<_Bind_pageid />

Finansiel stilling

Et stærkt finansielt beredskab

Koncernens likvide midler udgjorde SEK 2.107 mio. pr. 31. december 2011. I december 2011 indgik moderselskabet en aftale om en bekræftet kreditfacilitet på op til SEK 2.000 mio., hvilket har til formål at styrke koncernens finansielle beredskab.

Samlet udgør koncernens finansielle beredskab SEK 4.107 mio., som svarer til 10% af koncernens nettoomsætning i 2011.

Rentebærende forpligtelser

Tilbageværende MTN-obligationer (Medium Term Note) er forfaldet i løbet af året. I forbindelse med indløsningen af obligationerne er Post Danmark A/S’ MTN-program bragt til ophør. De tilbageværende rentebærende forpligtelser består primært af dansk ejendomsfinansiering med lang løbetid.

Stabil kapitalbase og lav nettogældsætning

Koncernen har en stærk finansiel stilling og en velkonsolideret kapitalbase med en soliditetsgrad på 47% pr. 31. december 2011. Koncernens målsætning er, at soliditetsgraden skal være mindst 35%.

Koncernens nettogæld udgjorde SEK 578 mio. Nettogæld/EBITDA-forholdet lå på 0,18.

Finansiel nettostilling

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Likvide midler 2.107 3.640
Rentebærende forpligtelser 1.098 1.454
Hensættelser til pensioner 1.587 1.458
Nettogæld 578 -728

Nettogæld/EBITDA og soliditetsgrad