<_Bind_pageid />

Pengestrømsopgørelse

SEK mio. Note 2011 2010
DRIFTSAKTIVITETER


Resultat før skat
1.671 1.348
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen:


Tilbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger
1.666 1.917
Resultat, salg af datterselskaber
-102
Realiseringsgevinst/-tab på solgte aktiver
131 55
Hensættelser til pensioner
324 842
Andre hensættelser -352 -367
Andre ikke-likviditetspåvirkende poster
-9 -19
Pensioner, likviditetspåvirkning, netto
-1.170 -1.036
Andre hensættelser, likviditetspåvirkning
-112 -104
Betalt skat
-71 -335
Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer i driftskapitalen
1.976 2.301
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital


Forøgelse(-)/reduktion(+), varebeholdning
57 24
Forøgelse(-)/reduktion(+), tilgodehavender fra salg
-7 233
Forøgelse(-)/reduktion(+), andre driftstilgodehavender
-454 360
Forøgelse(+)/reduktion(-), leverandørgæld
123 96
Forøgelse(+)/reduktion(-), andre driftsforpligtelser -73 -1.307
Andre ændringer i driftskapital
12 117
Ændring af driftskapital
-342 -477
Pengestrøm fra driftsaktiviteter 28 1.634 1.824
INVESTERINGSAKTIVITETER


Erhvervelse af materielle aktiver
-1.670 -1.050
Afhændelse af materielle aktiver
241 53
Aktiverede udviklingsomkostninger
-180 -184
Erhvervelse af andre immaterielle aktiver
-96 -38
Afhændelse af immaterielle aktiver
4 4
Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31 -344
Erhvervelse af associerede virksomheder, likviditetspåvirkning, netto 11 -8
Afhændelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto 31 185
Erhvervelse af finansielle aktiver
-11 -5
Afhændelse af finansielle aktiver
66 21
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter
-1.813 -1.199
FINANSIERINGSAKTIVITETER


Nedbragte lån
-331 -123
Nedbragt finansiel leasingforpligtelse
-37 -110
Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere
-1.000 -1.440
Udlodning af udbytte til minoritetsinteresser
-4 -3
Tilbagekøb minoritet, Post Danmark A/S

-19
Forøgelse(+)/reduktion(-), andre rentebærende forpligtelser
19 -87
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter
-1.353 -1.782
PERIODENS PENGESTRØM
-1.532 -1.157
Likvide midler, primo perioden
3.640 4.852
Omregningsdifference i likvide midler
-1 -55
Likvide midler, ultimo perioden 21 2.107 3.640