<_Bind_pageid />

Logistik

Med forretningsområdet Logistik tilbyder PostNord logistiktjenester til virksomheder og organisationer. Med PostNords logistiktjenester kan 25 millioner indbyggere og to millioner virksomheder nås hver eneste arbejdsdag.

Hver arbejdsdag leverer PostNord næsten 400.000 pakker og 11.000 paller til tilfredse virksomhedskunder og private kunder i hele Norden. PostNord tilbyder desuden en lang række andre logistikløsninger inden for stykgods, bud- og kurertjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og partifragt, som betyder, at koncernens kunder får sikre og hurtige transporter. Logistik har Nordens største og mest finmaskede distributionsnetværk – ingen har flere terminaler og servicesteder i denne del af verden. Logistik har desuden indgået partnerskab med Europas største pakkenetværk, DPD, for hermed at kunne bistå kunderne med logistikflowet til og fra Norden.

Markedsudvikling

Det nordiske logistikmarked er i stærk korrelation med konjunkturudviklingen. Det svenske og især det norske logistikmarked har udviklet sig positivt i 2011, mens det danske logistikmarked var påvirket af den svage danske økonomi kombineret med fortsat hård konkurrence og priser under pres. Den langsigtede vækstudvikling på logistikmarkedet i Norden vurderes at være gunstig samt på niveau med eller større end BNP i de nærmeste år.

Det regionale logistikmarked i Norden er præget af intensiv konkurrence, primært fra internationale aktører. Overkapacitet, pres på priserne og markante stordriftsfordele gør det sandsynligt, at branchen vil opleve øget konsolidering. Logistik har gennem organisk vækst og erhvervelser befæstet og udviklet positionen i Norden.

Som stærkt eksportafhængig region går størstedelen af eksporten inden for Norden eller til det øvrige Europa. For de nordiske logistikkunder er det derfor vigtigt at kunne købe logistiktjenester fra en partner, som kan tilbyde både en stærk regional basis og international rækkevidde.

Den kraftigt voksende e-handel har stor betydning for flere af forretningsvirksomhederne i PostNord – og især for Logistik og forretningsområdets aktiviteter inden for pakkedistribution. Stadig flere e-handelsvirksomheder efterspørger helhedsløsninger, som omfatter alt lige fra kundetilpasset gods- og lagerstyring til distribution til slutkunder og håndtering af eventuelle reklamationer.

Nettoomsætning og resultat, 2011

Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistik steg noget til SEK 12.450 mio. (12.423 mio.). Omsætningen i den norske logistikforretning steg, og den svenske forretnings omsætning lå på niveau med det foregående år. Det danske logistikmarked var fortsat præget af hård konkurrence og et stærkt pres på priserne, ligesom den økonomiske udvikling i Danmark var svag. Dette har ført til faldende forretningsmængder i den danske logistikforretning. Driftsindtægter, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 13.767 mio. (13.722 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 1% til SEK 13.498 mio. (13.583 mio.). Tilbageførte omstruktureringsomkostninger nedsatte driftsomkostningerne med SEK 15 mio. Det foregående år var påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 70 mio.

Driftsresultatet steg til SEK 269 mio. (139 mio.), og overskudsgraden lå på 2,0 (1,0)%.

Logistik har i perioden investeret SEK 368 mio. (183 mio.) i langfristede aktiver. Investeringerne vedrører især køretøjer, containere, ny nordisk mobilplatform- og pda-løsning samt etableringsomkostninger til ny terminalstruktur i Norrland i Sverige.

Leveringskvaliteten for pakker i Sverige udgjorde 97,5 (96696,6)%. Leveringskvaliteten for pakker i Danmark udgjorde 97,9 (97197,1)%.

Svenskt Kvalitetsindex gennemførte en måling af pakketjenester i 2011, og resultatet viste, at kunderne er blevet mere tilfredse med PostNords logistikvirksomhed i Sverige (Posten), mens kundetilfredsheden for markedet som helhed er faldet i Sverige.

Aktiviteter i 2011

Forretningsudvikling

Logistik tilbyder i dag et bredt spektrum af logistiktjenester, og koncernen indtager en stærk position inden for pakker, paller, stykgods og InNight-løsninger på det nordiske marked. Ved at tilbyde et bredere og mere standardiseret logistiksortiment, ved at øge styrken på delmarkeder, hvor Logistik i dag har en svagere position, og ved at udvide den geografiske dækning bliver forretningsområdet bedre i stand til at opfylde kundernes efterspørgsel på tjenesteydelser og end to end-løsninger og dermed skabe yderligere vækst.

Logistik har i 2011 fortsat arbejdet med at udvikle og standardisere det nordiske sortiment yderligere, bl.a. ved at lancere markedets første fællesnordiske pakke- og palletjeneste. Lanceringen var et vigtigt skridt i arbejdet med at styrke logistiktilbuddet og betyder, at virksomhedskunder nu kan sende pakker og paller i Norden, som om det var indenrigsleverancer.

Logistik har gennemført en række erhvervelser i 2011, som giver virksomheden supplerende spidskompetencer inden for paller, stykgods og køretøjsbaseret spedition, og dette har yderligere styrket Logistiks position i Norden.

Der blev i 2010 iværksat nye samarbejdstiltag rundt omkring i Norden, bl.a. med dagligvarehandlen, og dette har styrket distributionsnetværket endnu mere. Disse samarbejdsaktiviteter har fungeret godt i 2011 og har bidraget til yderligere at konsolidere PostNords position og tilgængelighed.

Effektivisering af virksomheden

I 2011 fortsatte arbejdet med at effektivisere produktionen og dermed skabe kapacitet til mængdevækst, reducere enhedsomkostningerne og øge konkurrenceevnen. En vigtig del af dette arbejde er den igangværende terminalomstilling, som gennemføres i Sverige. Logistik kunne i 2011 bl.a. indgå en lejeaftale om en ny kombineret pakke- og palleterminal i det nordlige Stockholm. Herudover gennemføres der investeringer i Norge for yderligere at øge Tollposts kapacitet på det norske marked.

Mængdevækst til, fra og inden for Norden

Store mængder skaber bedre muligheder for at standardisere og optimere enhedsomkostningerne. Logistik stræbte i 2011 efter at udvikle sin tiltrækningsevne og position som den naturlige partner for logistikflowet til, fra og inden for Norden. Ud over en stærk nordisk base ligger der også et udviklingspotentiale i bl.a. strategiske alliancer. De nordiske virksomhedskunder kan gennem det samarbejde, PostNord i dag har med et af de førende pakkenetværk i Europa, DPD, nå ud til hele Europa med høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Miljøinitiativ

Det at drive et metodisk og fokuseret miljøarbejde er en forudsætning for at blive opfattet som en førende logistikaktør. De nordiske logistikindkøbere har i de seneste skærpet deres miljøkrav. Som en stor aktør inden for branchen deltager Logistik i udviklingen af alternative drivmidler og ny køretøjsteknik. Forretningsområdet deltog i 2011 i testning af et nyt brændsel til lastbiler i samarbejde med Volvo Lastvagnar. Logistik har desuden opgraderet køretøjsflåden hurtigere end planlagt. Koncernens investeringer i logistikterminaler vil øge kapaciteten yderligere og vil desuden skabe mulighed for en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Dette kan igen bidrage til faldende CO2-udledninger.

Strategiske prioriteringer

  • Ekspansion inden for logistik i Norden.
  • Organisk vækst inden for rammerne af den eksisterende struktur og sortiment og desuden ved mersalg og samarbejde med partnere.
  • Potentielle supplerende erhvervelser for at udvide sortimentet af tjenesteydelser og styrke den geografiske position.
  • Reduktion af de administrative omkostninger.

Forretningsmodel, Logistik

Nettoomsætning

Driftsresultat og overskudsgrad

Nettoomsætning 2011

Leveringskvalitet