<_Bind_pageid />

Finansiel oversigt

SEK mio., hvis ikke andet er angivet Jan-dec
2011
Jan-dec
2010
Ændring
ResultatopgørelseNettoomsætning 39.466 41.669 -2.203 -5%
Andre driftsindtægter 274 289 -15 -5%
I alt, driftsindtægter 39.740 41.958 -2.218 -5%
Driftsomkostninger, ekskl. afskrivninger og nedskrivninger -36.501 -38.672 2.171 -6%
Andele af resultater i associerede
virksomheder og joint ventures
-2 6 -8 >100%
Resultat før afskrivninger og
nedskrivninger, EBITDA
3.237 3.292 -55 -2%
Afskrivninger og nedskrivninger -1.666 -1.917 251 -13%
Driftsresultat, EBIT 1.571 1.375 196 14%
Finansielle poster, netto 100 -27 127 >100%
Resultat før skat 1.671 1.348 323 24%
Skat -446 -317 -129 41%
Periodens resultat 1.225 1.031 194 19%

Finansiel stilling
Likvide midler, ultimo perioden 2.107 3.640 -1.533 -42%
Egenkapital, ultimo perioden 11.930 11.753 177 2%
Nettogæld 578 -728 1.306 >100%

Nøgletal
EBITDA-margin, % 8,1 7,8

EBITDA-margin, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 8,4 8,6

EBIT-margin/overskudsgrad, % 4,0 3,3

EBIT-margin/overskudsgrad, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 4,2 4,2

Resultat pr. aktie, SEK 0,61 0,51 0,10
Nettogæld/EBITDA 0,18 -0,22 0,40
Soliditetsgrad, ultimo perioden, % 47 46 1
Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 10 8

Gennemsnitligt antal ansatte 41.714 44.060 -2.346 -5%