<_Bind_pageid />

Breve Danmark

Med Breve Danmark er PostNord den førende leverandør af distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked.

Breve Danmark tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt ind- og udlevering af pakker. Hver arbejdsdag håndterer Breve Danmark godt 7 millioner forsendelser til 2,6 millioner danske husstande og alle virksomheder i Danmark. Breve Danmark tilbyder også tjenesteydelser med global rækkevidde og høj kvalitet gennem internationalt samarbejde. Breve Danmark driver primært aktiviteter under varemærket Post Danmark.

Markedsudvikling

Dansk økonomi udviklede sig svagt i 2011, og med den internationale statsgældskrise blev konjunkturudsigterne forværret i årets løb. Dette påvirkede efterspørgslen på forretningsområdets tjenesteydelser.

For Breve Danmark var markedssituationen i 2011 primært præget af effekter i form af kraftigt faldende brevmængder i lyset af den igangværende digitalisering i Danmark. Digitaliseringen af kommunikation i Danmark drives især af danske virksomheder og myndigheders digitaliseringsstrategier for kommunikation. Der er kommet et stigende udbud af infrastruktur og nye e-tjenester, som har støttet denne udvikling i de seneste år. PostNord er gået aktivt ind i denne forandringsproces og tilbyder bl.a. en digital postbokstjeneste, eBoks. I løbet af de sidste ti år er forretningsområdets brevmængder faldet med 45%, heraf 21% inden for de seneste to år. Danmark ligger internationalt i teten, hvad angår digitalisering i samfundet. Det er PostNords vurdering, at brevmængderne også i fremtiden vil fortsætte med at falde kraftigt. Koncernen anslår, at Breve Danmarks brevmængder i 2012 vil falde i samme udstrækning som i 2011, dvs. i størrelsesordenen ca. 12%.

Breve Danmark er blandt Danmarks største aktører på reklameområdet. I første halvdel af 2011 steg omsætningen på det danske reklamemarked som helhed med 5%. (Kilde: IRM). Konkurrencen fra direct mail og distribution af aviser og blade er steget i Danmark i 2011.

Det danske marked er blevet liberaliseret med vedtagelsen af en ny postlov i Danmark, som trådte i kraft den 1. januar 2011. Den nye lov indebærer fri konkurrence og sikrer, at de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten, skal ligge hos Post Danmark A/S. Samtidig har man skabt forudsætningerne for, at Post Danmark fortsat kan drive en forretningsmæssig virksomhed som leverandør af de befordringspligtige posttjenester. Det sker gennem lettelser på visse omkostningstunge områder.

Læs mere om de offentlige serviceforpligtelser i Danmark i rapporten om god selskabsledelse.

Nettoomsætning og resultat, 2011

Nettoomsætningen for forretningsområdet Breve Danmark faldt med 14% til SEK 9.347 mio. (10.882 mio.). Forretningsområdet blev påvirket af en svag dansk økonomi samt den igangværende, omfattende digitalisering på det danske marked. Brevmængderne faldt i året med i alt 12%. De prisstigninger, som Breve Danmark har gennemført i året, påvirkede indtægterne positivt med knap 3%. Også mængderne af adresseløse forsendelser, magasinpost og aviser/blade er faldet, primært som følge af en stigende konkurrence på disse tjenesteydelser. Breve Danmark arbejder bl.a. med indsatsområder, som skal styrke salget til små og mellemstore virksomhedskunder samt udvikle nye lønsomme aktiviteter inden for facility services. Driftsindtægter, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 11.032 mio. (12.698 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK 10.670 mio. (12.057 mio.). Faldet skyldes primært tilpasninger til faldende mængder i form af de besparelsesaktiviteter, som er igangsat inden for både produktion og administration. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 9% i løbet af året.

Driftsresultatet faldt til SEK 355 mio. (641 mio.) og overskudsgraden til 3,2 (5,0)%.

Investeringer i anlægsaktiver i Breve Danmark udgjorde i perioden SEK 519 mio. (519 mio.). Investeringerne skete primært i køretøjer, sorteringsmaskiner, transportstyringssystemer, indkøb af postautomater samt elcykler.

Leveringskvaliteten for A-breve steg i 2011 til 94,0 (93,3)% i Breve Danmark.

Aktiviteter i 2011

Effektivisering og omstilling af virksomheden

Breve Danmark udfoldede i 2011 store bestræbelser for at tilpasse virksomheden efter de kraftigt faldende brevmængder. Forretningsområdet har gennemført indsatser, som har til formål at tilpasse personalestyrken, omkostningerne og kapaciteten til efterspørgslen. Breve Danmark har for at beskytte brevenes stilling arbejdet med kundeaktiviteter, som skal øge salget til små og mellemstore virksomheder og til udvalgte brancher. Der er desuden gennemført flere indsatser og kampagner for at øge markedets kendskab til værdien af fysiske forsendelser.

Postloven, som blev indført ved årets start, har yderligere forbedret koncernens muligheder for at tilpasse virksomheden til de nye markedsvilkår og fortsat kunne tilbyde en høj service af bedste kvalitet. Breve Danmark har derfor i 2011 bl.a. justeret prissætningen af de enkelte tjenesteydelser for at opnå en bedre sammenhæng mellem priser og de omkostninger, der er knyttet til udførelsen af ydelserne. Loven angiver også, at samtlige danske husstande senest ved udgangen af 2011 skal placere brevkassen ved skel for at åbne op for en mere effektiv postomdeling.

Breve Danmark har i flere år gennemført betydelige investeringer i avancerede produktions- og distributionssystemer og driver i dag en af verdens mest moderne og automatiserede brevvirksomheder.

Forretningsudvikling

Arbejdet med at udvikle og implementere nye tjenesteydelser inden for distribution er fortsat i 2011. Indsatsområderne omfatter både digitale supplementsydelser med synergipotentiale i forhold til eksisterende tjenesteydelser samt facility services på områder, hvor Breve Danmark kan etablere nye anvendelsesområder for eksisterende produktionsressourcer.

Der blev i 2011 bl.a. lanceret mobilporto på det danske marked, og brevkunderne kan nu købe porto pr. sms. Post Danmark har også i løbet af året lanceret applikationer til smartphones, som har øget tjenesternes tilgængelighed. For Breve Danmark har de digitale tjenesteydelser især betydning som støtteforretninger til de fysiske mængder.

Miljøinitiativ

Breve Danmark er det forretningsområde i koncernen, som i 2011 i størst udstrækning trak på den koncernfælles Klimafond til miljøinvesteringer. Miljøarbejdet er primært rettet mod at reducere energiforbruget, og blandt de vigtige indsatsområder kan nævnes tilpasningen af køretøjsflåden, ejendomsporteføljen og brændstof- og energiforbruget i produktionen. En øget andel af elkøretøjer er taget i brug i den danske produktion i 2011.

eBoks

Koncernen er delejer af den danske virksomhed eBoks, som er en effektiv og sikker e-tjeneste til virksomheder, som ønsker at effektivisere store brevsendinger til private. Tjenesten er den mest anvendte af sin slags i Norden og blev i 2011 også lanceret i Norge.

Mere end 163.000 virksomheder og myndigheder samt 3,5 millioner private borgere i Danmark har tilsluttet sig eBoks, som i 2011 distribuerede godt 185 mio. (160 mio.) forsendelser. Koncernen ejer eBoks sammen med Nets, en førende aktør inden for betalings- og informationsformidling i Norden.

Med virkning fra 2012 indgår eBoks i Breve Danmarks resultat. Virksomheden er hidtil indgået i Strålfors’ resultat.

Strategiske prioriteringer

  • Gennemførelse af strukturelle omstillinger for at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til lavere brevmængder og dermed sikre lønsomheden og fastholde den høje kvalitet.
  • Nedsat tempo i de faldende brevmængder gennem øget fokusering på små og mellemstore virksomheder og nøglebrancher.
  • Udvikling af nye lønsomme tjenesteydelser inden for facility services og distribution.
  • Reduktion af de administrative omkostninger.
  • Miljøforbedringer, primært i form af tilpasninger af køretøjsflåden og ejendomsporteføljen samt forbruget af brændstoffer og energi i produktionen.

Nettoomsætning

Driftsresultat og overskudsgrad

Mængder

Leveringskvalitet