<_Bind_pageid />

Arbejde hos os

PostNord er en af Nordens største arbejdsgivere. Vi ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsgiver for engagerede ledere og medarbejdere.

Gode chefer og medarbejdere med de rigtige kompetencer udgør grundlaget for koncernens succes. Koncernen vil rekruttere, udvikle og fastholde de bedste talenter inden for forskellige funktioner i virksomheden og i en lang række forskellige faglige kategorier. PostNord tilbyder mange forskellige karriereveje inden for og mellem vores forskellige forretningsvirksomheder og lande. Koncernens medarbejdere skal have en vilje til løbende fornyelse og forbedring, så virksomheden kan opfylde og overgå vores kunders krav og forventninger.

Sådan arbejder PostNord

Koncernens HR-arbejde fokuserer primært på følgende tre områder:

  • Medarbejderskab. Hvordan jeg agerer som medarbejder
    – hvad jeg gør, og hvilket ansvar jeg påtager mig for at nå mine egne og virksomhedens mål.
  • Lederskab. PostNord søger og udvikler ledere, som trives med at lede gennem andre og skabe engagement.
  • Sundhed. Med mange medarbejdere med fysisk krævende arbejde, har arbejdsmiljøet og sundheden i koncernen høj prioritet.

Udvikling 2011 og i årene fremover

I 2011 havde PostNord gennemsnitligt 41.714 ansatte på koncernens godt 2.000 arbejdspladser. Det samlede antal medarbejdere udgjorde ved udgangen af 2011 48.568 personer. Personaleomsætningen udgjorde i 2011 til 10,6 (10,7)%.

Medarbejderne i Norden giver i årlige målinger udtryk for deres holdninger til koncernen og dens virksomhed, og på basis heraf udarbejdes der indeks for medarbejdernes engagement (MIX) og lederskabets kvalitet (LIX). Medarbejderindekset for 2011 lå på 57 og lederskabsindekset på 59. Resultatet af de to indeks for 2011 kan ikke sammenlignes med tidligere medarbejderundersøgelser, fordi der er foretaget ændringer i målingerne, men resultatet af indeksene peger dog på et forbedringspotentiale. Det faktum, at koncernen gennemfører omfattende forandringer og omstillinger af virksomheden, vurderes at have en indvirkning på resultatet. Indsatser for effektivisering og kompetenceskifte er blevet gennemført og foregår stadig i store dele af virksomheden. PostNords målsætning er at opnå en forbedring af begge nøgletal i perioden frem til 2015. Blandt de vigtige aspekter af dette arbejde kan bl.a. nævnes behovet for at give bedre viden om koncernens fremtidige udvikling, fokusere endnu mere på kunderne i alle dele af virksomheden og øge indsatsen for at udvikle chefer og ledere.

Ligestilling og mangfoldighed

PostNord skal tilbyde lige muligheder for mænd og kvinder og skal arbejde imod lønforskelle. Koncernen har en målsætning om, at andelen af kvindelige chefer i koncernen skal udgøre 40% i 2015. I 2011 udgjorde andelen af kvindelige chefer 29 (29)%. Fordelingen kvinder/mænd i koncernen lå på 35/65 (36/64).

Koncernen har vedtaget en nultolerance for diskrimination i koncernen. I 2011 angav eksempelvis 5,4 (4,8)% af medarbejderne i den svenske virksomhed, at de havde været udsat for diskrimination eller chikane. Som støtte for koncernens arbejde er der bl.a. vedtaget adfærdskodekser, og spørgsmålet om diskrimination håndteres aktivt af koncernens HR-funktion.

Sundhed og sikkert arbejdsmiljø

Koncernen investerer betydelige økonomiske og menneskelige ressourcer i arbejdsmiljø- og sundhedsområdet. Sygefraværet i koncernen udgjorde i 2011 5,0 (5,1)%.

Læs mere om medarbejderansvar i bæredygtighedsrapporten.

Aldersfordeling1)

Fordeling kvinder/mænd1)

11 ) Omfatter Norden.