<_Bind_pageid />

Moderselskabets pengestrømsopgørelse

SEK mio.    2011    2010
DRIFTSAKTIVITETER

Resultat før skat 990 940
Justeringer ved årets udgang 6
Forventet udbytte -992 -1.000
Betalt skat -1
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer af driftskapital
3 -60
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital

Forøgelse(-)/reduktion(+), driftstilgodehavender 991 2.049
Forøgelse(+)/reduktion(-), driftsforpligtelser
-16
Ændring af driftskapital
991 2.033
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 994 1.973

INVESTERINGSAKTIVITETER


Tilbagekøb minoritet, Post Danmark A/S
-19
Overtagelser/afhændelser af finansielle aktiver -71 3.570
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter
-71 3.551
FINANSIERINGSAKTIVITETER

Optagne lån 2
Nedbringelse af lån
-4.084
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere -1.000 -1.440
Modtagne koncernbidrag 75
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter
-923 -5.524
PERIODENS PENGESTRØM
0 0
Likvide midler primo 0 0
Likvide midler ultimo 0 0