<_Bind_pageid />

Ny kurs for PostNord

PostNord har i 2011 truffet beslutning om en ny strategi for perioden frem til 2015. Strategien har til formål at ompositionere PostNord i forhold til den aktuelle markedsudvikling og dermed sikre en lønsom brevforretning og fortsat ekspansion på logistikområdet.

Kerneværdier

PostNords virksomhed er baseret på følgende kerneværdier:

 • Pålidelig – PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted.
 • Tilgængelig – PostNord tilbyder den bedste tilgængelighed på markedet og lytter til kundernes synspunkter.
 • Forretningspartner – PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik.
 • Miljørigtig – PostNord arbejder målbevidst på at reducere virksomhedens klimapåvirkning.

Koncernstrategi

Den strukturelle markedsændring, som kendetegner brevområdet, udfordrer koncernens muligheder for at drive en lønsom brevvirksomhed. Samtidig vokser logistikmarkedet, hvilket skaber plads til, at en stærk regional aktør som PostNord kan øge sin tilstedeværelse i Norden. En styrkelse af markedspositionen på logistikområdet vil også bidrage væsentligt til at styrke koncernens konkurrenceevne i logistikbranchen.

PostNords strategi har således til formål at realisere en ompositionering af koncernens virksomhed på en måde, som tager højde for de ændrede forhold på markederne.

Målbillede

 • PostNord skal også fremover leve op til målsætningerne bag sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S ved at indtage positionen som den førende aktør på logistikmarkedet i Norden og ved at opfylde de offentlige serviceforpligtelser, koncernen har i Sverige og Danmark. Dette skal ske i lyset af de igangværende strukturelle ændringer, som sker på markedet.
 • PostNord skal øge ejernes værdi ved at skabe vækst, forbedret lønsomhed og en mere effektiv anvendelse af koncernens kapitalressourcer.
 • PostNord skal tilvejebringe forudsætningerne for en børsnotering. Det er et afgørende valg, som bl.a. betyder, at der skal være fokus på vækst i logistikforretningen, lønsomhed i brevforretningen, afkast til ejerne samt optimering af kapitalstrukturen. Disse faktorer har central betydning for PostNords udvikling uanset ejerform.
 • Der gennemføres ændringer af bl.a. organisation, ledelse og styring af virksomheden med det formål at øge koordination og effektivitet og udvikle en mere komplet og strategisk styret koncern.

Strategier og aktiviteter

1. Investering i omstillingen af brevforretningen for hermed at tage højde for den forventede nedgang i brevmængderne

PostNord skal gennemføre virkningsfulde indsatser for at omstille brevvirksomheden. Formålet er at sikre en lønsom brevvirksomhed, som er baseret på en lavere, men mere stabil efterspørgsel på fysiske breve.

PostNord planlægger at foretage store investeringer inden for rammerne af den ny produktionsstrategi for brevforretningen, som blev iværksat i 2010 og fortsatte i 2011. Den nye produktionsstruktur omfatter reinvesteringer i hele brevvirksomheden, primært i køretøjer og maskiner. Der vil desuden ske etablering af en ny terminalstruktur for den svenske brevforretning med tilhørende maskininvesteringer. En lignende effektivisering af terminalstrukturen er allerede gennemført i den danske virksomhed.

Omstillingsindsatserne vil desuden føre til en reduktion af omkostningsmassen og en tilpasning af personalestyrken til lavere mængder.

En vigtig del af omstillingsindsatserne vil være at føre dialog med samfund og lovgivere om, hvordan morgendagens offentlige serviceforpligtelser og regler skal udformes i både Sverige og Danmark, så der skabes forudsætninger for, at der også i fremtiden kan drives en effektiv og lønsom brevforretning præget af god service.

2. Ekspansion på logistikområdet for at udvikle positionen som den førende logistikvirksomhed i Norden

PostNord skal ekspandere logistikvirksomheden og etablere en position som den markedsførende logistikaktør i Norden.

Koncernen skal gennemføre indsatser og investeringer for at opfylde erhvervslivets efterspørgsel efter helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet, hvilket er ensbetydende med, at der skal ske en udvidelse af koncernens produktsortiment og markedsdækning i Norden. Denne vækst skal ske:

 • Organisk inden for rammerne af den eksisterende struktur i form af mersalg og samarbejde med partnere.
 • Gennem potentielle nye overtagelser.

Ved at udvide logistiksortimentet og øge styrken på delmarkeder, hvor PostNord i dag står i en svagere position, og udvide den geografiske dækning bliver koncernen bedre i stand til at opfylde kundernes efterspørgsel efter tjenesteydelser i hele spektret af logistiktjenester og til at skabe nye muligheder for organisk vækst.

3. Udvikling og etablering af nye forretningsaktiviteter, som støtter brevforretningen, når der er mulighed for synergi med denne, og når der er potentiale for lønsomhed

Eksempler på sådanne aktiviteter er digitale supplementsydelser med synergipotentiale i forhold til eksisterende tjenesteydelser – eller tjenester, som indebærer nye anvendelsesmuligheder for eksisterende produktionsressourcer, eksempelvis inden for facility services.

4. Værdimaksimering af Strålfors

Tjenesteydelser inden for informationslogistik udgør en væsentlig del af koncernens sortiment til digital kommunikation. Strålfors spiller derfor en vigtig rolle i koncernen. Strålfors har rapporteret negativ lønsomhed i nogle år og er gradvist blevet rendyrket, så der nu kun findes virksomheder inden for informationslogistik. Strålfors skal gennemføre tiltag, eksempelvis forbedring af lønsomheden og vækst gennem øget salg af tjenesteydelser på områderne data management, markedskommunikation og fulfillment.

Strategi frem til 2015

Investeringer

Koncernens behov for investeringer i anlæg udgør SEK 7-8 mia. frem til 2015. De største investeringer omfatter:

 • Reinvesteringer i brevvirksomheden, primært i køretøjer og maskiner.
 • Etablering af en ny terminalstruktur til den svenske brevvirksomhed med tilhørende investeringer i maskiner (omfatter bl.a. etablering af nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg).
 • Investeringer i en ny terminalstruktur for logistikvirksomheden i Sverige samt investeringer i øget kapacitet i logistikvirksomheden i Norge.

Omkostningsstyring

Koncernens initiativer til omkostningsreduktion er samlet i et handlingsprogram, som består af to dele:

 • Tiltagsprogram rettet mod forretningsvirksomhederne - reduktion af omkostningerne inden for især produktion i overensstemmelse med koncernens produktionsstrategi og andre omstillingstiltag.
 • Effektivisering af administration - reduktion af omkostninger til administration med SEK 1 mia. frem til udgangen af 2012.

Handlingsprogrammet for hjemtagning af de synergieffekter, som blev offentliggjort i forbindelse med sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i 2009, er indeholdt i de to ovennævnte dele af programmet.

Finansiel strategi

Strategien for perioden frem til 2015 skaber et betydeligt finansieringsbehov i forbindelse med omstruktureringstiltag, investeringer og virksomhedsovertagelser. Finansieringen af dette behov vil blive baseret på følgende faktorer:

 • Forbedret pengestrøm fra driftsaktiviteterne gennem øget lønsomhed.
 • Kapitalfrigørelse gennem øget kapitaleffektivitet og udnyttelse af anlægskapitalen.
 • Optimering af kapitalstrukturen gennem øget gældsætning.

Finansielle mål

 • Soliditetsgraden skal være på mindst 35%.
 • Egenkapitalforrentning skal ligge højere end 10% i løbet af en konjunkturcyklus.

Udlodningspolitik

Det er PostNords intention at udlodde 40% af årets resultat i udbytte til aktionærerne, dog med hensyn til koncernens strategi samt koncernens finansielle stilling og mål.

PostNords mål

Målområde Mål
Kapitalstruktur og afkast Soliditetsgraden skal være på mindst 35%.
Egenkapitalforrentning skal ligge højere end 10% i løbet af en konjunkturcyklus.
Kundeværdi Kundeværdiindeks skal øges (Indeks ˃70).
Corporate Image Der skal ske en forbedring af Corporate Image, TRIM-indeks (Indeks ˃34).
CO2-udledninger Udledninger skal reduceres med 40% i perioden 2009-2020.
Leveringskvalitet, Sverige Opfyldelse af den svenske stats krav om, at mindst 85% af A-breve skal leveres efterfølgende hverdag og 97% inden for tre dage.
Leveringskvalitet, Danmark Opfyldelse af den danske stats kvalitetskrav om, at samtlige tjenester, der er omfattet af befordringspligten, skal være på mindst 93%.
Medarbejderengagement Medarbejderindeks, MIX, skal øges (Indeks ˃57).
Lederskab Lederskabsindeks, LIX, skal øges (Indeks ˃59).
Sygefravær Sygefraværet skal reduceres (<5,0%).

Udsigter for 2012

PostNord forventer fortsat kraftige mængdefald for breve i Danmark og Sverige som følge af konkurrencen fra digitale alternativer. Det er PostNords vurdering, at brevmængderne i Sverige i 2012 kan forventes at falde med ca. 5% og i Danmark i samme udstrækning som 2011, dvs. ca. 12%. Konjunkturudviklingen for det kommende år er behæftet med stor usikkerhed. Koncernen forventer fortsat vækst på logistikmarkedet i Norden.

Gennemførelsen af strategien vil betyde, at koncernens driftsresultat vil blive påvirket negativt af betydelige omstruktureringsomkostninger af engangskarakter i 2012.