<_Bind_pageid />

Moderselskabets balance

SEK mio. Note 31 dec 2011 31 dec 2010

1, 2

AKTIVER


Andele i koncernvirksomheder 9 12.476 12.476
Rentebærende tilgodehavender
2
I alt, finansielle aktiver

12.478 12.476
I alt, langfristede aktiver
12.478 12.476
Rentebærende tilgodehavender i koncernvirksomheder
1.257 195
Andre tilgodehavender i koncernvirksomheder

1.075
Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter
8
I alt, kortfristede aktiver

1.265 1.270
I alt, omsætningsaktiver
1.265 1.270
I ALT, AKTIVER

13.743 13.746
EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER


Bunden egenkapital


Aktiekapital
2.000 2.000
Overkursfond
10.141 10.141
Fri egenkapital


Overført resultat
603 647
Årets resultat
990 956
I ALT, EGENKAPITAL

13.734 13.744
FORPLIGTELSER


Rentebærende forpligtelser
2
I alt, langfristede forpligtelser

2
Forpligtelser til koncernvirksomheder
6
Andre driftsforpligtelser

1
Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter
1 1
I alt, ikke-rentebærende forpligtelser

7 2
I alt, kortfristede forpligtelser
7 2
I ALT, FORPLIGTELSER

9 2
I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER

13.743 13.746
SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER 10

Eventualforpligtelser
652 728