<_Bind_pageid />

Ledelsens påtegning

Ledelsens underskrifter

Bestyrelsen og den administrerende direktør bekræfter hermed, at koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, og at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets finansielle stilling og resultat. Intet af væsentlig betydning er udeladt, som ville kunne påvirke det billede, som årsregnskabet tegner af selskabet. Ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter, finansielle stilling og resultater og beskriver de væsentlige risici og usikkerheder, som moderselskabet og de øvrige koncernselskaber står overfor. Årsregnskabet og koncernregnskabet er godkendt af bestyrelsen og den administrerende direktør den 22. februar 2012.


Stockholm den 22. februar 2012

Fritz H. Schur

Formand
Mats Abrahamsson Ingrid Bonde Gunnel Duveblad
BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBjarne Hansen Torben Janholt Anne Birgitte Lundholt
BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemLars Chemnitz Alf Mellström Kjell Strömbäck
MedarbejderrepræsentantMedarbejderrepræsentantMedarbejderrepræsentant
Lars Idermark

Administrerende direktør og koncernchef

Vi har afgivet revisionspåtegning den 22. februar 2012

Ernst & Young
Lars Träff


Statsautoriseret revisor