<_Bind_pageid />

Den administrerende direktør og koncernchef har ordet

PostNord rapporterede et tilfredsstillede resultat for 2011 på trods af den udfordrende markedssituation. Koncernen har i årets løb udstukket en ny kurs, hvilket betyder en ompositionering af virksomheden til fremtiden.

Udfordrende markedssituation

Efter en start på 2011, som var præget af stærke konjunkturer i Sverige, men en svagere situation i Danmark, stod det efterhånden klart, at de statsfinansielle problemer i euroområdet og USA var så omfattende, at den globale vækst ville aftage.

For PostNords vedkommende har udviklingen i 2011 desuden været præget af strukturelle forandringer, som har ført til faldende brevmængder. I Danmark er vores brevmængder faldet med hele 12% i året, primært som følge af konkurrencen fra alternative digitale kommunikationsløsninger. I Sverige faldt brevmængderne med godt 3%. Det er et paradigmeskifte, som vi, ligesom alle andre selskaber i verden, der driver postvirksomhed, skal forholde os til. I lyset af det stigende udbud af tilgængelige kommunikationsformer og den igangværende digitalisering forventer vi, at brevmængderne fortsat vil falde kraftigt i de kommende år.

Den nye koncernstrategi fører til en ompositionering af PostNord, så virksomheden bliver i stand til at opfylde efter-spørgslen på kommunikationsmarkedet og opnå vækst på logistikmarkedet i Norden.

Vores samfund vil altid have et stort behov for fysisk distribution, men det er endnu uafklaret, hvilket niveau en langsigtet stabil efterspørgsel efter breve vil lægge sig på. Det er PostNords forventning, at brevmængderne i Sverige i 2012 vil falde med ca. 5% og i Danmark i samme udstrækning som i 2011, dvs. ca. 12%.

Mængdeudviklingen vil føre til en varig ændring af forudsætningerne for vores virksomhed. Den omstilling, der kræves i bestræbelserne på at tilpasse vores forretningsvirksomheder til markedsudviklingen, vil få betydning for mange. Men samtidig vil det åbne op for nye strukturer og give mulighed for nye forretninger og vækst.

Et forbedret resultat

PostNord rapporterer et tilfredsstillende resultat for 2011 på trods af markedsudviklingen. Nettoomsætningen faldt med 5%. Det har været muligt at tage højde for markedsudviklingen takket være en fortsat vellykket omkostningstilpasning og løbende effektiviseringer. Koncernens driftsomkostninger faldt samlet med SEK 2,2 mia. Antallet af medarbejdere faldt i årets løb med 2.300 personer.

PostNord besluttede i efteråret at gennemføre et effektiv-
iseringsprogram, som skal reducere vores administrative omkostninger med SEK 1 mia. Dette beløb ligger ud over de omkostningsmæssige reduktioner, som vil blive gennemført i de enkelte forretningsvirksomheder. Effektiviseringsprogrammet har fokus på både at effektivisere administrationen og at nedsætte de administrative omkostninger inden for koncernfunktioner og forretningsvirksomheder samt inden for IT og indkøb.

Vi reducerede i årets løb koncernens CO2-udslip med 7%. Hermed tog vi yderligere et skridt på vejen mod at opfylde vores ambitiøse mål om at nedsætte CO2-udslippet med 40% mellem 2009 og 2020.

Selv om overskudsgraden steg noget i året, er den underliggende lønsomhed under stærkt pres, og der bliver i de kommende år et stort behov for omstilling af PostNords virksomhed. Hertil kommer, at konjunkturudviklingen for 2012 er behæftet med stor usikkerhed.

Ny kurs for PostNord

PostNord har udarbejdet en ny koncernstrategi for koncernens udvikling for perioden frem til 2015. Den nye koncernstrategi medfører en ompositionering af PostNord, så virksomheden bliver i stand til at imødekomme efterspørgslen på kommunikationsmarkedet og opnå vækst på logistikmarkedet i Norden.

Vi kommer til at gennemføre store omstillinger og væsentlige investeringer i produktionsanlæg i brevforretningen for hermed at øge fleksibiliteten, effektiviteten og lønsomheden. På denne måde forbedrer vi også forudsætningerne for at kunne levere service og kvalitet i overensstemmelse med de krav, der stilles til os. Det er også vigtigt, at vi er i en dialog med samfund og lovgivere om, hvordan disse krav skal udmøntes i fremtiden, så vi fortsat har de rette forudsætninger for at drive en effektiv og lønsom brevforretning kendetegnet ved god service.

Vi skal ekspandere vores forretning lønsomt på logistikområdet, både organisk og gennem mulige overtagelser, så vi yderligere kan udvide vores sortiment og markedstilstedeværelse i Norden og indtage en markedsførende position.

Vækst og lønsomhed

Strategiens formål er for det første at sikre, at PostNord fuldt ud lever op til motiverne bag sammenlægningen af det svenske Posten AB og det danske Post Danmark A/S. For det andet skal PostNord generere øget værdi i koncernen, hvilket skal ske ved øget vækst, forbedret lønsomhed og en effektiv kapitalanvendelse. For det tredje skal koncernen tilvejebringe forudsætningerne for en børsnotering af PostNord og forberede en eventuel ejerbeslutning herom. Blandt disse forudsætninger kan nævnes øget lønsomhed i brevforretningen og en markant vækstdagsorden for logistikvirksomheden, men herudover også en god fremtidig udbyttekapacitet og en målrettet kapitalstruktur. For det fjerde skal PostNord udvikle en endnu mere sammenhængende, koordineret og effektiv koncern, som med en forbedret styring af aktiviteterne kan drage fuld nytte af sin størrelse og markedsposition.

Vi er stolte over at være hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed. Vi er stærkt forankrede i disse to samfund, og det er vigtigt for os, at vi også i fremtiden kan levere de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten, med høj kvalitet til kunder og modtagere.

2012 – et år præget af forandringer

Strategien vil medføre store forandringer og omstruktureringer af virksomheden, og størstedelen af indsatserne vil blive gennemført i 2012 og 2013. Det er indsatsområder, som vil medføre omfattende investeringer, ligesom store omstruktureringsomkostninger af engangskarakter vil belaste koncernens resultat for 2012 og 2013. De igangsatte indsatser vil skabe et kapitalbehov for nye investeringer og væksttiltag, som i nogen udstrækning vil blive finansieret gennem ændringer af kapitalstrukturen i form af øget gældsætning.

En grundlæggende god forretning

De forandringer, vi nu iværksætter, tager udgangspunkt i en forholdsvis stærk position. Brevvirksomheden er grundlæggende en gunstig forretning i forhold til pengestrømmene. Selv om vi står over for hård konkurrence, har vi stor erfaring med cost management, og vi har med succes indrettet os efter markedsudviklingen. Vi står i en gunstig situation i forhold til logistikmarkedet i Norden, og vi tilbyder et attraktivt sortiment, som giver gode muligheder for at vokse yderligere i et marked præget af vækst. Desuden har PostNord glæde af en stærk finansiel stilling, som betyder, at vi er i stand til at gennemføre de vigtige forandringer af vores virksomhed.

Leveringskvalitet er en afgørende konkurrenceparameter inden for vores branche. PostNord står meget stærkt på dette område, både nationalt og internationalt. Det samme gælder tilgængeligheden af vores tjenesteydelser.

Resultatet af de forandringer, vi gennemfører i koncernen, og den nyudstukne kurs vil være en stærkere koncern med en mere afbalanceret forretningsportefølje. En virksomhed, som har tilpasset sig og udviklet sine aktiviteter inden for branchen, og som generelt er kommet vel igennem den nødvendige omstilling. PostNord er på vej til at blive en mere fleksibel og innovativ virksomhed, som også fremover vil levere service og kvalitet i verdensklasse.

Solna, februar 2012

Lars Idermark
Administrerende direktør og koncernchef