<_Bind_pageid />

Moderselskabet resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Resultatopgørelse

SEK mio. Note 2011 2010

1, 2

Andre driftsindtægter
18
I alt, driftsindtægter

18
Personaleomkostninger 3 -16 -13
Andre omkostninger 4 -13 -5
I alt, driftsomkostninger


-29

-18

DRIFTSRESULTAT


-11

-18

Resultat fra andele i koncernvirksomheder 5 992 1.000
Renteindtægter og lignende resultatposter 6 15 30
Renteomkostninger og lignende resultatposter 6
-72
I alt, finansielle poster
1.007 958
Resultat efter finansielle poster
996 940

Justeringer ved årets udgang
7
-6

Resultat før skat


990

940

Skat 8
16
PERIODENS RESULTAT
990 956

Totalindkomstopgørelse

SEK mio.
2011 2010

Periodens resultat


990

956
PERIODENS SAMLEDE RESULTAT
990 956