<_Bind_pageid />

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende organ i henhold til den svenske aktieselskabslov. Det svenske Finansdepartementet repræsenterer den svenske stats aktier, og det danske Transportministerium repræsenterer den danske stats aktier på generalforsamlinger i PostNord. De to stater indstiller hver især fire bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt med simpelt flertal. I visse tilfælde foreskriver dog den svenske aktieselskabslov og selskabets vedtægter, at et forslag skal støttes af en højere andel af de aktier, som er repræsenteret på generalforsamlingen, og af de afgivne stemmer.

Det er bestyrelsens ansvar at give meddelelse om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering og information i årsrapporten og på koncernens website. Medlemmer af Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark samt offentligheden indbydes til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2011

Den ordinære generalforsamling 2011 afholdtes den 15. april 2011. Der blev på generalforsamlingen truffet følgende beslutninger:

  • Godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt koncernresultatet og koncernbalancen.
  • Fordeling af overskud i henhold til bestyrelsen og den administrerende direktørs indstilling, hvorefter der til aktionærerne udloddes SEK 0,50 pr. aktie, i alt kr. SEK 1 mia.
  • Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2010.
  • Godkendelse af forslag til retningslinjer for vederlag og andre ansættelsesvilkår for ledelsesmedlemmer.
  • Bestyrelsen skal bestå af otte valgte medlemmer samt suppleanter.
  • Genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer: Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt og Richard Reinius. Genvalg af bestyrelsens formand, Fritz H. Schur.
  • Generalforsamlingen vedtog ved enstemmighed de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Der udbetales ikke bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige. Revisors honorar skal fastsættes efter godkendt regning. Fastsættelse af økonomiske mål for moderselskabet.
  • Ændringer i selskabsvedtægterne, bl.a. ændring af selskabsnavnet til PostNord AB.

Et fuldstændigt referat fra generalformsalingen er tilgængeligt på koncernens website www.postnord.com.

Ordinær generalforsamling 2012

Den ordinære generalforsamling 2012 i PostNord er planlagt til at finde sted den 20. april 2012 kl. 11.00. Information om tidspunktet fremgår af koncernens website www.postnord.com.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved indrykning i Post- och Inrikes Tidningar, i Dagens Nyheter samt på koncernens website. Meddelelse om tid og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling fremsendes til Riksdagen og Folketinget, så snart indkaldelsen er udfærdiget. Fremtidige generalforsamlingsreferater offentliggøres, så snart de er godkendt.

Offentligheden samt medlemmer af Folketinget og Riksdagen har mulighed for at tilmelde sig den ordinære generalforsamling ved at fremsende e-mail til: ir@posten.se.

Forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsen

Bestyrelsen stiller ikke forslag om ændring af de retningslinjer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2011.

Det samlede vederlag til ledelsesmedlemmer skal være velafvejet og konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, vare rimeligt og i overensstemmelse med formålet og skal desuden virke fremmende for en god etik og virksomhedskultur. Vederlaget må ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder, men skal være kendetegnet af mådeholdenhed.

Hensættelser til pensioner til ledelsesmedlemmer i Sverige bør ikke overstige 30% af månedslønnen. Pensionsalderen er iflg. aftalen 62 eller 65 år. Ved opsigelse af en ansættelse, foretaget af arbejdsgiveren, bør opsigelsesperioden ikke overstige 12 måneder samt bør ikke overstige 6 måneder, når det er ledelsesmedlemmet selv, som har indgivet opsigelsen. Når arbejdsgiven foretager opsigelsen, kan det komme et fratrædelsesvederlag på tale, som svarer til maks. 12 månedslønne. Ved ny ansættelse eller indkomst fra anden erhvervsvirksomhed skal lønnen i opsigelsesperioden og fratrædelsesvederlaget reduceres med beløb, som svarer til den nye indkomst.

Ledelsesmedlemmer, som er ansat i overensstemmelse med dansk arbejdsret, er fuldt ud omfattede af præmiebaserede pensioner, og pensionsalderen følger reglerne i dansk arbejdsret.