<_Bind_pageid />

Vi skaber løsninger inden for kommunikation og logistik

PostNord skaber værdi ved at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når ud til modtageren rettidigt, sikkert og omkostningseffektivt. Vores mål er at udføre denne tjeneste med markedsførende kvalitet og samtidig så effektivt og miljøbesparende som muligt.

Forretninger inden for kommunikation

Brevforretningens sortiment

Gennem brevforretningen (forretningsområder Breve Danmark og Meddelande Sverige) tilbyder PostNord virksomheder, organisationer og private et bredt udbud af tjenesteydelser, som er baseret på distribution i forskellige former.

Tjenesteydelser, brevforretningen

Breve Erhvervskommunikation og andre brevtjenester (distribution af forsendelser under 2 kg)
Reklame Distribution af uadresserede forsendelser og direct mail Mediekombinationstjenester Rådgivning
Varedistribution Materialeforsyning, leverandørstyring, lager og kundeleverancer
Hjemmeleverancer Koncept for levering i hjemmet af varer, mad og drikkevarer til forbrugere
Facility services Outsourcing af håndtering af eksterne og interne forsendelser til e-handel, citylogistik, kommuners distribution, medicinsk logistik osv.
Bladdistribution Distribution af aviser og blade og tidsskrifter

En vigtig indtægtskilde for koncernens brevforretning er salg af porto til virksomheder og private, som foregår gennem en lang række postbutikker og egne salgssteder. Porto udbydes desuden gennem digitale kanaler og kan i Danmark nu købes som mobil porto (portokode, som fremsendes digitalt).

Brevforretningen driver desuden koncernens servicenetværk til omdeling af pakker i Sverige og Danmark. Netværket af pakkeudleveringssteder i Sverige og Danmark drives i brevforretningens regi - gennem postbutikker eller egne servicesteder og gennem omdeling.

Strålfors’ sortiment

Strålfors hjælper store virksomheder med at kommunikere med deres egne kunder på en effektiv og omkostningsbesparende måde. Strålfors tager imod kundernes information, forædler den og distribuerer informationen videre til slutkunderne. Kundeløsningerne består af forskellige kommunikationsformer og forskellige medier, både fysiske og digitale.

Forretninger inden for logistik

PostNords logistikvirksomhed tilbyder logistiktjenester i forbindelse med flowet til, fra og inden for Norden. Koncernen markedsfører og sælger primært tjenester til pakke- og palleforsendelser samt tjenester til stykgodsforsendelser, som er en kombination af pakke- og palleforsendelser. PostNord tilbyder også eksprestjenester, bud- og kurertjenester samt tjenester i forbindelse med tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af partigods.

Udførelsen af transporter foregår primært i eget regi, men PostNord benytter sig også af underleverandører, især på det norske marked.

Logistikforretningen driver desuden koncernens netværk til omdeling af pakker i Norge og Finland.

E-handel

E-handel er et vigtigt markedssegment for hele koncernen. Udbuddet af tjenesteydelser til e-handelssegmentet involverer forskellige dele af koncernens virksomhed og samtlige forretningsvirksomheder.

enBrevforretningen og Strålfors tilbyder tjenester til e-handlen inden for markedsføring, distribution af breve og mindre pakker, betalingsløsninger og løsninger til advisering.

Logistikforretningen udfører tjenesteydelser for e-handlen i form af distribution af pakker og andre leveringsformater, pluk og pak-tjenester, lagerhåndtering m.m.

Kundestruktur

Den overvejende del af PostNords nettoomsætning kommer fra virksomheder og organisationer. De kunder, som køber tjenesteydelser af brevforretningen, kommer især fra brancher med store informationsstrømme, f.eks. finansielle virksomheder, service- og tjenestevirksomheder i almindelighed, telecomvirksomheder, den offentlige sektor, e--handelsvirksomheder og forlag.

De kunder, som køber PostNords logistiktjenester, befinder sig naturligt i brancher med store logistikstrømme, eksempelvis grossister, detailhandelsvirksomheder, industrivirksomheder og e-handel.

Salgskanaler

En vigtig salgskanal for kommunikationstjenesterne er Postens netværk af postbutikker og frimærkesalg i Sverige samt Post Danmarks posthuse, postbutikker og frimærkesalg i Danmark. Egne sælgere udgør den vigtigste salgskanal i forhold til kunder blandt virksomheder og organisationer. Internettet får større og større betydning som kanal for salget af forskellige postrelaterede produkter. I Danmark sælger koncernen eksempelvis porto via mobile løsninger.

Også e-handelspladser har stor betydning som salgskanaler for brevforretningen.

Logistikvirksomhedens vigtigste salgskanal er de interne sælgere. Postbutikkerne og koncernens egne servicesteder er også vigtige kanaler for salg af pakketjenster. En del e-handelsvirksomheder giver forbrugerne mulighed for at vælge distributør på deres website, og det betyder, at e-handelsstederne også er viktige salgskanaler for PostNords tjenester.