<_Bind_pageid />

Strålfors

Med Strålfors tilbyder PostNord informationslogistiske tjenesteydelser til virksomheder, som får hjælp til at kommunikere effektivt med deres kunder.

Strålfors tager imod information, forædler den og udsender information til kundens kunder ad de kanaler eller på den måde, som giver den bedste effekt. Tjenesteydelserne omfatter bl.a. datahåndtering, tryk og svarhåndtering. Kerneforretningen er forretningskommunikation i form af fakturaer, kundeinformation osv. Strålfors driver aktiviteter i de nordiske lande samt i Storbritannien, Frankrig og Polen. Strålfors håndterede i 2011 928 millioner fakturaer, kontoudskrifter, lønsedler og andre fysiske eller digitale forsendelser.

Markedsudvikling

Efterspørgslen på informationslogistiktjenester stabiliserede sig i 2011 bl.a. på baggrund af den forholdsvis gunstige økonomiske udvikling i Sverige, Norge og Finland. Den svage udvikling i dansk økonomi og de generelt forringede konjunkturudsigter i Europa havde dog en negativ indvirkning på forretningsmængdernes udvikling. Strålfors’ virksomhed har udviklet sig som markedet som helhed i løbet af året, og Strålfors indtager en stabil position på de vigtigste markeder.

Den strukturelle omstilling på kommunikationsmarkedet medfører konkurrence fra digitale alternativer på samtlige geografiske markeder og et fortsat pres på priserne, primært på alle fysiske tjenester inden for forretningskommunikation. Konkurrencen er specielt markant i Danmark som en følge af digitaliseringen, idet virksomheder og organisationer i stadig højere grad overfører kommunikationen med kunder og medborgere til elektronisk infrastruktur.

På trods af den tiltagende og erebredere konkurrence har tjenesteydelser inden for informationslogistik et langsigtet vækstpotentiale. Det bliver stadig vigtigere for virksomhederne og organisationerne med store adresserede kundeudsendelser at kunne opnå en stor effekt af kommunikationen med kunder. Mulighederne for at målrette og personalisere samt følge op på kommunikation med kunderne er større end nogensinde og dermed også mulighederne for at opnå en effekt igennem kommunikationen.

Nettoomsætning og resultat, 2011

Nettoomsætningen i Strålfors faldt med 10% til SEK 3.048 mio. (3.391 mio.). Denne ændring kan primært henføres tilafhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Renset for struktur- og valutaeffekter faldt nettoomsætningen med 1%, idet faldet var knyttet til effekter fra øget digitalisering. Driftsindtægter, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK 3.066 mio. (3.419 mio.).

Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK 3.147 mio. (3.595 mio.). Dette fald skyldes primært afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Derudover var det foregående år påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 77 mio. Renset for struktur- og valutaudsving faldt omkostningerne med 2% som følge af igangværende besparelsesaktiviteter.

Driftsresultatet forbedredes til SEK -76 mio. (-170 mio.).

Årets investeringer i Strålfors, SEK 156 mio. (169 mio.) omfatter især løbende udskiftningsinvesteringer, aktiverede udgifter til software samt erhvervelse af kundebase.

Aktiviteter i 2011

For at omstille virksomheden til øget vækst og forbedret lønsomhed har Strålfors igangsat en række indsatsområder og har i året intensiveret allerede igangsatte projekter.

Rendyrkning og effektivisering af virksomheden

Aktiviteterne i Strålfors er gradvist blevet rendyrket til at omfatte tjenesteydelser inden for informationslogistik. Der blev i 2011 taget yderligere et skridt i dette arbejde med afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions.

Strålfors har gennemført effektiviseringer, bl.a. gennem omstruktureringer af virksomheden, idet produktionen er blevet samlet i færre enheder i især Frankrig, Danmark og Norge. Omkostningsreducerende tiltag har først og fremmest omfattet aktiviteterne inden for forretningskommunikation.

Forretningsudvikling

Markedet for erhvervskommunikation er et modent marked, og for at øge takten i væksten på dette forretningsområde etablerede Strålfors i slutningen af 2011 en ny organisation, som skal fokusere på salg på fire områder:

  • Business Communication (erhvervskommunikation)
  • Data Management (vedligeholdelse og udvikling af databaser)
  • Marketing Communication (markedskommunikation)
  • Fulfillment (betjening af kunder med information og logistik).

Vækstindsatserne koncentreres omkring de tre sidstnævnte områder.

Miljøinitiativ

Strålfors har i 2011 gennemført energibesparende tiltag i form af overflytning til mere moderne og opdaterede lokaler samt effektiviseringsprojekter i eksisterende lokaler. Brugen af opløsningsmidler er blevet reduceret i året, og arbejdet med at minimere papirspildet fra produktionen foregår løbende. Strålfors har desuden i 2011 certificeret den danske og den franske virksomhed i henhold til ISO 14001, og forretningsområdet har nu implementeret denne certificering i hele virksomheden. Ud over ISO 14001-certificeringen har Strålfors fem trykkerier med Svanen-certifikat og tre trykkerier, som er certificeret i henhold til FSC og PEFC.

Strategiske prioriteringer

  • Forbedret lønsomhed gennem tilpasning af omkostninger til lavere mængder inden for erhvervskommunikation.
  • Vækst på områderne Data MManagement, Markedskommunikation og Fulfillment.
  • Reduktion af de administrative omkostninger.

Nettoomsætning

Driftsresultat