<_Bind_pageid />

Meddelande Sverige

Med Meddelande Sverige er PostNord den førende leverandør af distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked.

Meddelande Sveriges sortiment omfatter bl.a. tjenesteydelser i forbindelse med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade, ind- og udlevering af pakker og facility services. Desuden tilbyder forretningsområdet global rækkevidde af høj kvalitet gennem internationalt samarbejde. Meddelande Sverige driver primært aktiviteter under varemærket Posten og håndterer hver arbejdsdag ca. 20 millioner forsendelser til 4,5 millioner svenske husstande og til alle virksomheder i Sverige.

Markedsudvikling

Svensk økonomi var præget af kraftig vækst i 2011. I den sidste del af året blev konjunkturudsigterne noget forringet på grund af den internationale statsgældskrise.

Efterspørgslen efter Meddelande Sveriges tjenesteydelser var frem for alt præget af den strukturelle forandring, som markedet for kommunikationsydelser gennemgår. Efterspørgslen efter breve som kommunikationsform er aktuelt noget mere robust i Sverige end i Danmark, hvilket bl.a. skyldes forskelle mellem landene i forhold til den økonomiske udvikling, kundestrukturer og den digitale infrastruktur, og hvor vidtgående beslutninger erhvervsliv og samfund har truffet om digitalisering. I løbet af de sidste ti år er forretningsområdets brevmængder dog faldet med 22%, heraf de sidste to år med 4%. Denne udvikling skyldes primært substitutionen mod digitale alternativer. Det er PostNords vurdering, at brevmængderne også i fremtiden vil falde betydeligt. Det vurderes, at Meddelande Sveriges brevmængder vil falde med omkring 5% i 2012.

Meddelande Sverige er blandt Sveriges største aktører på reklameområdet. I første halvdel af 2011 steg den samlede omsætning på reklamemarkedet med 7%. (Kilde: IRM).

Selv om det svenske postmarked fik ny lovgivning i 1993, er Meddelande Sverige stadig kraftigt reguleret, især i forhold til prissætning og konkurrenternes mulighed for indsigt. Den lovgivningsmæssige situation i dag har en begrænsende virkning på Meddelande Sveriges forretningsmæssige muligheder for at tilpasse sig markedsudviklingen i Sverige.

Læs mere om de offentlige serviceforpligtelser i Sverige i rapporten om god selskabsledelse.

Nettoomsætning og resultat, 2011

Nettoomsætningen for forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 2% til SEK 15.220 mio. (15.554 mio.). Brevmængderne blev påvirket negativt af konkurrencen fra digitale alternativer og faldt i året med godt 3%. Reklamemarkedet var forholdsvis stærkt i Sverige i 2011. Mængderne af adresseløse forsendelser lå på niveau med det foregående år. Forretningsområdets indsats for at styrke brevet som kommunikationskanal fortsatte. Forretningsområdet har desuden arbejdet med udviklingen af nye digitale grænseflader over for kunder og med videreudviklingen af netværket af postbutikker. Driftsindtægter, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 15.951 mio. (16.265 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 2% til SEK 15.061 mio. (15.386 mio.). Omkostningsfaldet forklares primært af tilbageførte hensættelser til omstrukturering på netto SEK 114 mio. Foregående års omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 94 mio. Personaleomkostningerne faldt med 2% på grund af tilpasninger til faldende mængder samt igangværende besparelsesaktiviteter. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 4% i året. Transportomkostningerne steg som et resultat af stigende brændstofpriser.

Driftsresultatet steg til SEK 890 mio. (879 mio.), og overskudsgraden lå på 5,6 (5,4)%.

Investeringer i Meddelande Sverige udgjorde 273 mio. (122 mio.) og vedrørte primært investeringer i nettet af postbutikker (lokaler og indretning), maskininvesteringer og lokaletilpasningerlokaletilpasninger.

Leveringskvaliteten for A-breve steg i 2011 til 94,7 (93,1)%, i Meddelande Sverige.

Svenskt Kvalitetsindex gennemførte i 2011 en kvalitetsmåling, som omfatter Meddelande Sveriges tjenesteydelser (Posten). Undersøgelsen pegede på, at andelen af tilfredse kunder er steget, både for erhvervspost og privat post i Sverige.

Aktiviteter i 2011

Effektivisering og omstilling af virksomheden

De mængdemæssige ændringer på brevområdet skaber behov for store omstillinger af virksomheden og tilpasning af personalestyrke, omkostninger og kapacitet til den faktiske efterspørgsel. Meddelande Sverige har i 2011 fortsat arbejdet med at skabe en optimal produktionsstruktur for fremtiden, og her er en ny terminalstruktur og en øget andel af jernbanetransporter vigtige elementer. Der blev i året iværksat etablering af en ny brevterminal i Hallsberg, og her skal en høj automatiseringsgrad øge både kapacitetsudnyttelsen og transportoptimeringen.

Meddelande Sveriges produktionsmæssige ændringer omfatter også postbudenes aktiviteter, hvilket bl.a. har omfattet sammenlægning af produktionsenheder, udvidelse af den maskinelle forædling, ændrede uddelingstidspunkter og optimering af uddelingsruter. På nogle lokaliteter har ændringerne medført forbigående forstyrrelser i postomdelingen, men samlet set har forretningsområdet haft succes med at opnå forbedrede kvalitetsniveauer takket være et målrettet kvalitetsarbejde.

Forretningsudvikling

Digitale grænseflader udgør en vigtig støtte for de fysiske mængder. Meddelande Sveriges applikation til smartphones, ”Riktiga vykort”, har været en af de mest downloadede apps i 2011. Som en af Sveriges største aktører inden for reklame har koncernen udviklet nye tjenester med digital grænseflade, både til virksomheder og private. Der er udviklet nye tjenester, bl.a. i samarbejde med Google, hvilket er helt på linje med ambitionen om at vokse gennem nye anvendelsesmuligheder af direct mail, når dette viser sig at være lønsomt.

Meddelande Sverige har også taget initiativ til at etablere nye anvendelsesformer til eksisterende produktionsressourcer, især inden for facility services.

Meddelande Sveriges netværk af postbutikker (ombud) er en vigtig salgskanal. Efter at have indgået nye aftaler med de største dagligvarekæder i Sverige i 2010 har forretningsområdet gennemført en omlægning af netværket af postbutikker, og dette har skabt en mere effektiv markedstilstedeværelse. Meddelande Sverige er engageret i salgsindsatser i samarbejde med handelsbranchen, og der gennemføres indsatser med det formål at udvikle en endnu mere effektiv støtte til postbutikkerne.

Miljøinitiativ

I arbejdet med at reducere virksomhedens klimapåvirkning er det vedtaget og gennemført flere konkrete initiativer, som skal reducere afhængigheden af fossil energi, øge anvendelsen af dieseldrevne biler og forbedre miljøpræstationen. Meddelande Sverige har fortsat
med at optimere omdelingsruter for at reducere brændstofforbruget og har gennemført flere energikortlægninger af omdelingscentre. Forretningsområdet har inden for brevombæringen testet nye typer af elkøretøjer for yderligere at ekspandere den allerede store elkøretøjsflåde.

Strategiske prioriteringer

  • Gennemførelse af strukturelle omstillinger og procesforbedringer for at tilpasse omkostninger og kapacitet til de faldende brevmængder og sikre lønsomheden med fastholdelse af den høje kvalitet.
  • Fortsat implementering af produktionsstrategi, herunder ny terminalstruktur for mere effektive processer og mindre miljøpåvirkning.
  • Udvikling af markedstilstedeværelse gennem fokus på et større marked, øget udnyttelse af internettet som kundebetjening
    skanal og udvikling af netværket af postbutikker.
  • Udvikling af nye lønsomme aktiviteter inden for facility services og distribution.
  • Reduktion af de administrative omkostninger.
  • Fortsat dialog med samfund og lovgivere om udformningen og reguleringen af fremtidens offentlige serviceforpligtelser.

Nettoomsætning

Driftsresultat og overskudsgrad

Mængder

Leveringskvalitet