<_Bind_pageid />

Pengestrømme

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde i 2011 SEK 1.634 (1.824) mio. Likviditetspåvirkning i forbindelse med pensioner udgjorde SEK -1.170 mio. (-1.036 mio.). Postens pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet sikrer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort SEK -366 mio. (-854 mio.), og der er modtaget godtgørelse for SEK 251 mio. (871 mio.). Der er i 2012 risiko for en fortsat lav eller helt manglende godtgørelse fra pensionsstiftelsen på grund af usikkerhedsforhold på de finansielle markeder. PostNord har modtaget en præmierabat fra Postens försäkringsförening på SEK 114 mio.

Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK -1.813 mio. (-1.199 mio.). Erhvervelse af materielle anlægsaktiver udgjorde SEK 1.670 mio. (1.050 mio.). Investeringerne omhandlede primært køretøjer i produktionen, transport- og sorteringsudstyr samt anlæg i forbindelse med etableringen af de nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg i Sverige. Investeringerne blev gennemført bl.a. med det formål at tilpasse den svenske brevforretning til de faldende brevmængder. Erhvervelse af immaterielle anlægsaktiver udgjorde SEK 276 mio. (222 mio.). De immaterielle investeringer omfattede især aktiveringer af udviklingsomkostninger, som kan henføres til integrationen af fælles IT-løsninger.

Erhvervelse af datterselskaber og associerede virksomheder, likviditetspåvirkning, netto, udgjorde SEK -352 mio. (0 mio.). Erhvervelserne bestod primært af grunde og bygninger til nye terminaler samt virksomheder, som skal styrke markedspositionen på området for logistikydelser. Likviditetspåvirkning i forbindelse med afhændelse af datterselskaber udgjorde SEK 185 mio.
(0 mio.).

Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -1.353 mio. (-1.782 mio.). Der blev i 2011 udloddet udbytte til moderselskabets aktionærer for et beløb på SEK 1.000 mio. (1.440 mio.) og til minoritetsaktionærer for SEK 4 mio. (3 mio.).

Likvide midler udgjorde i henhold til balancen SEK 2.107 mio., hvilket er SEK 1.533 mio. lavere end pr. 31. december 2010.

Pr. 31. december 2011 havde koncernen uudnyttede skattemæssige underskud på ca. SEK 1.000 mio. i tilbageværende virksomheder. Dette kan forbedre pengestrømmene i de kommende perioder.

Stabile pengestrømme

På trods af faldende mængder og en vigende konjunkturudvikling har koncernen samlet set en stærk underliggende pengestrøm. Strukturinvesteringer i brevforretningen vil også fremover påvirke pengestrømmen negativt. Logistikforretningen vil vokse, både organisk og gennem mulige overtagelser, og denne situation vil skabe et øget kapitalbehov. Den underliggende pengestrøm forventes dog også fremover at være stabil.

Koncernens pengestrømme