<_Bind_pageid />

Væsentlige begivenheder 2011

Liste over Væsentlige begivenheder 2011 og efterfølgende begivenheder.
 • Jan

  • 1jan

   Ny postlov i Danmark. Indebærer en liberalisering af markedet og sikrer de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Danmark.

  • 19jan

   Koncernen meddelte, at der var indgået rammeaftaler med ICA, Coop og Axfood om et udvidet samarbejde om postbutikvirksomheden i Sverige.

 • Feb

  • 3feb

   Koncernen meddelte, at der var indgået nye aftaler med Volvo Personvagnar og Volvo Parts om levering af reservedele til værksteder og forhandlere.

 • Mar

  • 1mar

   Lars Idermark efterfulgte Lars G. Nordström som administrerende direktør og koncernchef.

  • 24mar

   Koncernen meddelte, at der var indgået en ny 4-årig rammeaftale om bl.a. palle-, pakke- og ekspresleverancer med 70. kommuner, seks landsting og flere kommunale selskaber i Sverige.

 • Apr

  • 1apr

   Post Danmark A/S indførte efter vedtagelsen af den nye postlov et nyt og mere differentieret prissystem for forskellige frankeringsformer. I samme forbindelse gennemførtes også ændringer i form af øget tilgængelighed for virksomhedskunder, f.eks. mulighed for at lægge B-post direkte i postkassen. Den 1. april lancerede Post Danmark desuden Mobilporto, dvs. porto som sms..

  • 15apr

   Posten Norden AB afholdt sin ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen blev der bl.a. truffet beslutning om udlodning af et udbytte på SEK 1 mia. Samtidig blev samtlige bestyrelsesmedlemmer genvalgt, og der blev vedtaget måltal for koncernen. Det blev på generalforsamlingen desuden besluttet at ændre selskabsnavnet til PostNord AB, hvilket blev implementeret med virkning fra den 17. maj.

 • Maj

  • 18maj

   Koncernen meddelte, at der var indgået aftale med Eek Holding AS om kontant overtagelse af Eek Transport AS. Eek Transport er blandt de ti største leverandører af transport- og logistiktjenester i Norge. Overtagelsen blev gennemført den 1. juli.

  • 23maj

   Koncernen meddelte, at frimærkeforretningerne bliver sammenlagt. Produktion og distribution af frimærkerne skal ske i Stockholm, mens der skal være kundeservice i København. Valg af frimærkemotiver og design af frimærker vil også fremover foregå individuelt i de to lande.

 • Jun

  • 30jun

   PostNord meddelte, at der var indgået en aftale med Nordstjernan Industriutveckling AB om at erhverve Nils Hansson Logistics AB. Erhvervelsen giver PostNord adgang til spidskompetencer inden for køretøjsbaseret spedition og blev endeligt gennemført den 1. september.

 • Jul

  • 1jul

   PostNord lancerede markedets første fællesnordiske pakke- og palletjeneste.

 • Aug

  • 1aug

   Med virkning fra denne dato udgik divisionen Strålfors Identification Solutions af Strålfors regnskaber, idet virksomheden er blevet afhændet.

  • 24aug

   Posten AB og Google udvidede den fælles satsning på direct marketing, idet Posten AB blev udnævnt som den første autoriserede forhandler af Google AdWords i Norden.

  • 30aug

   PostNord offentliggjorde, at et særskilt effektiviseringsprogram skal reducere koncernens samlede administrative omkostninger med ca. SEK 1 mia. frem til udgangen af 2012. Koncernen meddelte endvidere, at den har erhvervet de tilbageværende aktier i logistikvirksomheden Transportgruppen A/S, som er en af Danmarks største nationale palle- og stykgodsdistributører.

 • Sep

  • 30sep

   Post Danmark A/S meddelte, at der med virkning fra 1. januar 2012 ville blive gennemført prisstigninger for bl.a. B2C-pakker samt breve og pakker til udlandet.

 • Okt

  • 14okt

   Post- och Telestyrelsen (PTS) i Sverige meddelte, at der var truffet beslutning om nye koncessionsvilkår for Posten AB. De nye vilkår fik virkning fra den 15. oktober 2011. Posten har indbragt PTS’ afgørelse om koncessionsvilkårene for Förvaltningsrätten i Stockholm.

  • 27okt

   Koncernen meddelte, at Posten AB har indgået en ny rammeaftale om brev- og pakkeformidlingsydelser med den svenske stat til en samlet værdi af ca. SEK 800 mio. Aftalen erstatter en tidligere rammeaftale.

 • Nov

  • 1nov

   Mats Lönnqvist tiltrådte som ny viceadministrerende direktør og CFO i PostNord.

 • Dec

  • 9dec

   PostNord meddelte, at koncernen har indgået aftale om en 5-årig revolverende kreditfacilitet på SEK 2.000 mio. Koncernen meddelte den 9. december desuden, at samarbejdsorganet for verdens førende postvirksomheder, IPC, har udnævnt PostNord som en af de tre bedste virksomheder inden for det kvalitative klimaarbejde i branchen.

 • Efterfølgende begivenheder

  2012

  • 4jan

   Koncernen solgte de 100% ejede datterselskaber HIT Starintex BV i Holland og HIT Belgium SA til Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG. Dette er sket som et led i strategien med at fokusere på logistikstrømmen til, fra og inden for Norden.

  • 16jan

   Strålfors indgik aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark om håndtering af fysiske breve og elektroniske forsendelser fra stat, regioner og kommuner. Aftalen løber over fire år, og værdien anslås at ligge på DKK 500 mio.

  • 7feb

   Bestyrelsesmedlemmet Richard Reinius udtrådte af PostNords bestyrelse.

Ændringer i koncernledelsen

Lars Idermark efterfulgte Lars G. Nordström som admini-strerende direktør og koncernchef den 1. marts.

Der er i 3. og starten af 4. kvartal gennemført ændringer i koncernens ledelsesstruktur, som har til formål at øge styrbarheden og fokus på resultatet. To koncernfunktioner er blevet afviklet. Der er oprettet en stilling som vice¬admini-strerende direktør og vicekoncernchef, ligesom der i koncern-ledelsen er nedsat en direktion bestående af fire personer. Direktionen udøver bl.a. et særskilt ansvar for koncernens strategiske anliggender og udvikling. En ny enhed for Koncern-support & Shared Services er etableret, med Johanna Allert som chef. Hon indgår i koncernledelsen med virkning fra den 30. august 2011.

Mats Lönnqvist er tiltrådt som ny viceadministrerende direktør og CFO i PostNord. Han indgår med virkning fra den 1. november 2011 i PostNords koncernledelse og direktion.

Som en konsekvens af de ovenfor nævnte ændringer forlod Göran Sällqvist, viceadministrerende direktør, og Bo Friberg, CFO, koncernledelsen med virkning fra den 30. august, ligesom Viveca Bergstedt Sten, chefjurist, forlod koncernledelsen den 31. oktober.

Koncernledelsen præsenteres i rapporten om god selskabs-ledelse (Corporate Gov.)