<_Bind_pageid />

Note 9 Finansielle poster, netto

SEK mio. 2011 2010
Finansielle indtægter

Renteindtægter 67 61
Renteindtægter i forbindelse med pensioner 298 108
Andre finansielle indtægter 2 3
Valutakursudsving, netto
3
I alt
367 174
Finansielle omkostninger

Renteomkostninger -29 -50
Renteomkostninger i forbindelse med pensioner -195 -104
Renteomkostninger i forbindelse med finansiel leasing -28 -48
Valutakursudsving, netto -15
I alt
-267 -201
Finansielle poster, netto 100 -27


Se note 29, Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter. For renteomkostninger i forbindelse med pensioner, se desuden note 23, Pensioner.