<_Bind_pageid />

Det miljørigtige valg

PostNord fører an i branchen i arbejdet med at reducere klimapåvirkningen. At være det miljørigtige valg for vores kunder er en del af vores vision.

PostNord hører til Nordens store transportører, og derfor står koncernens aktiviteter for en betydelig miljøpåvirkning. PostNord benytter de fleste transportformer for at kunne drive sin virksomhed. Det er dog målsætningen at udføre opgaver og opfylde kundeforpligtelser på en så miljøeffektiv måde som muligt for dermed at skabe merværdi for både samfund og kunder, samtidig med at vi sparer på vores egne ressourcer. Koncernens miljøforpligtelser er integreret i virksomheden, og arbejdet styres som al anden aktivitet i virksomheden.

Øget energieffektivitet

En væsentlig del af miljøarbejdet består i kapacitetsudnyttelse. Koncernen stræber efter at koordinere transporter og laste køretøjerne med så høj en fyldningsgrad som muligt, et arbejde som foregår i den daglige produktionsvirksomhed.

Stordriftsfordele og kapacitet til at håndtere store mængder er vigtige årsager til, at koncernen har valgt at transportere en høj andel af forsendelserne med tog. 65% af brevmængderne mellem sorteringsterminalerne i Sverige transporteres med tog. Også i Norge transporteres langt den største del af koncernens samlede palle- og pakkemængder med tog.

Klimafonden

Koncernen investerer betydelige beløb i at reducere virksomhedens påvirkning af miljøet. En del af disse investeringer sker inden for rammerne af Klimafonden, som blev stiftet i 2009, og som allokerer øremærkede midler til miljøinvesteringer. Klimafonden har bidraget til, at koncernen har kunnet øge tempoet i sit miljøarbejde, og der er gennemført en række indsatser med det formål at opnå mere energieffektive transporter og lokaler. I 2011 blev der øremærket SEK 100 mio. til bl.a. investeringer i en udvidet elkøretøjsflåde og i flere energieffektiviserende tiltag i lokaler og ejendomme.

Det klimaøkonomiske sortiment er blevet udvidet, bl.a. i form af alternative klimaøkonomiske tjenesteydelser til varebreve og tidsskrifter i Sverige. Koncernen har også deltaget i flere samarbejdstiltag inden for bæredygtig udvikling, eksempelvis en test af biobrændslet BioDME i samarbejde med bl.a. Volvo Lastvagnar og den svenske energistyrelse.

Miljømål og resultat

PostNords målsætning er at reducere koncernens CO2-udledning med 40% frem til 2020 med 2009 som årbasisår. Denne ambition ligger på linje med ejernes miljømål. CO2-udslippet faldt med 23.974 ton i 2011. Samlet set er PostNord CO2-udledning nu faldet med 7% sammenlignet med udgangsåret 2009.

CO2-udledning1)

1)Omfatter Norden samt Strålfors’ aktiviteter uden for Norden.

Anmeldelsespligtig virksomhed

PostNord har anmeldelsespligtig virksomhed i henhold til national lovgivning i Sverige, Danmark, Frankrig og Polen. Denne virksomhed repræsenterer kun en begrænset del af koncernens nettoomsætning. I Sverige driver Strålfors’ anlæg i Ljungby anmeldelsespligtig aktivitet i henhold til den svenske miljølov. Tilsvarende anmeldelser indgives til de berørte myndigheder i forbindelse med Strålfors’ anlæg i Frankrig og Polen. Disse anmeldelsespligtige aktiviteter vedrører grafisk produktion, som påvirker det ydre miljø i form af udslip til atmosfæren.

Den resterende anmeldelsespligtige virksomhed i henhold til den svenske miljølov består af en række spuleanlæg i PostNords svenske forretning. Der er ikke rapporteret betydelige miljøhændelser eller større miljøtvister i 2010. Der pågår en mindre miljøsag i forbindelse med afvikling af Strålfors’ virksomhed i Göteborg.

Ingen virksomheder med anmeldelsespligt havde behov for at foretage nye anmeldelser i 2011.

Læs mere om miljøarbejdet i bæredygtighedsrapporten.