<_Bind_pageid />

De offentlige serviceforpligtelser

PostNords datterselskaber Post Danmark A/S og Posten AB har pligt til at tilbyde de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Danmark og Sverige. Den nationale lovgivning i de to lande er baseret på EU-direktivet, som regulerer postbefordringen inden for EU, samt på Verdenspostkonventionen, som regulerer international postbefordring.

Liberalisering i EU

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 (det tredje postdirektiv) om fuld realisering af det indre marked for posttjenester betyder bl.a., at liberaliseringen af postmarkederne i EU skulle være gennemført senest den 31. december 2010 med undtagelse af 11 lande, som har fået dispensation frem til den 31. december 2012.

Vilkår i Danmark

I Danmark er EU-direktivet blevet gennemført med en ny dansk postlov. Postbefordring i Danmark reguleres nu gennem den lov, som blev vedtaget af Folketinget den 21. december 2010 og trådte i kraft den 1. januar 2011. Loven indeholder bl.a. en sikring af de postale tjenester, som er omfattet af befordringstjenesten, i et liberaliseret postmarked. Postloven giver Transportministeriet bemyndigelse til at udpege Post Danmark til at opretholde befordringspligten i perioden 2011-2013. Kommerciel postvirksomhed kræver en tilladelse, og alle postoperatører, som distribuerer breve eller pakker, kan blive pålagt et krav om at bidrage til finansieringen af den del af postvirksomheden, som er underlagt befordringspligt.

Den landsdækkende befordring og de krav, der er knyttet hertil, fremgår af en individuel tilladelse til Post Danmark A/S. Den individuelle tilladelse indeholder vilkårene for serviceniveau, kvalitet, priser m.m. Den individuelle tilladelse angiver, at Post Danmark skal omdele produkter med befordringspligt fra mandag til lørdag (hverdag i Danmark). Pakker omdeles dog ikke om lørdagen. Befordringspligtige produkter omfatter adresserede breve, adresserede dags-, uge- og månedsblade samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold (eksempelvis kataloger) på op til 2 kg, adresserede pakker på op til 20 kg (undtagen B2B-pakker, som er underlagt en særlig aftale) samt blindeforsendelser på op til 7 kg. Adresserede A-breve befordres fra dag til dag, og B-breve leveres inden for 2-3 hverdage. Post Danmark definerer selv servicekravet til C-breve (i dag 4 hverdage). Kvalitetskravet for breve og pakker er fastsat til 93%.

Priserne for befordringspligtige tjenester skal være omkostningsbaserede, gennemsigtige og ikke-diskriminerende. Til enkeltforsendelser skal anvendes landsdækkende enhedstakster. Enkeltforsendelser defineres som frimærkefrankerede breve og pakker, som ikke er omfattet af en aftale med Post Danmark. Trafikstyrelsen godkender prisniveauet for indenlandske B-breve på op til 50 g, der indleveres til befordring som enkeltforsendelse. For øvrige forsendelser fastsætter Post Danmark selv priserne. Post Danmark har i 2011 øget prisforskellen mellem forskellige tjenesteydelser i sortimentet for at skabe en øget korrelation mellem pris og omkostning for de forskellige tjenester.

Post Danmark skal tilbyde et landsdækkende net af postbetjeningssteder, på hvilke samtlige tjenester, der er omfattet af befordringspligten, skal kunne udføres.

Loven angiver indtil videre, at alle danske husstande skal have placeret brevkassen ved skel senest den 1. januar 2012. Det er en ændring, som Post Danmark har arbejdet med at implementere i 2011.

Vilkår i Sverige

De posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Sverige, er fastlagt i den svenske postlov (postlagen), postbekendtgørelsen og de tilladelsesvilkår, som hvert år udfærdiges af Post- och telestyrelsen (PTS). Det tredje postdirektiv er gennemført i Sverige i en ny postlov, som trådte i kraft den 1. september 2010. Der skal efter postloven være etableret en landsdækkende posttjeneste, som betyder, at alle kan modtage breve og andre adresserede forsendelser på op til 20 kg (befordringspligtig posttjeneste).

Posttjenesten skal være af god kvalitet, og enhver skal have adgang til at få sådanne forsendelser befordret til rimelige priser. Prissætningen af den befordringspligtige posttjeneste skal være transparent, ikke-diskriminerende og omkostningsorienteret. Enkeltforsendelser skal befordres til ensartede takster.

Statens servicemål for postforsendelser på op til 20 kg angiver, at indsamling og omdeling skal ske på alle arbejdsdage og mindst fem dage om ugen i hele landet. Iflg. Postbekendtgørelsen skal mindst 85% af de breve, som indleveres før det angivne seneste indleveringstidspunkt, og som er frankeret med henblik på befordring fra den ene dag til den næste, udbringes i hele landet den efterfølgende arbejdsdag (dag til dag-befordring). Mindst 97% af brevene skal udbringes inden for tre arbejdsdage. Dag til dag-befordrede breve er omfattede af et prisloft for enkeltforsendelser på op til 500 g, hvilket betyder, at taksten maksimalt må hæves i takt med forbrugerprisindekset.

Iflg. forarbejderne til postloven skal den befordringspligtige posttjeneste fortolkes på samme måde som tidligere. Denne

fortolkning har imidlertid været uklar. Den nye lov stiller på visse områder skærpede krav til den operatør, som er udpeget til at tilbyde den befordringspligtige posttjeneste (Posten AB), bl.a. krav om transparens, rapportering om prissætning samt forbud mod diskrimination. Den nye lov indeholder desuden regler, som går videre end EU’s postdirektiv. Bl.a. eksisterer prisloftet stadig. PostNords hovedkonkurrent Bring, som ejes af den statslige norske virksomhed Posten, er ikke omfattet af disse særregler eller de skærpede krav.

Loven angiver desuden, at markedet i sig selv kan opfylde behovet for de posttjenester, der er omfattet af befordringspligten, hvilket betyder, at der ikke er behov for at udpege en særskilt postoperatør. Som en del af Posten AB’s koncessionsvilkår har Post och Telestyrelsen (PTS) alligevel udpeget Posten som udbyder af de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten. Det giver PTS øgede muligheder for at stille krav til Posten, som ikke stilles til Postens konkurrenter.

I oktober 2011 meddelte PTS, at myndigheden har truffet beslutning om nye koncessionsvilkår for Posten AB. De nye vilkår er gældende med virkning fra den 15. oktober 2011 og medfører øget regulering. Posten skal bl.a. offentliggøre fuldstændige prislister for brevforsendelser på Postens website. Der skal oplyses om omfanget af årlige mængder og kundespecifikke rabatter.

Reguleringen i Sverige og de uklare fortolkninger af, hvad ændringen betyder, har ført til en række retssager. I Sverige er der i 2011 afsagt domme i flere sager anlagt ved Förvaltningsrätten i Stockholm om Posten AB’s koncessionsvilkår i 2010, beregningsmodellen (”SAC”) og Postens prissætning i lav- og normalzone (den såkaldte zoneprissætning). Posten har indbragt dommene om koncessionsvilkårene i 2010 og SAC for Kammarrätten. I den første sag har Kammarrätten afgjort, at sagen skal udsættes (hvilket vil sige, at Förvaltningsrättens afgørelse ikke får virkning, så længe sagen verserer i den højere instans) og har givet tredjeinstansbevilling. En afgørelse i sagen forventes at foreligge i 2012. Hvad SAC-sagen angår, er den stillet i bero af Kammarrätten, indtil der foreligger en afgørelse i sagen om koncessionsvilkår. Posten har i 2011 indbragt PTS’ afgørelse om koncessionsvilkårene for Förvaltningsrätten i Stockholm. Denne sag er stillet i bero, indtil sagen om koncessionsvilkårene fra 2010 er blevet afgjort i Kammarrätten.

På det konkurrenceretlige område har Marknadsdomstolen pålagt Posten ikke at anvende den sorteringsrabat, som indførtes den 1. januar 2009 i forbindelse med separat sortering. Desuden har Posten Meddelande AB i løbet af året været genstand for et såkaldt down raid udført af den svenske konkurrencestyrelse (Konkurrensverket).

Tilsyn i Danmark og Sverige

I Danmark er Trafikstyrelsen som den nationale tilsynsmyndighed på det postale område. Trafikstyrelsen udøver tilsyn med Post Danmark og andre postvirksomheder, som virker på det danske marked. Der er et stort antal registrerede postvirksomheder i Danmark, hvilket skyldes, at private transportvirksomheder, som har transporteret forsendelser for en postvirksomhed, tidligere ladet sig registrere. Antallet af registrerede postvirksomheder forventes at falde betydeligt, efter at registreringsvilkårene nu er blevet defineret mere præcist i postbekendtgørelsen. Iflg. dansk postlovgivning defineres en postvirksomhed som en virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring af adresserede forsendelser på op til 20 kg. Postvirksomhederne skal på begæring indlevere en række oplysninger til Trafikstyrelsen og skal hvert år indlevere en redegørelse om antallet af befordrede postmængder. Denne redegørelse skal bekræftes af en revisor.

I Sverige udøver Post- och telestyrelsen (PTS) tilsyn med, at postvirksomhed overalt i landet er i overensstemmelse med postlovgivningen, herunder at Posten opfylder statens krav til de befordringspligtige posttjenester. PTS har givet ca. 30 virksomheder tilladelse til at drive postvirksomhed i Sverige.

Ifølge PTS’ rapport ”Service och konkurrens 2011” opfylder PostNord-koncernen de statslige myndigheders krav til tjenesteydelsernes service og kvalitet. Hvad angår andelen af forsendelser, som det har været muligt at omdele efterfølgende dag, gælder det, at koncernen med en god marginal opfylder de mindstekrav, der fremgår af koncessionsvilkårene.

Særlige bestemmelser – blandt andet for tyndtbefolkede områder

I Danmark er der i bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomhed udarbejdet regler for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg. Alle husstande skal efter den nye lov have brevkassen placeret ved det naturlige skel til ejendommen. I tyndtbefolkede områder må afstanden til boligen dog ikke overstige 50 meter. I samtlige etageejendomme skal der ved indgangen i stueetagen eller udvendigt ved hovedindgangen etableres brevkasseanlæg. Personer, som ikke selv er i stand til at hente sin post, kan få tilladelse til at få posten omdelt direkte til boligen. Trafikstyrelsen kan begrænse den postale distribution i yderområder, eksempelvis særligt isolerede områder og øer uden færgeforbindelse. Til Bornholm tilføjes en ekstra dag til distribution af indenlandsk adresserede pakker.

I Sverige har Post och Telestyrelsen (PTS) nedsat et såkaldt Alment råd om udbringning af post i forbindelse med befordringspligtige posttjenester. Alment råd konkluderer bl.a., at post uden for tætbefolkede områder skal udbringes til en postkasse, som er opstillet i brevkasseanlæg langs med brevbærerens rute. Udbringning af forsendelser til modtagere, som bor mindre end 200 m inde på en sidevej fra brevbærerens hovedrute, skal ske til brevkasseanlæg opstillet langs med hovedruten. Når der er mindst to modtagere, som har bopæl eller erhvervsvirksomhed pr. km sidevej, skal udbringning ske langs med sidevejen. Ældre og personer med funktionsnedsættelse skal dog på anmodning kunne få deres post udbragt til det naturlige skel i stedet for til brevkasseanlægget. Det fremgår af PTS’ koncessionsvilkår, at ”ekspeditions- og indleveringsstederne” skal ligge så tæt på, at der bliver taget hensyn til brugernes behov, hvilket især har betydning for Posten AB’s net af postbutikker (ombud) i Sverige.