<_Bind_pageid />

Styring af PostNord

PostNords overordnede mål er at skabe langsigtet værdi for sine ejere og øvrige interessenter og at sikre, at de særlige offentlige serviceforpligtelser opfyldes på et forretningsmæssigt grundlag. En forudsætning herfor er en velfungerende styring af selskabet.

God selskabsledelse er bl.a. kendetegnet af tydelige ejere, en engageret og hensigtsmæssigt sammensat bestyrelse samt effektive processer og en velgennemtænkt risikostyring. Denne rapport om god selskabsledelse beskriver PostNords selskabsledelse ud fra disse perspektiver. Rapporten om god selskabsledelse er aflagt i overensstemmelse med den svenske aktieselskabslov (Aktiebolagslagen) og den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen) samt i henhold til den svenske kodeks for selskabsstyring (Svensk kod för bolagsstyrning).

Ejerstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, er et svenske aktieselskab (publikt aktiebolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Selskabet er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to stater.

Ejerstruktur

Ägarstruktur

Styringsstruktur

De vigtigste beslutningsorganer i PostNord er følgende:

 • Generalforsamlingen
 • Bestyrelsen
 • Den administrerende direktør bistået af koncernledelsen og direktionen.

Ejerne indstiller i fællesskab formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, foreslår honorarer til bestyrelsen samt indstiller formanden og eksterne revisorer. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende organ.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisation og forvaltning af selskabet gennem en løbende opfølgning og kontrol af virksomheden. Formanden for bestyrelsen leder bestyrelsens arbejde. Revisionsudvalget og vederlagsudvalget bistår bestyrelsen i dens arbejde.

PostNords administrerende direktør og koncernchef har ansvaret for og leder den løbende forvaltning af koncernen efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Den administrerende direktør og koncernchefen assisteres af koncernledelsen samt en direktion, som består af medlemmer af koncernledelsen.

Selskabets revisor vælges af generalforsamlingen og gennemgår årsrapporten og koncernregnskabet, bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning samt årsrapporter for datterselskaber og afgiver revisionspåtegning for sit arbejde. PostNords funktion for intern revision bedømmer den interne styring af og kontrol i selskabet.

Principper for selskabsledelse

PostNords ejere har aftalt, at svensk lov finder anvendelse ved selskabsledelsen af PostNord.

Ud over forhold, som følger af lovgivning eller andre bestemmelser, finder følgende principper for selskabsledelse anvendelse (er tilgængelige på www.regeringen.se og www.fm.dk):

 • Den svenske stats ejerpolitik
  Ejerpolitikken omfatter retningslinjer for ekstern rapportering samt retningslinjer for ansættelsesvilkår for ledelsesmedlemmer. Ejerpolitikken beskriver, at den svenske kodeks for god selskabsledelse (Kodeksen) skal anvendes. PostNords aktier er ikke børsnoterede. Iflg. ejerpolitikken har PostNords bestyrelse ansvar for at sikre, at selskabet ud over gældende regnskabslovgivning og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i behørigt omfang præsenterer årsrapport, delårsrapporter og regnskabsmeddelelse i henhold til OMX Nordic Exchange’s regler i noteringsaftalen. Det betyder også, at PostNord skal afgive en rapport om god selskabsledelse indeholdende en rapport om intern kontrol af den finansielle rapportering.
 • Bestyrelsesansvaret i virksomheder med statsligt ejerskab (den svenske stat)
 • Staten som aktionær (den danske stat)

Vigtige bestemmelser, som har betydning for styringen af PostNord

Eksterne bestemmelser
 • Den danske og den svenske stats ejerdirektiv.
 • Den svenske aktieselskabslov.
 • Den svenske stats ejerpolitik og retningslinjer for virksomheder med statsligt ejerskab og den danske stats ejerprincipper (staten som aktionær).
 • Den svenske kodeks for god selskabsledelse.
 • Bestyrelsesansvaret i virksomheder med statsligt ejerskab (den svenske stat).
 • NASDAQ OMX Stockholms regelsæt for emittenter.
 • Den svenske årsregnskabslov.
 • International Financial Reporting Standards, IFRS.
 • Separat lovgivning, bekendtgørelse samt koncession og koncessionsvilkår for de offentlige serviceforpligtelser i Danmark og Sverige.
 • Lovgivning i andre berørte lande.
 • Global Compact.
Interne bestemmelser
 • Vedtægter.
 • Bestyrelsens forretningsorden.
 • Instruksen over for den administrerende direktør.
 • Beslutningsprocedure.
 • Adfærdskodeks og politikdokumenter.
 • Regnskabsmanual.
 • Revisionsudvalgets og vederlagsudvalgets forretningsordener.
 • Regler for intern styring og kontrol af den finansielle rapportering.

Afvigelser fra Kodeksen

PostNord anvender den svenske kodeks for god selskabsledelse med følgende undtagelser:

 • Afvigelse fra kapitel 2 om kravet til nomineringsudvalg. Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg, idet nominering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer foregår i overensstemmelse med de principper, som er aftalt mellem ejerne. Nominering sker i samarbejde mellem ejerne.
 • Afvigelse fra 4.5 om kravet til bestyrelsesmedlemmers uafhængighed i forhold til ejerne. Beskyttelse af minoritetsaktionærer er ikke aktuelt i styringen af PostNord. PostNord har kun to ejere, og rapportering om bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed er derfor ikke relevant.
 • Afvigelse fra 9.7 om beslutning ved afstemning om aktie- og aktiekursrelaterede incitamentsprogrammer. Reglerne om aktierelaterede incitamentsprogrammer finder ikke anvendelse, idet den danske og den svenske stat samlet ejer 100% af aktierne.

Styrelsesstruktur

styrningsstruktur