<_Bind_pageid />

PostNord Årsredovisning 2011

 

 • Ledande aktör inom affärskommunikation i Norden.
 • Hela Danmarks och hela Sveriges post.
 • En av de största aktörerna på reklammarknaden i Norden.
 • Den starkaste affärspartnern för e-handel i Norden.
 • En ledande aktör inom logistiktjänster till, från och inom Norden.

PostNord – med dig hela vägen

 • +
  x

  +Sverige

  Nettoomsättning 2011:22 217 MSEK

  Medelantal anställda 2011:24 541

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Danmark

  Nettoomsättning 2011:11 973 MSEK

  Medelantal anställda 2011:15 138

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Danmark Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Norge

  Nettoomsättning 2011:3 581 MSEK

  Medelantal anställda 2011:1 120

  Logotyp PostNord Logotyp Tollpost Globe Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Finland

  Nettoomsättning 2011:601 MSEK

  Medelantal anställda 2011:264

  Logotyp PostNord Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Övriga länder

  Nettoomsättning 2011:1 368 MSEK

  Medelantal anställda 2011:651

  Logotyp PostNord Logotyp DPD Logotyp Direct Link Logotyp Strålfors

PostNord i korthet

 • PostNord AB, tidigare Posten Norden AB, bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009.
 • Vi erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden.
 • 2011 hade PostNord en omsättning på drygt 39 miljarder SEK och över 40 000 medarbetare.
 • Moderbolaget PostNord AB, som är ägare till Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.
 • Den operativa verksamheten bedrivs i affärsområde Breve Danmark, affärsområde Meddelande Sverige, affärsområde Logistik och Strålfors.
Marknadsnärvaro
 • Nettoomsättning 2011

  Diagram över PostNords nettoomsättning 2011
 • Medelantal anställda 2011

  Diagram över PostNords medelantal anställda 2011
PostNord är
 • Ledande aktör inom affärskommunikation i Norden.
 • Hela Danmarks och hela Sveriges post.
 • En av de största aktörerna på reklammarknaden i Norden.
 • En ledande aktör inom logistiktjänster till, från och inom Norden.
 • Den starkaste affärspartnern för e-handel i Norden.

PostNords utveckling 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 466 (41 669) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 571 (1 375) MSEK.
 • Årets resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,3)%
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 368 (1 000) MSEK

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättning och rörelseresultat

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal
Finansiell översikt
MSEK, om ej annat anges Jan-dec
2011
Jan-dec
2010
Förändring
ResultaträkningNettoomsättning 39 466 41 669 -2 203 -5%
Övriga rörelseintäkter 274 289 -15 -5%
Rörelsens intäkter 39 740 41 958 -2 218 -5%
Rörelsekostnader -36 501 -38 672 2 171 -6%
Andelar i intresseföretags resultat -2 6 -8 >100%
Rörelseresultat (EBITDA) 3 237 3 292 -55 -2%
Av- och nedskrivningar -1 666 -1 917 251 -13%
Rörelseresultat (EBIT) 1 571 1 375 196 14%
Finansnetto 100 -27 127 >100%
Resultat före skatt 1 671 1 348 323 24%
Skatt -446 -317 -129 41%
Periodens resultat 1 225 1 031 194 19%

Finansiell ställning
Likvida medel, vid periodens utgång 2 107 3 640 -1 533 -42%
Eget kapital, vid periodens utgång 11 930 11 753 177 2%
Nettoskuld 578 -728 1 306 >100%

Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBITDA), % 8,1 7,8

Rörelsemarginal (EBITDA), exkl. omstruktureringskostnader, % 8,4 8,6

Rörelsemarginal (EBIT), % 4,0 3,3

Rörelsemarginal (EBIT), exkl. omstruktureringskostnader, % 4,2 4,2

Vinst per aktie, SEK 0,61 0,51 0,10
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,18 -0,22 0,40
Soliditet, vid periodens utgång, % 47 46 1
Avkastning på eget kapital, rullande 12-månader, % 10 8

Medelantal anställda 41 714 44 060 -2 346 -5%

PostNord Årsredovisning 2011

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2011 minskade med 5% till 39 466 (41 669) MSEK. Pris- och volymförändringen uppgick till -3% och var främst hänförlig till konkurrensen från digitala alternativ samt till en svag dansk ekonomi.

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 38 167 (40 589) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade kostnaderna med 3%. Förändringen var hänförlig till kostnadsanpassningar till minskade volymer för brev och avser främst lägre personalkostnader till följd av en minskning av medelantalet anställda med 5%.

Rörelseresultatet uppgick till 1 571 (1 375) MSEK och rörelsemarginalen till 4,0 (3,3)%. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 10%. Strukturförändringarna avsåg omstruktureringskostnader om 88 (407) MSEK samt effekter av förvärv och avyttring av verksamheter med 94 MSEK.

Finansnettot uppgick till 100 (-27) MSEK. Förändringen förklaras av ökad avkastning på placeringar. Skatten uppgick till 446 (317) MSEK.

Periodens resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,61 (0,51) kronor.

Nettoomsättning


2011 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Breve Danmark 9 347 10 882 -14%
-5% -9%
2 455 2724 -10%
-1% -9%
Meddelande Sverige 15 220 15 554 -2%
0% -2%
4 130 4189 -1%
0% -1%
Logistik 12 450 12 423 0% 2% -2% 0%
3 415 3284 4% 4% 0% -1%
Strålfors 3 048 3 391 -10% -6% -2% -1%
714 845 -16% -16% 0% 0%
Övrigt och elimineringar -599 -581
-186 -171PostNord-koncernen 39 466 41 669 -5% 0% -2% -3%
10 528 10871 -3% 0% 0% -3%

Rörelseresultat


2011 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Breve Danmark
641 -286 -45%

-241 -37% 148 60 89 >100%

14 9%
Meddelande Sverige
879 11 1%

-196 -20% 384 218 166 76%

-74 -24%
Logistik
139 130 94%

42 20% 130 61 69 >100%

-15 -11%
Strålfors
-170 94 55%

-2 -3% -3 -128 125 98%

23 46%
Övrigt och elimineringar
-114 247  

216   -14 -79 64


57
PostNord-koncernen
1 375 196 14%

-181 -10% 645 132 513 >100%

4 1%

VD och koncernchefen har ordet

PostNords VD och koncernchef Lars Idermark
Den nya koncernstrategin innebär en ompositionering av PostNord för att möta efterfrågan på kommunikationsmarknaden och växa på logistikmarknaden i Norden.
Läs hela VD-ordet

Affärsverksamheterna

Affärsområde
Breve Danmark

Breve Danmark levererar distributionslösningar på den danska kommunikationsmarknaden. Affärsområdet erbjuder brev-, direktreklam- och tidningstjänster, tjänster inom facility services samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden.

Affärsområde
Meddelande Sverige

Meddelande Sverige levererar distributionslösningar på den svenska kommunikationsmarknaden. Affärsområdet erbjuder brev-, direktreklam- och tidningstjänster, in- och utlämning av paket för privatmarknaden samt andra distributionstjänster.


Affärsområde Logistik

Genom affärsområde Logistik är PostNord en ledande aktör på den nordiska logistikmarknaden och erbjuder ett heltäckande nordiskt distributionsnät. Affärsområdet bedriver verksamhet inom paket, pall och styckegods samt inom bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt.


Strålfors

Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation. Strålfors är en ledande aktör inom sitt område i Norden. Företaget har verksamhet i Norden och ett antal andra europeiska länder.

Extern nettoomsättning

Extern nettoomsättning

Medelantal anställda

Medelantal anställda