<_Bind_pageid />

Resultatopgørelse

SEK mio.      Note       2011       2010 Ændring

1, 2


Nettoomsætning
39.466 41.669 -5%
Andre driftsindtægter 3 274 289 -5%
I alt, driftsindtægter 4 39.740 41.958 -5%
Personaleomkostninger 5 -19.110 -20.551 -7%
Transportomkostninger
-7.540 -7.384 2%
Andre omkostninger 6, 7, 24 -9.851 -10.737 -8%
Afskrivninger og nedskrivninger 8 -1.666 -1.917 -13%
Driftsomkostninger
-38.167 -40.589 -6%
Andele af resultater i associerede virksomheder
-2 6 na
Driftsresultat
1.571 1.375 14%
Finansielle indtægter 9 367 174 >100%
Finansielle omkostninger 9 -267 -201 33%
Finansielle poster, netto
100 -27 na
Resultat før skat
1.671 1.348 24%
Skat 10 -446 -317 41%
Periodens resultat

1.225 1.031 19%
Periodens resultat, som kan henføres tilModerselskabets aktionærer
1.223 1.030 19%
Minoritetsinteresser
2 1
Resultat pr. aktie, SEK
0,61 0,51 20%

Totalindkomstopgørelse

SEK mio.
2011 2010
Periodens resultat
1.225 1.031
Periodens øvrige samlede resultat


Omregningsdifferencer¹)
-44 -1.174
Periodens samlede resultat

1.181 -143
Periodens samlede resultat, som kan henføres til


Moderselskabets aktionærer
1.185 -138
Minoritetsinteresser
-4 -5

¹ Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer.