<_Bind_pageid />

Note 5 Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer


2011
2010
Gennemsnitligt antal ansatte pr. land Kvinder Mænd I alt Andel mænd
Kvinder Mænd I alt Andel mænd
Sverige 8.731 15.810 24.541 64%
9.849 15.547 25.396 61%
Danmark 5.688 9.450 15.138 62%
6.248 10.449 16.697 63%
Finland 100 164 264 62%
100 179 279 64%
Norge 200 920 1.120 82%
180 839 1.019 82%
Andre lande 254 397 651 61%
260 409 669 61%
I alt 14.973 26.741 41.714 64%
16.637 27.423 44.060 62%
Personaleomkostninger, SEK mio. 2011 2010
Lønninger og andre ydelser 14.792 15.780
Lovbestemte bidrag til social sikring 2.532 2.648
Pensionsomkostninger1) 1.641 2.032
Andre personaleomkostninger 145 91
I alt 19.110 20.551

1) Af koncernens pensionsomkostninger henføres SEK 14 mio. (12 mio.) til nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører. Udestående forpligtelser til disse udgør SEK 145 mio. (141 mio.).


2011
2010
Specifikation af lønninger og andre ydelser pr. land, SEK mio. Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt
Adm. direktør1) Heraf bonus Andre ansatte I alt
Sverige 27
7.495 7.522
29
7.567 7.596
Danmark

6.327 6.327
1
7.254 7.255
Finland 2
104 106
2
105 107
Norge 3
646 649
4 1 596 600
Andre lande 2
186 188
4
218 222
I alt 34
14.758 14.792
40 1 15.740 15.780

1) Som adm. direktør anses nuværende og tidligere administrerende og viceadministrerende direktører.


2011
2010
Specifikation af lønninger og andre vederlag til koncernledelsen, 11 personer, SEK mio. Grundløn Pensions-omkostninger Andre ydelser I alt
Grundløn Pensions-omkostninger Andre ydelser I alt
Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef fra 1 mar 2011 7,5 2,1 0,1 9,7
Lars G Nordström, administrerende direktør og koncernchef til 28 feb 2011 1,5 0,4
1,9
8,4 2,5
10,9
K.B. Pedersen, viceadministrerende koncernchef 4,1

4,1
4,4

4,4
Mats Lönnqvist, viceadministrerende direktør og CFO fra 1 nov 2011 0,8 0,2
1,0
Göran Sällqvist, viceadministrerende direktør til 29 aug 2011 2,6 1,6 0,1 4,3
4,1 2,3 0,1 6,5
I alt, administrerende og viceadministrerende direktører 16,5 4,3 0,2 21,0
16,9 4,8 0,1 21,8
I alt, øvrige i koncernledelsen 27,9 8,8 0,7 37,4
30,2 9,9 0,6 40,7
I alt, alle i koncernledelsen 44,4 13,1 0,9 58,4
47,1 14,7 0,7 62,5
Vederlag til ledelsesmedlemmer

Samtlige ledelsesmedlemmer i Sverige modtager et pensionsbidrag på højst 30% af månedslønnen. Pensionsalderen er iflg. disse aftaler 65 eller 62 år. Pensionsomkostningerne til den nuværende administrerende direktør er fastsat til et beløb, som svarer til 30% af månedslønnen. Opsigelsesvarslet er seks måneder. Andre medlemmer af koncernledelsen har en opsigelsesperiode på 6-12 måneder ved opsigelse fra arbejdsgiversiden og 6 måneder ved egen opsigelse. Hvis opsigelsen sker på initiativ af arbejdsgiveren, kommer et fratrædelsesvederlag til udbetaling, som svarer til værdien af månedsløn og firmabil i højst 12 måneder. For ledelsesmedlemmer gælder reglen om, at der fra opsigelsesløn og fratrædelsesvederlag fratrækkes indkomst, som modtages i forbindelse med ny stilling eller egen virksomhed.

Ledelsesmedlemmer, som er ansat i overensstemmelse med dansk arbejdsret, er fuldt ud omfattede af præmiebaserede pensioner, og pensionsalderen for disse ledelsesmedlemmer følger reglerne i dansk arbejdsret.


2011-12-31
2010-12-31
Kønsfordeling blandt ledelsesmedlemmer, % Andel kvinder Andel mænd
Andel kvinder Andel mænd
Koncernbestyrelse 38% 62%
37% 63%
Koncernledelse 9% 91%
8% 92%
Bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktør i datterselskaber 17% 83%
21% 79%

Vederlag til bestyrelsen for koncernen PostNord AB

Udbetalte vederlag, SEK 1.000 Revisionsudvalget Vederlagsudvalget 2011 2010
Fritz Schur (formand)
Formand 638 670
Anne Birgitte Lundholt Bestyrelsesmedlem
300 298
Richard Reinius Bestyrelsesmedlem

110
Mats Abrahamsson
Bestyrelsesmedlem 275 274
Ingrid Bonde
Bestyrelsesmedlem 275 274
Gunnel Duveblad Formand
313 294
Bjarne Hansen Bestyrelsesmedlem
300 288
Torben Janholt
Bestyrelsesmedlem 275 274
I alt

2.375 2.482
Honorar besluttet på ordinær generalforsamling den 15. april 2011, SEK 1.000
Bestyrelse Revisionsudvalget Vederlagsudvalget
Formand
600 63 38
Bestyrelsesmedlem
250 50 25