<_Bind_pageid />

Risici og risikostyring

PostNords risikostyring er en kontinuerlig proces i koncernen og udgør en integreret del af vores virksomhedsstyring og opfølgning.

Evnen til at styre risici har central betydning for styringen og kontrollen af PostNords virksomhed, og en kontrollabel risikopåtagelse er en forudsætning for, at koncernen kan nå de opstillede mål. PostNord arbejder målrettet med risikostyring gennem koncernens strategiproces og i den operative virksomhed.

Risikostyring

PostNords risikostyring udgør en integreret del af virksom-
hedsstyringen. Koncernen arbejder kontinuerligt med at identificere, vurdere og håndtere risici i koncernens forretnings
områder og enheder med udgangspunkt i anerkendte metoder og principper. Det overordnede formål er at sikre, at de risici, som er knyttet til koncernens strategi, implementeringen af strategien (strategiske risici) og selve virksomheden (operative risici), bliver identificeret og håndteret på en effektiv, systematisk og korrekt måde.

Det er PostNords bestyrelse og ledelse, som har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring. Revisionsudvalget har til opgave at føre tilsyn med effektiviteten af selskabets interne styring og kontrol samt med systemer og processer for risikostyring i forbindelse med den finansielle rapportering.

Koncernens risici identificeres i koncernens årlige forretnings
planproces. PostNord har i 2011 prioriteret en mere målrettet metode til identifikation af risici i risikostyringsarbejdet. Risikoområderne er blevet omkategoriseret, og der er implementeret risikokort for både strategiske og operative risici, så koncernen effektivt har kunnet identificere prioriterede risikoområder for koncernen. Disse risiko-
områder er medtaget i den nye koncernstrategi for perioden from til 2015, som er vedtaget af bestyrelsen.

Risikoarbejdet udføres centralt. Ledelsesgrupperne for PostNords forretningsområder og lokale enheder har ansvar for at identificere og indrapportere operative risici, som efterfølgende konsolideres centralt sammen med koncernens strategiske risici. Alt efter risicienes karakter bliver der fastlagt en risikostrategi. Der følges systematisk op på virksomheden i form af løbende rapporter, i hvilke ledelsesgrupperne for de enkelte forretningsområder opdaterer de identificerede risici.

Risikoområder

Som alle andre selskaber påvirkes PostNord af en lang række forskellige risici, som har betydning for koncernens fremtidige udvikling. De væsentligste risikoområder har siden 2011 været inddelt i to kategorier, som igen består af et antal underkategorier. Denne opdeling bidrager til, at PostNord kan fokusere på koncernens risikostyringsaktiviteter og skabe et overblik i forbindelse med den interne rapportering.

De strategiske risici er knyttet til udviklingen af PostNord. De vigtigste strategiske risici for koncernen er knyttet til koncernens omstilling af virksomheden til konjunkturudsving, omstillingen af brevforretningen for at tage højde for nedgangen i brevmængderne og en lønsom ekspansion af logistikvirksomheden.

De operative risici er knyttet til den operative virksomhed. Operative risici omfatter eksempelvis lovgivningsmæssige risici, sikkerheds- og kontinuitetsrisici, miljørisici og finansielle risici. De operative risici er oftest underlagt regulering med retningslinjer og vejledninger, hvis formål er at tilføre koncernen som helhed en overordnet og effektiv sikkerhed.

Strategiske risici

PostNords forretningsmængder er tæt knyttede til den makroøkonomiske udvikling. 2011 var præget af fortsat svag økonomisk udvikling i mange lande, herunder lande i Norden. Den økonomiske udvikling indvirker i betydeligt omfang på PostNords indtjeningsevne.

Kommunikationsmarkedet er præget af store forandringer, primært som følge af substitution på baggrund af øget digitalisering og liberalisering. I Danmark er koordinerede samfundsinitiativer til fremme af digitalisering meget udbredt, og denne udvikling forventes også at fortsætte i de kommende år. En lignende udvikling forventes også i Sverige. Substitutionen stiller yderligere krav til PostNords evne til at omstille produktion og administration, så det lever op til de krav, der stilles af markedet.

PostNord har truffet beslutning om en ny strategi for perioden frem til 2015, som har til formål at ompositionere koncernens virksomhed i forhold til de igangværende markedsændringer, skabe vækst og øge lønsomheden i koncernen. Strategien omfatter både investeringer i omstillingen af brevforretningen for hermed at tage højde for den forventede nedgang i brevmængderne, ekspansion inden for logistik for at udvide sortimentet og markeds-
tilstedeværelsen samt udvikling af positionen som den førende logistikvirksomhed i Norden. Samtidig gennemføres der et omfattende arbejde med at reducere omkostningerne i både forretningsvirksomhed og administration.

Ompositioneringen vil føre til betydelige investeringer, og store omstruktureringsomkostninger af engangskarakter vil belaste koncernens resultatudvikling i 2012. De igangsatte indsatser vil skabe et kapitalbehov for nye investeringer og væksttiltag, som i nogen udstrækning vil blive finansieret gennem ændringer af kapitalstrukturen med øget gældsætning.

Ompositioneringen udgør i sig selv en strategisk risiko for koncernen og har derfor bestyrelsens og koncernledelsens fulde opmærksomhed. Gennemførelsen stiller høje krav til lederskabet og styringen af virksomheden. Der er gennemført ændringer i koncernens ledelsesstruktur med det formål at øge styrbarheden og fokus på resultatet.

Læs mere om PostNords markedssituation i Marked og tendenser.

Læs mere om PostNords strategi i Strategi og mål.

Centrale risikoområder og risikostyring

Risikoområder Specifikation af risici Risikostyring
Identificerede risici Hvert risikoområde indeholder en række konkrete risici. Risiciene styres gennem en eller flere aktiviteter.
Strategiske risici Svag konjunktur og øget digitalisering. Omstilling af produktion og administration til markedets efterspørgsel. Gennemførelse af omstilling af brevvirksomheden, sikring af en lønsom vækst i logistikvirksomheden og gennemførelse af administrative omstruktureringer.
Operative risici
Regulatoriske risici Ændringer af regulatoriske forudsætninger (prissætning, serviceniveau osv.). Gennemførelse af aktiviteter, som skal belyse betydningen af at harmonisere regulatoriske regler med markedsudviklingen.
Sikkerheds- og kontinuitetsrisici Forringet kvalitet som følge af forstyrrelser i distributions- og produktionsnetværket. Kontinuitetsplaner og risikobaserede sikkerhedsstandarder, som tager hensyn til kundekrav og andre omverdensfaktorer.
Miljørisici Klimapåvirkning. Tilpasning af transporter og etablering af ny terminalstruktur. Investeringer gennem Klimafonden.
Finansielle risici Refinansieringsrisici, kundekreditter og rente- og valutakursudsving. Etablering af betalingsberedskab, herunder planlægning, systematisk kreditvurdering af kunder og samarbejdspartnere samt begrænsning af omregningseksponeringen.

Operative risici

Regulatoriske risici

Udførelsen af de befordringspligtige posttjenester i Sverige og Danmark er underlagt regulering, men dog i forskelligt omfang fra land til land. PostNords datterselskaber Posten AB og Post Danmark A/S har pligt til at tilbyde de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark. National lovgivning er baseret på EU-direktivet, som regulerer postbefordringen inden for EU, samt verdenspostkonventionen, som fastlægger bestemmelserne for international postbefordring. Postens og Post Danmarks koncessionsvilkår og postlovgivningerne i de to lande omfatter bl.a. vilkår for prissætning, serviceniveau, kvalitet, omdelingsnetværk, klagehåndtering og tilsyn. Eventuelle ændringer på europæiske eller nationalt plan af regelsæt for de befordringspligtige posttjenester kan dermed få væsentlig betydning for koncernen.

Kommunikationsmarkedet er på vej gennem en strukturomstilling og er præget af intensiv konkurrence. Markedssituationen er blevet forværret i 2011delvist delvist på grund af kraftige fald i brevmængderne. Det er vigtigt, at det regulatoriske regelsæt tager højde for denne udvikling. PostNord vil arbejdearbejde for en god dialog med samfundet, med ejerne (den svenske og danske stat) og med tilsynsmyndighederne i de to lande om, hvordan fremtidens offentlige serviceforpligtelser skal udformes i både Sverige og Danmark, så der skabes forudsætninger for, at der også fremover kan drives en effektiv og lønsom brevforretning præget af god service.

Sikkerheds- og kontinuitetsrisici

Det er PostNords målsætning, at koncernens tjenesteydelser og leverancer skal være præget af høj sikkerhed og kontinuitet. Sikkerhed og kontinuitet er en vigtig del af det arbejde, som skal beskytte medarbejdere, kundens ejendom og koncernens aktiver mod skade og tab.

PostNords produktionsanlæg og distributionsnetværk beskyttes af fysiske sikkerhedstiltag og kontinuitetsplaner. PostNord har besluttet en koncernfælles sikkerhedsstandard og et koncernfælles kontinuitetsprogram, som styrker koncernens modstandskraft og robusthed, og som tilpasser denne beskyttelse, så den er i overensstemmelse med forskellige kundestyrede og internationale sikkerhedsstandarder. Internationale IT- og informations-
sikkerhedsstandarder gælder for hele koncernen, og effekten måles gennem en international sammenligning af informationssikkerhed.

Miljørisici

PostNords aktiviteter kræver transporter og en omfattende infrastruktur i form af terminaler, produktionsanlæg og andre lokaler. PostNord arbejder i samarbejde med forskellige interessenter målrettet mod at omstille virksomheden, så miljørisiciene reduceres. Koncernen skal kunne tilbyde kommunikations- og logistikydelser med begrænset klimapåvirkning. Dette arbejde betyder samtidig, at der bliver taget hensyn til visse markedsmæssige risici, idet et lavere energiforbrug vil bidrage til at reducere sårbarheden over for afgifter og stigende energipriser.

PostNord arbejder inden for rammerne af koncernens produktionsstrategi med at etablere en ny terminalstruktur i Sverige med færre, men større og bedre beliggende terminaler. Denne indsats bidrager til PostNords arbejde med at reducere koncernens miljøpåvirkning.

En vigtig komponent i arbejdet med at gennemføre miljø- og klimaforbedrende tiltag er koncernens Klimafond, som indeholder øremærkede budgetmidler til miljøinvesteringer.

Læs mere om arbejdet på miljøområdet i PostNords bæredygtighedsrapport.

Finansielle risici

Koncernens virksomhed indebærer finansielle risici, som kan påvirke de finansielle dispositioner. Disse risici, herunder håndtering af betalingsberedskab og kredit- og markedsrisici, styres centralt på basis af finanspolitikken, som er vedtaget af bestyrelsen.

Det kan konkluderes, at koncernen har en begrænset eksponering mod finansielle risici.

Refinansieringsrisici

Det finansielle beredskab tages løbende op til vurdering og består af bindende lånetilsagn og likviditetsreserver. Det finansielle beredskab udgjorde ved årsskiftet 2011/2012 SEK 4,1 mia. Takket være den løbende planlægning af betalingsberedskab og refinansiering er det vurderingen, at koncernen har et stabilt finansielt beredskab.

Kreditrisici

PostNord er udsat for en kreditrisikoeksponering mod kundekreditter, placering af likvide midler og modpartsrisiko i finansielle instrumenter. PostNord begrænser kreditrisikoen fra kundetilgodehavender ved at foretage en systematisk kreditvurdering og opfølgning af samtlige kunder og ved at sprede kreditterne. Dette har historisk set medført kun begrænsede tab.

Kreditrisikoen sikres centralt ved, at koncernen kun samarbejder med finansielle partnere, som har høj kreditværdighed, og at der sker en god spredning af aktiviteterne. PostNords kreditrisiko vurderes at være meget begrænset.

Markedsrisici

Der findes to former for markedsrisici: valutarisiko og renterisiko.

PostNords internationale tilstedeværelse og virksomhed medfører en eksponering mod udsving i valutakurserne. Koncernens valutaeksponering er især knyttet til årets resultat i udenlandske datterselskaber og værdiudsving i datterselskabernes nettoaktiver (omregningseksponering). I overensstemmelse med koncernens finanspolitik foretages der ikke en sikring af eksponeringsrisikoen i forhold til årets resultat. Derimod foretages der en gang i året en gennemgang af alle koncernens selskaber for at sikre optimale soliditetsniveauer og dermed begrænse koncernens omregningseksponering. Valutaeksponering mod tilgodehavender og kortfristede forpligtelser sikres gennem finansielle instrumenter (derivater) på det tidspunkt, hvor de opstår.

PostNords renterisiko vedrører rentebærende aktiver og langfristede forpligtelser. Koncernens renterisiko håndteres i overensstemmelse med markedsværdien af finansielle instrumenter og rentenettoposter.

Postens Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelsen forvalter aktiver i forbindelse med pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet kapitaliserer nye pensionsforpligtelser og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Selskabets aktiver er inddelt i flere aktivtyper med en stor grad af spredning. En lav konsolideringsgrad i Pensionsstiftelsen kan dog påvirke koncernens pengestrøm negativt, hvis der ikke modtages godtgørelse for udbetalte pensioner.

Læs mere om koncernens finansielle risici i note 29.

Følsomhedsanalyse

Variabler Ændring Resultateffekt
SEK mio.
Ændring af
personaleomkostninger
+/- 1 procentpoint 193
Ændring af
sygefravær
+/- 1 procentpoint 127
Ændring af
mængdeudvikling
i fysiske breve
+/- 1 procentpoint 135
Ændring af
mængdeudvikling
i logistiksortimentet
+/- 1 procentpoint 30
Ændring af
markedsrenten
+/- 1 procentpoint 17
Omregningseksponering +/- 1 procentpoint 80
Ændring af
rentemarginalen på
pensionsforpligtelser
- 0,1 procentpoint -16
Ændring af
diskonteringsrente samt
forventet afkast på aktiver
tilknyttet pensionsordninger
- 0,5 procentpoint -188
Ændring af løn + 0,5 procentpoint -62
Ændring af
indkomstbasisbeløb
- 0,5 procentpoint -18
Ændring af
inflation
+ 0,5 procentpoint -159