.147 4.209 -38.167
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures -7

5
-2
DRIFTSRESULTAT
355 890 269 -76 133 1.571
Finansielle poster, netto
100
Resultat før skat

1.671
Skat
-446
Periodens resultat

1.225
Aktiver 8.679 6.745 7.036 2.786 164 25.410
Forpligtelser 4.260 4.511 3.351 1.594 -236 13.480
Investeringer i aktiver 519 273 368 156 641 1.957

2010 Jan-dec

SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt og elimineringer Koncernen
Nettoomsætning, eksternt 10.581 15.433 12.307 3.339 9 41.669
Nettoomsætning, internt 301 121 116 52 -590 0
I alt, nettoomsætning 10.882 15.554 12.423 3.391 -581 41.669
Andre driftsindtægter, eksternt -9 64 25 28 181 289
Andre driftsindtægter, internt 1.825 647 1.274
-3.746 0
I alt, driftsindtægter
12.698 16.265 13.722 3.419 -4.146 41.958
Personaleomkostninger -7.250 -8.007 -3.093 -1.166 -1.035 -20.551
Transportomkostninger -679 -2.609 -5.496 -113 1.513 -7.384
Andre omkostninger -3.685 -4.576 -4.700 -1.934 4.158 -10.737
Afskrivninger og nedskrivninger -443 -194 -294 -382 -604 -1.917
I alt, driftsomkostninger -12.057 -15.386 -13.583 -3.595 4.032 -40.589
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures


6
6
DRIFTSRESULTAT
641 879 139 -170 -114 1.375
Finansielle poster, netto
-27
Resultat før skat

1.348
Skat
-317
Periodens resultat

1.031
Aktiver 10.153 7.102 6.200 3.206 -878 25.783
Forpligtelser 4.756 5.376 2.947 1.795 -844 14.030
Investeringer i aktiver 519 122 183 169 284 1.277

2011
2010
Driftsindtægter pr. geografisk område er baseret på kundens faktureringsadresse, SEK mio. Indtægter Aktiver Investeringer
Indtægter Aktiver Investeringer
Sverige 22.217 13.676 1.247
22.697 12.670 589
Danmark 11.973 7.594 543
13.994 9.198 554
Norge 3.581 2.828 120
3.282 2.585 55
Finland 601 1.014 20
614 522 14
Øvrige verden 1.368 298 27
1.371 808 65
I alt 39.740 25.410 1.957
41.958 25.783 1.277