<_Bind_pageid />

Nettoomsætning og resultat

Nettoomsætning for 2011 som helhed faldt med 5% til SEK 39.466 mio. (41.669 mio.). Faldet kan primært henføres til konkurrencen fra digitale alternativer samt en svag dansk økonomi. Driftsindtægterne udgjorde SEK 39.740 mio. (41.958 mio.).

Driftsomkostninger, inkl. afskrivninger og nedskrivninger, faldt med 6% til SEK 38.167 mio. (40.589 mio.). Ændringen skal primært ses i sammenhæng med omkostningsmæssige tilpasninger til faldende brevmængder og bestod især af faldende personaleomkostninger som følge af, at det gennemsnitlige antal ansatte er reduceret med 5%, samt strukturforandringer. Disse strukturforandringer bestod af omstruktureringsomkostninger på SEK 88 mio. (407 mio.).

Driftsresultatet blev forbedret til SEK 1.571 mio. (1.375 mio.), og overskudsgraden nåede op på 4,0 (3,3)%. Effekten af erhvervelser og afhændelser af virksomheder udgjorde SEK 94 mio., heraf kapitalgevinst på SEK 81 mio.

Finansielle poster, netto, udgjorde SEK 100 mio. (-27 mio.). Denne ændring skal primært ses i lyset af et øget afkast på investeringer. Skat udgjorde SEK 446 mio. (317 mio.).

Periodens resultat udgjorde SEK 1.225 mio. (1.031 mio.) Resultatet pr. aktie udgjorde SEK 0,61 (0,51).

Nettoomsætning

SEK mio. 2011 2010 Ændring Heraf
Struk-
tur1)
Valuta Pris og mængde
Breve Danmark 9.347 10.882 -14%
-5% -9%
Meddelande Sverige 15.220 15.554 -2%
0% -2%
Logistik 12.450 12.423 0% 2% -2% 0%
Strålfors 3.048 3.391 -10% -6% -2% -1%
Øvrigt og elimineringer -599 -581Koncernen 39.466 41.669 -5% 0% -2% -3%

1) Struktur omhandler omstrukturering samt erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

Driftsresultat


2011 2010 Ændring Ændring, ekskl. struktur og valuta1)
Breve Danmark 355 641 -286 -45% -241 -37%
Meddelande Sverige 890 879 11 1% -196 -20%
Logistik 269 139 130 94% 42 20%
Strålfors -76 -170 94 55% -2 -3%
Øvrigt og elimineringer 133 -114 247
216
Koncernen 1.571 1.375 196 14% -181 -10%

1) Struktur omhandler omstrukturering samt erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

Udvikling nettoomsætning

Udvikling driftsomkostninger1)

1) Inkl. andele af resultater i associerede virksomheder.