<_Bind_pageid />

Forretningsvirksomhederne

Breve Danmark

Nettoomsætningen for forretningsområdet Breve Danmark faldt med 14% til SEK 9.347 mio. (10.882 mio.). Forretningsområdet blev påvirket af en svag dansk økonomi samt den igangværende, omfattende digitalisering på det danske marked. Brevmængderne faldt i året som helhed med i alt 12%. De prisstigninger, som Breve Danmark har gennemført i året, påvirkede indtægterne positivt med knap 3%. Også mængderne af adresseløse forsendelser, magasinpost og aviser/blade er faldet, primært som følge af en stigende konkurrence på disse tjenesteydelser. Breve Danmark har bl.a. iværksat indsatsområder, som skal styrke salget til små og mellemstore virksomhedskunder samt udvikle nye lønsomme aktiviteter inden for facility services. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 11.032 mio. (12.698 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK 10.670 mio. (12.057 mio.). Faldet skyldes primært tilpasninger til faldende mængder i form af de besparelsesaktiviteter, som er igangsat inden for både produktion og administration. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 9% i løbet af året.

Driftsresultatet faldt til SEK 355 mio. (641 mio.) og overskudsgraden til 3,2 (5,0)%.

Breve Danmark

Meddelande Sverige

Nettoomsætningen for forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 2% til SEK 15.220 mio. (15.554 mio.). Brevmængderne blev påvirket negativt af konkurrencen fra digitale alternativer og faldt i løbet af året med godt 3%. Reklamemarkedet var forholdsvis stærkt i Sverige i 2011. Mængderne af adresseløse forsendelser lå på niveau med foregående år. Forretningsområdets indsats for at styrke brevet som kommunikationskanal fortsatte. Forretningsområdet har desuden arbejdet med udviklingen af nye digitale grænseflader over for kunder og med videreudviklingen af nettet af postbutikker. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 15.951 mio. (16.265 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 2% til SEK 15.061 mio. (15.386 mio.). Faldet i omkostningerne skal primært ses i lyset af tilbageførte hensættelser til omstrukturering på netto SEK 114 mio. Foregående års omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 94 mio. Personaleomkostningerne faldt med 2% i lyset af tilpasninger til faldende mængder samt igangværende besparelsesaktiviteter. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 4% i løbet af året. Transportomkostningerne steg som et resultat af stigende brændstofpriser.

Driftsresultatet steg til SEK 890 mio. (879 mio.), og overskudsgraden lå på 5,6 (5,4)%.

Meddelande Sverige

Logistik

Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistik steg i nogen udstrækning til SEK 12.450 mio. (12.423 mio.). Omsætningen i den norske logistikforretning steg, og den svenske forretnings omsætning lå på niveau med det foregående år. Det danske logistikmarked var fortsat præget af hård konkurrence og et stærkt pres på priserne, ligesom den økonomiske udvikling i Danmark var svag. Dette har ført til faldende forretningsmængder i den danske logistikforretning. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 13.767 mio. (13.722 mio.)

Driftsomkostningerne faldt med 1% til SEK 13.498 mio. (13.583 mio.). Tilbageførte hensættelser til omstrukturering nedsatte driftsomkostningerne med SEK 15 mio. Det foregående år var påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 70 mio.

Driftsresultatet steg til SEK 269 mio. (139 mio.), og overskudsgraden lå på 2,0 (1,0)%.

Logistik

Strålfors

Nettoomsætningen i Strålfors faldt med 10% til SEK 3.048 mio. (3.391 mio.). Denne ændring skyldes primært afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Renset for struktur- og valutaeffekter faldt nettoomsætningen med 1%, idet faldet var knyttet til effekter fra øget digitalisering. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 3.066 mio. (3.419 mio.)

Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK 3.147 mio. (3.595 mio.). Dette fald skyldes primært afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Derudover var det foregående år påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 77 mio. Renset for struktur- og valutaudsving faldt omkostningerne med 2% som følge af igangværende besparelsesaktiviteter.

Driftsresultatet forbedredes til SEK -76 mio. (-170 mio.).

Strålfors