<_Bind_pageid />

Not 29 Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Koncernens finansiella risker styrs av den finanspolicy som antagits av PostNords styrelse. Finanspolicyn omfattar riktlinjer för likviditetsförvaltning, finansiering och finansiell riskhantering. Hanteringen av finansiella risker är centraliserad till koncernens finansförvaltning.

Mål och tillämpade principer för koncernens finansiella riskhantering

Mål för finansiell riskhantering är att upprätthålla en god betalningsberedskap och en effektiv kapitalanvändning samt att trygga kapitalförsörjning. Grundläggande principer för finansiell riskstyrning är att:

  • Samordna finansiering, likviditetshantering och betalningstrafik i en central finansförvaltning för att säkerställa god riskkontroll och att samordningsvinster tillvaratas
  • Affärsverksamheter och moderbolag verkar för en effektiv kapitalanvändning i såväl rörelse- som anläggningskapital vilket säkerställer grunden för en trygg kapitalförsörjning och därmed handlingsfrihet till koncernen.
  • Koncernens kreditgivning utgår från affärsmässiga överväganden och riskbedömning vilket säkerställer att kreditrisken balanseras.

PostNords finansiella risker delas in i kategorierna refinansieringsrisk, kreditrisk och marknadsrisk.

Refinansieringsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls kan erhållas alternativt till förhöjd kostnad. PostNords refinansieringsrisk begränsas genom att betalningsberedskap hålls över en fastställd miniminivå och att förfallostrukturen i finansieringsportföljen är väl spridd. Finansförvaltningen ska vid var tid hålla en betalningsberedskap för att hantera den löpande verksamheten och ge förutsättningar för att hantera risk och offensiva satsningar.

Betalningsberedskap definieras som summan av likvida medel, placeringar i likvida instrument, outnyttjade bekräftade lånefaciliteter och prognostiserade kassaflöden minskat med förfallande lån. Finansförvaltningen ska säkerställa tillgång till betalningsberedskap vilken ska uppgå till minst 1 500 MSEK för kommande 360 dagar. Vid verksamhetsårets slut uppgick outnyttjade bekräftade lånefaciliteter till 2 000 (0) MSEK. Per den 31 december 2011 uppgick PostNords likviditet till 2 107 (3 640) MSEK varav 299 (898) MSEK var placerat i statsskuldsväxlar, 298 (828) MSEK var placerat i företagscertifikat och resterande likviditet utgörs av depositioner och tillgodohavanden i banker.

Kreditrisk

Koncernens verksamhet ger upphov till exponering för kreditrisk gentemot motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullgör sina åtaganden enligt ingångna avtal. Kreditrisk uppstår dels vid försäljning till kunder, vid beviljning av förskott till leverantörer eller mottagande av borgen, dels inom finansförvaltningens likviditetsförvaltning eller vid användning av derivatkontrakt.

Kreditrisk i kundfordringar

Kreditrisk i samband med kreditförsäljning begränsas genom att risken är spridd på ett stort antal kunder inom en mängd olika branscher. Samtliga kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från kreditupplysningsföretag. Koncernens totala kundfordringar uppgick till 4 370 (4 262) MSEK. Under 2011 uppgick koncernens konstaterade kundförluster till 33 (21) MSEK.

Åldersanalys för kundfordringar 31 dec 2011 31 dec 2010
Ej förfallna kundfordringar 3 890 3 746
Förfallna men ej nedskrivna:

1-5 dagar 204 236
6-20 dagar 122 161
21-30 dagar 83 26
31-60 dagar 32 54
61-90 dagar 29 18
>90 dagar 87 109
Summa 4 447 4 350
Reservering för osäkra fordringar -77 -88
Summa 4 370 4 262
Kreditrisk i Placeringsverksamhet

Kreditrisk i finansiella transaktioner begränsas genom att placering av överskottslikviditet sker i bank eller i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet. Varje motpart genomgår kreditprövning innan den godkänns som kredittagare.

Marknadsrisk

Risken är att förändringar i marknadspriser påverkar det verkliga värdet, eller kassaflödet, på ett finansiellt instrument. PostNord är exponerad för två typer av marknadsrisker, valutarisk och ränterisk.

Valutarisk

Koncernen är exponerad för både transaktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsexponering utgörs av lån, placeringar, leverantörs- och kundflöden i utländsk valuta. För att begränsa transaktionsexponeringen används derivatinstrument och får inte överstiga motvärdet av 450 MSEK. Omräkningsexponering definieras som nettotillgångar i koncernens utländska dotterbolag. Vid omräkning av utländska nettotillgångar uppstår värdeförändring i koncernens eget kapital till följd av valutakursförändring. De största exponeringarna återfinns i DKK, NOK och EUR. Finansförvaltningen säkrar inte omräkningsexponeringen, dock begränsas den genom årlig anpassning av koncernbolagens kapitalisering till en affärsmässig nivå.

Omräkningsexponering 31 dec 2011
31 dec 20101)
Valuta MSEK % +/-1%
MSEK % +/-1%
AUD 4 0,0 0
3 0,0 0
DKK 5 383 67,1 54
6 238 70,4 62
EUR 552 6,9 6
615 6,9 6
GBP 93 1,2 1
130 1,5 1
HKD 14 0,2 0
8 0,1 0
NOK 1 974 24,5 20
1 853 20,9 19
SGD -12 -0,1 0
-10 -0,1 0
USD 19 0,2 0
23 0,3 0
PLN -3 0,0 0
-2 0,0 0
Summa 8 024 100,0 81
8 858 100,0 88

1) Föregående års värde är ändrat med anledning av justerad definition av nettotillgång.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att värdet på räntebärande tillgångar och skulder förändras vid förändring av marknadsräntan. Ränterisken styrs genom begränsningar av prisrisk och duration. Prisrisk är risken att marknadsvärdet på ränterelaterade finansiella instrument förändras vid förändring i det allmänna ränteläget. Duration är ett tidsmått, som anger den effektiva återbetalningstiden där hänsyn tas till både placeringens slutförfall och de räntor och amorteringar som kan komma i fråga under återstående löptid. Durationen i anläggningsportföljen får inte överstiga två år.

Ränterisken mäts i finanspolicyn som värdeförändring i samtliga räntebärande tillgångar och skulder om marknadsräntan, för alla relevanta löptider, förändras med +/- 1%. Ränterisken i koncernens räntebärande fordringar och skulder var netto per den 31 december 2011 3 (2) MSEK. Resultatrisken för kommande tolv månader vid förändring om +/- 1% av marknadsräntan per den 31 december 2011 uppgår till 17 (26) MSEK. Koncernens prisrisk, om större än 25 MSEK, skall inte överstiga 1% av portföljens sammanlagda värde (nettoskulden uttryckt i SEK) eller maximalt 50 MSEK. Räntebeloppet avser räntekostnad för hela löptiden.

Marknadsrisk i kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltning hanteras i de närstående enheterna Postens Pensionsstiftelse och Postens försäkringsförening. Enheterna förvaltar tillgångar som säkerställer utbetalning av vissa av koncernens åtaganden, till exempel framtida pensioner, sjukersättning och familjepension. Kapitalförvaltningen omfattar placering av kapital i olika marknader och instrument. PostNord ska genom styrelserepresentation verka för att allokering mellan olika tillgångsslag i Postens Pensionsstiftelse och Postens Försäkringsförening hanteras ansvarsfullt i förhållande till underliggande åtaganden och förväntad avkastning.


Löptid
31 dec 2011 Finansiella tillgångar och skulder, MSEK, om inte annat anges Nominellt belopp i miljoner i lokal valuta Nominellt belopp i MSEK Effektiv ränta % Ränte-
belopp
< 3 mån 3 mån–1 år 1–5 år >5 år
PlaceringarÖvrigt, EUR 299 299 2,1-2,7% 1 299


Placeringar 298 298 1,2-2,1%
298


Statsskuldväxlar, SEK 0,6 52 3
Summa

602
1 597
2 3
Skulder

                    
BanklånCheckräkningskredit, SEK 9 9

9


Checkräkningskredit, DKK 40 48 1,5-6,2%
48


Övriga lånFastighetskredit, SEK 1 1 6,7%


0,2 0,3
Fastighetskredit, DKK 665 800 1,5% 189


800
Finansiell leasing 108 108


56 52
Skuld i betalningsförmedlingen
9


9

Summa
975
189 57 65 52 800

Löptid
31 dec 2010 Finansiella tillgångar och skulder, MSEK om inte annat anges Nominellt belopp i miljoner i lokal valuta Nominellt belopp i MSEK Effektiv ränta % Ränte-
belopp
< 3 mån 3 mån–1 år 1–5 år >5 år
PlaceringarDepositioner, DKK 405 489 1,15-1,4% 6 483

6
Depositioner, EUR 0,1 1
1
Statsskuldväxlar, SEK 900 900 1,05-1,3% 10 900


Certifikat, SEK 828 828 1,39-1,88% 13 828


Övrigt, EUR 0,6 5                     


2 3
Summa

2 223
29 2 211
2 10
SkulderBanklånEUR, rörlig ränta 30 270 3,72% 10
270

SEK, rörlig ränta 50 50 2,13% 1
50

Checkräkningskredit, DKK 17 20 1,8-4,1%

20

Övriga lånFastighetskredit, SEK 0,5 0,5 4,7%


0,2 0,3
Fastighetskredit, DKK 665 804 1,82% 230


804
Finansiell leasing 155 155

1 46 108
Skuld i betalningsförmedlingen 19 19


19

Summa
1 319
241 1 405 108 804
Redovisning och värdering till verkligt värde av finansiella instrument

Verkligt värde för låneskulder beräknas som diskonterat värde av framtida kassaflöden avseende återbetalning av kapitalbelopp och ränta. Värdet diskonteras till aktuell låneränta.

För kund- och leverantörsskulder med en kvarvarande kredittid på mindre än ett år anses det redovisade värdet utgöra verkligt värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande ett år diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.

Vissa av koncernens finansiella instrument redovisas till verkligt värde och värdering fastställs enligt IFRS 7 tre olika nivåer vilka beskrivs nedan.

Nivå 1

Verkligt värde för finansiella instrument fastställs utifrån noterade marknadspriser på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Nivå 1 inkluderar i huvudsak statsskuldväxlar och standardiserade derivat där det noterade priset används vid värderingen. PostNordkoncernen har för närvarande inga finansiella tillgångar eller skulder som baseras på denna värderingsnivå

Nivå 2

Verkligt värde för finansiella instrument fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara marknadsdata. Exempel på observerbar data inom nivå 2 är marknadsräntor och avkastningskurvor. I de fall noterat pris saknas tillämpas rak interpolering.

Nivå 3

Verkligt värde för finansiella instrumen fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke observerbara marknadsdata. PostNordkoncernen har för närvarande inga finansiella tillgångar eller skulder som baseras på denna värderingsnivå.


31 dec 2011
31 dec 2010
Redovisat samt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt värde, MSEK Redovisat värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Redovisat värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via Resultaträkningen
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 2051 266


Varav: Valutatermin 14
14

4
4
Terminalavgifter 3
3

4
4
Övriga fordringar 544452


Varav: Terminalavgifter 2
2

2
2
Likvida medel 1) 2 1073 640


Varav: Företagscertifikat 298
298

828
828
Statsskuldsväxlar 299
299

898
898

Låne- och kundfordringar

Långfristiga fordringar2) 3 9902 996


Kundfordringar 4 3704 262


Likvida medel 1) 2 1073 640


Varav: Kassa 1 5081 431Investeringar som hålles till förfall

Finansiella placeringar 182155


Varav: Kapitalförsäkring 134136


Övrigt 4819Finansiella tillgångar som kan säljas

Likvida medel 1) 2 1073 640


Varav: Depositioner 8
8

490
490
Summa tillgångar

8 408


6249 775


2 226


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via Resultaträkningen
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 0794 288


Varav: Valutatermin 16
16

23
23
Terminalavgifter 3
3

3
3

Övriga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 9851 047


Varav: Finansiella leasar 52108


Skulder till kreditinstitut 799802


Kortfristiga räntebärande skulder 113407


Varav: Skulder till kreditinstitut 7321


Finansiella leasar 5647


Övriga skulder
Varav: Terminalavgifter 3
3

3
3
Leverantörsskulder 2 1301 992


Summa skulder 7 307
22

7 734
29

1) Med likvida medel menas placeringar som normalt har en löptid under 3 månader.

2) Specifikation av Långfristiga fordringar se not 16.