<_Bind_pageid />

Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets organisation og forvaltning gennem løbende opfølgning af virksomheden samt sikring af en hensigtsmæssig organisation, ledelse, retningslinjer og intern kontrol. Bestyrelsen fastsætter strategier og mål samt træffer beslutning om større investeringer og om erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen udpeges af den ordinære generalforsamling og skal efter generalforsamlingens beslutning bestå af otte medlemmer, ekskl. suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen, Desuden beklædes bestyrelsen af tre medlemmer samt tre suppleanter, som er udpeget af medarbejdernes organisationer. Det fremgår af den svenske stats ejerpolitik, at hvert køn skal repræsentere en andel på mindst 40% i bestyrelsen. I PostNords bestyrelse var fordelingen kvinder/mænd 37,5%/62,5% i 2011.

Bestyrelsens arbejde

Arbejdsformer

Bestyrelsen udarbejder en gang om året en forretningsorden. Forretningsordenen fastlægger bl.a. formandens opgaver, informationen til bestyrelsen og ansvarsfordelingen mellem den administrerende direktør og bestyrelsen. Der er ingen opdeling af bestyrelsesarbejdet mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud over deltagelsen i de udvalg, som præsenteres i denne rapport.

Formanden vælges af den ordinære generalforsamling og leder bestyrelsens arbejde med ansvaret for at sikre, at arbejdet er godt organiseret og udføres effektivt. Det medfører bl.a., at formanden løbende skal føre tilsyn med selskabets virksomhed i dialog med den administrerende direktør og sikre, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager information og bilag, således at bestyrelsen kan foretage drøftelser og træffe beslutninger på et grundlag af høj kvalitet. Formanden leder evalueringen af bestyrelsen og den administrerende direktørs arbejde. Formanden repræsenterer også selskabet i ejeranliggender.

Den administrerende direktør og andre ledende medarbejdere i selskabet deltager på møder som sagsansvarlige og i administrative funktioner. Viveca Bergstedt Sten var sekretær for bestyrelsen frem til den 1. november 2011, og siden denne dato har Palle Juliussen været sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder og emner 2011

Bestyrelsen har i 2011 afholdt fem ordinære møder og et konstituerende møde. Bestyrelsens forretningsorden indeholder bl.a. bestemmelser om udarbejdelse af delårsrapporter, regnskabsmeddelelse og årsrapport. Disse emner er også blevet drøftet i 2011. Den administrerende direktør har fremlagt den økonomiske situation og markedssituationen på møderne. Bestyrelsen har i 2011 vedtaget en ny strategi for selskabet samt en forretningsplan for perioden 2012-2014. I løbet af året har bestyrelsen løbende behandlet rapporter fra revisionsudvalget og vederlagsudvalget samt rapporter om intern kontrol og finansielle aktiviteter. Selskabets revisor har redegjort for årets revisionsarbejde, og disse spørgsmål har været genstand for drøftelse.

Bestyrelsesmøder 2011

Dato for bestyrelsesmøde Hovedemne Andre væsentlige emner
23.02.2011 Årsrapport 2010 Varemærket PostNord
Erhvervelse af Eek Transport AS
15.04.2011 Konstituerende bestyrelsesmøde
17.05.2011 Delårsrapport Produktionsstruktur Meddelande Sverige
Sammenlægning af svensk og dansk frimærkeproduktion
29.08.2011 Delårsrapport Maskininvesteringer i nye brevterminaler Meddelande Sverige
Ny organisation og ledelsesstruktur
08-09.11.2011 Delårsrapport Strategiske forudsætninger og valg
13.12.2011 Forretningsplan 2012-2014 Principper for vederlag til den administrerende direktør og ledelsesmedlemmer

Bestyrelsens tilstedeværelse i 2011

Bestyrelsesmedlem Antal bestyrelses-møder Antal revisions-udvalgsmøder Antal vederlags-udvalgsmøder
Fritz H. Schur 6/6 - 3/3
Mats Abrahamsson 6/6 - 3/3
Ingrid Bonde 6/6 - 3/3
Gunnel Duveblad 6/6 5/5 -
Bjarne Hansen 6/6 4/5 -
Torben Janholt 4/6 - 3/3
Anne Birgitte Lundholt 6/6 4/5 -
Richard Reinius 5/6 5/5 -
Lars Chemnitz 5/6 - -
Alf Mellström 6/6 - -
Kjell Strömbäck 5/6 - -

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med at føre kontrol med og kvalitetssikre koncernens finansielle rapportering. Udvalget fører tilsyn med effektiviteten af selskabets interne styring og kontrol samt med systemer og processer for risikostyring i forbindelse med den finansielle rapportering. Udvalgets forretningsorden udarbejdes af bestyrelsen. Revisionsudvalget har ikke selvstændig beslutningsret.

Udvalget bistår desuden ejerne i valget af revisorer. Udvalget skal løbende føre tilsyn med revisorernes rapportering og bedømme, om arbejdet udføres på en uafhængig, objektiv og omkostningseffektiv måde, og udvalget skal desuden holde bestyrelsen informeret om sit arbejde. Revisionsudvalget er opdragsgiver for den interne revision og dennes tilsyn med den interne styring og kontrol og deltager i udarbejdelsen af rapporter for den interne revision.

Udvalget skal bestå af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og afholde møde mindst fire gange årligt. Selskabets eksterne revisorer skal deltage i det eller de udvalgsmøder, hvor der drøftes årsregnskab, årsrapport og revisionsberetning, og derudover når det er påkrævet for at kunne bedømme koncernens stilling. Udvalgets formand er ansvarlig for, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Medlemmer af revisionsudvalget var Gunnel Duveblad (formand), Bjarne Hansen, Anne Birgitte Lundholt og Richard Reinius.

Udvalget har i 2011 afholdt fem møder. De behandlede emner er bl.a.:

 • Den interne revisions gennemgang af helårsrapport, halvårsrapport og delårsrapport.
 • Koncernens revisorers rapportering af årsregnskabsrevisionen.
 • Tilsyn med den finansielle rapportering og effektiviteten af PostNords interne styring og kontrol.
 • Tilsyn med systemer og processer for risikostyring.

Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalgets formål er at forberede bestyrelsen i dens arbejde og udforme forslag til bestyrelsen i spørgsmål om vederlag og andre ansættelsesvilkår, der gælder for selskabsledelsen, samt udarbejde principper for fastsættelse af honorarer til eksterne bestyrelsesmedlemmer i koncernens datterselskaber. Vederlagsudvalget har ikke selvstændig beslutningsret.

Vederlagsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Bestyrelsesformanden er formand for udvalget. Udvalget skal afholde mindst to møder årligt. Udvalgets formand har ansvaret for, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Medlemmer af vederlagsudvalget er Fritz H. Schur (formand), Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde og Torben Janholt.

Udvalget har i 2011 afholdt tre møder. De behandlede emner er bl.a.:

 • Vederlag til og vilkår for ledelsesmedlemmer.
 • Pensionsvilkår for ledelsesmedlemmer.
 • Konkrete emner om vederlag til medlemmer af koncernledelsen.

Vederlag i PostNord

Beslutninger om vederlag til den administrerende direktør og koncernchefen træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder med vederlagsanliggender gennem vederlagsudvalget.

Lønninger til medarbejdere i PostNord skal følge markedsmæssige forhold. Ansættelsesvilkårene for den administrerende direktør besluttes af bestyrelsen efter indstilling fra vederlagsudvalget. For yderligere oplysninger om vederlag til ledelsesmedlemmer henvises til noten Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer i koncernens finansielle rapporter.

Retningslinjer om vederlag til ledelsesmedlemmer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2011, fremgår bl.a. af koncernens årsrapport 2010.

Evaluering af bestyrelsen og den administrerende direktørs arbejde

Bestyrelsen gennemfører hvert år en intern evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen udføres dels som en spørgeskemaundersøgelse, dels som samtaler mellem bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne. Blandt de evaluerede områder kan nævnes, hvordan vigtige beslutninger forberedes, drøftes og behandles, hvorvidt det er de rigtige emner, som bringes op i bestyrelsen, udformningen af beslutningsgrundlaget, samt hvorvidt beslutninger og drøftelser i tilfredsstillende omfang fremgår af referatet. Feedbacken til bestyrelsesmedlemmerne gives både skriftligt og mundtligt.

Bestyrelsen evaluerer løbende den administrerende direktørs arbejde ved at følge op på virksomhedens udvikling i forhold til de opstillede mål. En gang årligt gennemføres en formel evaluering, som drøftes med den administrerende direktør.

Bestyrelseshonorar

Honorarer til bestyrelsen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. april 2011. Det blev besluttet, at honorar til medlemmer, der er valgt på selskabets generalforsamling, frem til tidspunktet for næste ordinære generalforsamling, skal udgøre SEK 250.000, og at formanden skal modtage SEK 600.000. For hverv i revisionsudvalget modtager medlemmer SEK 50.000 og formanden SEK 62.500, og for hverv i vederlagsudvalget modtager medlemmer SEK 25.000 og formanden SEK 37.500. Der udbetales ikke bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige.

PostNords bestyrelse

 • Fritz H. Schur

  Fritz H. Schur

  Født: 1951.

  B.Sc. Economics and Business Administration.

  Bestyrelsesformand siden april 2009. Formand for vederlagsudvalget siden 2009.

  Kammerherre, generalkonsul. Adm. direktør eller bestyrelsesformand i selskaberne i Fritz Schur Gruppen.

  Bestyrelsesformand i DONG Energy A/S, F. Uhrenholt Holding A/S, SAS AB og C.P.Dyvig & Co A/S. Næstformand i Brd. Klee A/S.

 • Mats Abrahamsson

  Mats Abrahamsson

  Født: 1960.

  Tekn.dr.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009. Medlem af vederlagsudvalget siden 2009.

  Professor ved Linköpings Universitet.

  Bestyrelsesmedlem i Dixma Consultant AB.

 • Ingrid Bonde

  Ingrid Bonde

  Født: 1959.

  Civiløkonom.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009. Medlem af vederlagsudvalget siden 2009.

  Adm. direktør i AMF.

  Bestyrelsesmedlem af SNS og Försäkringförbundet.

 • Gunnel Duveblad

  Gunnel Duveblad

  Født: 1955.

  Systemudvikler.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009. Formand for revisionsudvalget siden 2009.

  Bestyrelsesmedlem i bl.a. HiQ International AB, Stiftelsen Ruter DAM, Sweco AB og Aditro AB.

 • Bjarne Hansen

  Bjarne Hansen

  Født: 1940.

  Shippingeksamen. PMD (Harvard Business School).

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009. Medlem af revisionsudvalget siden 2009.

  Partner i WingPartners IS.

  Bestyrelsesformand i Billund Lufthavn A/S, Bel Air by Lastein A/S og datterselskaber samt i PMG Construction A/S.

  Bestyrelsesmedlem i F. Uhrenholt Holding A/S, Bacher Work Wear A/S, Newco AEP A/S, O.W. Bunker and Trading A/S, Ove Wrist A/S, Monali Aps, Eva Vind K/S, Torvegade K/S.

  Direktør i Rosenborg Partners ApS. Direktør i Bjarne Hansen ApS.

 • Torben Janholt

  Torben Janholt

  Født: 1946.

  Merkonom.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009. Medlem af vederlagsudvalget siden 2009.

  Administrerende direktør i J. Lauritzen A/S.

  Bestyrelsesmedlem i A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening, European Community Shipowners’ Association og bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Lauritzen-gruppen.

 • Anne Birgitte Lundholt

  Anne Birgitte Lundholt

  Født: 1952.

  HD i udenrigshandel og cand.scient.pol.

  Bestyrelsesmedlem siden april 2009. Medlem af revisionsudvalget siden 2009.

  Ambassador-at-Large, Udenrigs-ministeriet.

  Bestyrelsesformand i Naviair, FOF Danmark og Bornholms Erhvervsfond. Bestyrelsesmedlem i Svaneke Bryghus A/S.

 • Richard Reinius

  Richard Reinius

  Født: 1967.

  Civiløkonom.

  Bestyrelsesmedlem fra april 2009 til februar 2012. Medlem af revisions-udvalget fra 2009 til februar 2012.

Medarbejderrepræsentanter

 • Lars Chemnitz

  Lars Chemnitz

  Født: 1957.

  Faglig repræsentant udpeget af 3F.

  Bestyrelsesmedlem siden januar 2010.

 • Alf Mellström

  Alf Mellström

  Født: 1956.

  Faglig repræsentant udpeget af SEKO.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009.

  Ansat i Posten siden 1978.

 • Kjell Strömbäck

  Kjell Strömbäck

  Født: 1950.

  Faglig repræsentant udpeget af ST.

  Bestyrelsesmedlem siden august 2009.

  Ansat i Posten siden 1968.

  Medlem af forbundsbestyrelsen for ST.

Suppleanter for de faglige repræsentanter

 • Peder Madsen

  Født: 1953.

  Faglig repræsentant.

  Suppleant siden januar 2010.

  Ansat i Post Danmark siden 1990.

 • Isa Merethe Rogild

  Født: 1949.

  Faglig repræsentant.

  Suppleant siden august 2009.

  Bestyrelsesmedlem i Post Danmark A/S siden 1995. Ansat i Post Danmark siden 1966.

 • Anne Marie Ross

  Født: 1951.

  Faglig repræsentant udpeget af SEKO.

  Suppleant siden august 2009.

  Ansat i Posten siden 1971.

  Ordinært medlem af SEKO’s forbunds-bestyrelse.